مقالات و پایان نامه ها

تعاریف مدیریت دانش

تعاریف مدیریت دانش

تعاریف گوناگونی از مدیریت دانش ارائه شده است برخی تعاریف برای آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت دانش عبارتنداز:

  • مدیریت دانش کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را ببرند.
  • مدیریت دانش عبارتست از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمان به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های سازمان دخیل هستند به این ثروت دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن استفاده کنند. (حقیقت منفرد و هوشیار، 1389، 69)
  • مدیریت دانش رشته ای علمی است که شیوه برخورداری از حمایت دو جانبه را برای ایجاد، تصرف، سازماندهی و استفاده از اطلاعات تشویق و تقویت می کند. (بیدختی و همکاران، 1390، 197)
  • مدیریت دانش، خط مشی های اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده از ارزش و ایجاد آن معین می سازد.
  • مکین تاش[1] مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: مدیریت دانش با تجزیه و تحلیل و شناسایی دانش لازم و سودمند درگیر بوده و به دنبال برنامه ریزی چند بعدی و کنترل مناسب در توسعه سرمایه های دانش، برای برآوردن هدف های سازمان است.
  • بک من[2] معتقد است مدیریت دانش، رسمی سازی و دسترسی به تجربه، دانش و دیدگاه های استادانه، که قابلیت های جدید، قدرت کارآیی بالاتر، تشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری را در پی داشته باشد هدف قرار می دهد.
  • ادل[3] مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: مدیرتی دانش، خط مشی های اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده از ارزش و ایجاد آن معین می سازد. (میر فخرالدینی و همکاران، 1388، 33)
مطلب مشابه :  عوامل ثاثیرگذار بر روی تعهد سازمانی

[1] . Makin Tash

[2] . Beckman

[3] . Odel

92