مقالات و پایان نامه ها

تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری

دانلود پایان نامه

تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری:

مدیرانی که از سبک رهبری تحول گرا استفاده می کنند. از طریق ابعاد رهبری تحول گرا انگیزش و تحریکی در بین اعضای سازمان ایجاد می کنند که این ابعاد می توانندتاثیر ایده آل انگیزش الهامی و تحریک عقلانی باشد. این ابعاد به خصوص با خلاقیت و نوآوری کارکنان مرتبط است، که هنگام افزایش درونی نسبت به خلاقیت، برانگیختگی و تحریک بیشتری نشان می دهد. تحریک عقلانی بابت فراهم کردن حمایت برای نوآوری، خود مختاری و چالش تفکر اکتشافی را افزایش می دهد؛ انگیزش الهامی با انرژی دادن به کارکنانی که در جهت چشم انداز سازمان کار می کنند فرآیند تولید ایده را تشویق می کند در نتیجه انگیزش درونی که توسط کارکنان احساس می شود منبع مهمی برای خلاقیت است. رفتارهای مدیریت تحول گرا هماهنگی نزدیکی با تعیین کننده خلاقیت در محل کار دارد؛ بعضی از این رفتارها عبارتند از : چشم انداز، حمایت از نوآوری، خود مختاری، تشویق و چالش. این رفتارهای رهبر احتمالا به عنوان نیروهای افزایش دهنده خلاقیت عمل می کنند. (اتال 2009 ).

ترمبل  است که رهبری تحول گرا به سطوحی از تاثیرات نائل می شود که بسیار بالاتر و مثبت تر از تاثیراتی است که توسط تبادلات داد و ستدی ایجاد می شود. این اثرات فزاینده از طریق رفتارهای تحولی زیر قابل دستیابی است. او رهبری تحول گرا را با معنی بخشیدن و ایجاد رقابت، ارائه الگوی مناسب که به عنوان یک مدل قابل قبول توسط پیروان تقلید و پذیرفته شود و تشویق شیوه های نوین تفکر از جمله تفکر خلاق که موجب ارائه راه کارهای جدید برای حل مشکل و درس گرفتن از اشتباهات است و توجه به توانایی ها، خواسته ها و نیازهای افراد می داند. رهبری تحول گرا با ارائه الگوی مناسب می کوشد تا به تغییر و تحول افراد و سازمان کمک نماید، تلاش افراد را فراتر از انتظارات سازمان قرار دهد و به قابلیت و توانایی آنها در رسیدن به اهداف عالی سازمان اعتماد کند.

مطلب مشابه :  مقیاسی برای سنجش میزان مشتری مدار بودن

 

_________________________________________

etal -1

Tremble -2

رهبران دارای بعد کاریزمایی، قدرت ارتجاعی بیشتری داشته، معیارهای بالاتری در نظر گرفته، اهداف چالش برانگیزی برای پیروان تعیین کرده و به طور کلی زیردستان را برانگیخته و محیطی برای بروز و رشد خلاقیت فراهم می کنند. رهبران الهام گیر از بعد انگیزش الهام بخش به عنوان الگویی برای پیروان خود عمل می کنند و با افزایش انتظارات پیروان آنها را تشویق می کنند تا روش های سنتی انجام کارها را به چالش بکشند. همچنین مدیران برخوردار از بعد تحریک عقلانی با شناسایی مشکلاتی که پیروان با آنها روبرو هستند، راه حل ها را مشخص می کنند. این مدیران از پیروان خود حمایت می کنند تا سوالاتشان را طرح کنند، درباره خودشان فکر کنند، چالش هایشان را مشخص کنند، به ریشه مسائل بپردازند، به طور کلی از فضاهای نامناسب مفهومی خود خارج شوند و در پی روش های خلاقانه برای ایجاد و گسترش توانایی هایشان باشند. در این سبک رهبری نه تنها نیازهای پیروان شناخته شده و دیدگاه های آنها ارتقاء می یابد، بلکه آموزش و بازبینی نیز برای آنها فراهم می شود. با ملاحظات فردی که اتفاق می افتد، پیروان به صورت تک به تک توسط رهبران مورد توجه قرار می گیرند و تکالیفی به آنها محول می شود تا فرصتی برای یادگیری آنها فراهم شود. رهبران همچنین بازخورد های پیوسته ای ارائه می دهند و نیازهای پیروان را با ماموریت سازمان هماهنگ می کنند. این رهبران با وضع موجود مقابله کرده و سعی می کنند با چشم انداز آرمانی شده و بسیار متفاوت از وضع موجود آن را تغییر دهد. برای این منظور رهبران نیروی انگیزشی و چالشی برای تغییر و تفکر خلاق و نوآور فراهم می کنند. پیروان تشویق     می شوند تا با دیدگاه چندگانه سازگار شوند، ایده های جدید تولید کرده و به پیامدهای خلاقانه دست یابند ( جلیلیان و همکاران، 1389 ).

مطلب مشابه :  عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی