پایان نامه مدیریت

فایل پایان نامه عملکرد صادرات

دانلود پایان نامه

المللی، اعتماد. عوامل مهارتی: رشد روابط میان مدیران و کارکنان، راید ( ۱۹۹۱)، سطح تحصیلات مدیر و مهارت های خاص صادراتی مثل زبان خارجی، تخصص مالیه بین المللی دانش صادراتی و تجربه کاری مدیران
و عوامل دانشی می باشند (ناطق و نیاکان، 1388).
میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را می توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی، سه معیار مختلف مالی، غیرمالی و مرکب وجود دارد. معیارهایی چون فروش، سود و رشد از جمله معیارهای مالی و معیارهایی نظیر موفقیت، رضایت، دستیابی به اهداف از جمله معیارهای غیرمالی به شمار می آیند. معیارهای مرکب نیز بر اساس انواع متنوعی از معیارهای عملکردی بنا شده اند(همان).
تحقیقات مختلفی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صورت گرفته است . در هر کدام از این تحقیقات، متغیرهایی مدنظر بوده اند که بنا به نظر محقق، به طورمستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده اند . تعداد متغیرهای بررسی شده تا حدودی گسترده بوده اند. این گستردگی به حدی است که حتی موجب ایجاد نتیجه گیری ها، ابهامات و یافته هایی متناقض نیز شده است.اغلب تحقیقات اولیه در زمینه صادرات در جهت تشخیص صادرکنندگان از غیرصادرکنندگان بوده است، به این معنی که بیشتر فرآیند بین المللی شدن شرکت را مدنظر قرار می دادند . بعد از آن، محققین به بررسی فاکتورهای خارجی مؤثر بر رفتار صادراتی، نظیر برنامه های تشویقی درست ، روی آوردند .در سومین مرحله، محققین به بررسی فاکتورهای مربوط به رفتار شرکت ها، متناسب با صادرات و نتایج آن، پرداختند . محققین دسته چهارم فاکتورهایی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند که بر عملکرد یا موفقیت صادراتی شرکت ها مؤثر می باشند. به عنوان مثال، کاسی کید و همکارانش با ارائه مدلی به بررسی تأثیر سه عامل خصوصیات عینی شرکت، متغیرهای مرتبط با درک صادرات ، اندازه و تجربه صادراتی، انگیزه صادرات، مشکلات صادرات، مزیت های رقابتی) و تعهد به صادرات (بخش مجزای صادرات، ورود به بازار خارجی و
معیارهای انتخاب مشتری، بازدید مداوم از بازار صادراتی، برنامه ریزی و کنترل صادرات بر روی عملکرد صادراتی در کشورهای اروپایی پرداختند (Papadopoulos and Martin, 2010).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محققان ابعاد عملکرد صادرات را در تحقیقات مختلف به اشکال مختلف بیان کردند ، جدول 2-3 خلاصه ای از ابعاد عملکرد صادراتی را از دیدگاه محققان مختلف بیان می کند.
جدول 2-3) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف
محقق یا محققین
ابعاد عملکرد صادراتی
عملیاتی کردن تعریف عملکرد صادراتی:
اقتصادی استراتژیکی به طور کلی
کاوسگیل و زوو (1994)
اقتصادی، استراتژیکی
فروش، میزان دسترسی به رضایت مندی،
میزان سود دهی، اهداف موفقیت، ادراک
رشد فروش
زوو و همکاران (1998)
مالی، استراتژیکی، رضایتمندی از صادرات
حجم فروش، رقابت پذیری، رضایتمندی،
سود دهی، موقعیت استراتژیک، موفقیت، ادراک
نرخ رشد سهم بازار انتظار از موفقیت
شوهام و همکاران (1998)
فروش صادراتی، سود
تراکم صادراتی،
سهم بازار، _ رضایت مندی
سود دهی
استیلز (1998)
(بدون بعد خاصی)
میزان سود دهی، میزان دسترسی موفقیت،

رشد فروش به اهداف رضایتمندی
لوگاس و همکاران (2004)
رضایتمندی از عملکرد، بهبود در میزان صادرات، عملکرد مورد انتظار
– رضایتمندی از فروش،
سود دهی،
عملکرد کلی
لاگوس و همکاران (2005)
عملکرد مالی و استراتژیکی صادرات، عملیات صادرات، عملکرد کلی
حجم فروش، تاثیر صادرات بر رضایتمندی از
سود دهی، رقابت پذیری، سهم بازار،
نرخ رشد موقعیت استراتژیک عملکرد کلی
دیامانتوپولوس و سینگوا (2006)

 
 
فروش، سود، عملکرد کلی و رقابت پذیری، رضایتمندی از صادرات
تراکم فروش صادراتی، رضایتمندی از
تراکم سود صادراتی، – فروش صادراتی،
میزان سود دهی نسبی سود دهی
2-8)مشوق ها و محرکهای صادراتی:
روند جهانی شدن تجارت موجب می شود که شرکت ها به تدریج در فرآیند صادرات درگیر شده و به بازارهای جهانی روی آورند. البته باید در نظر داشت که انگیزه ها و محرک های شروع به صادرات برای شرکت های مختلف متفاوت می باشد. در بررسی های مربوط به انگیزه های صادراتی که بر تصمیم شرکت ها بر شروع فعالیت های صادراتی و یا حفظ و تداوم این فعالیت ها تأثیر می گذارد، می توان دو رویکرد را دنبال نمود. اولین رویکرد در رابطه با این موضوع است که آیا تصمیم به صادرات در ابتدا توسط عوامل داخلی شرکت اتخاذ می گردد یا اینکه این تصمیم منشأ خارجی دارد. نتایج نشان می دهند که بیشتر شرکت ها اهمیت محدود و اندکی را برای محرک های صادراتی که به واسطه سیاست های صادراتی دولت قائل می گردند. با این حال بایستی به یاد داشت
که در ادبیات مربوط به بازاریابی صادراتی نقش دولت به عنوان یک عنصر کلیدی در تصور مدیر از بین المللی شدن شرکت (وارد شدن به فرآیند صادراتی یا وارد نشدن) در نظر گرفته شده است، چه این نقش به نظر مدیران بازدارنده باشد، چه نقشی تسهیل کننده ( هوشمند و همکاران، 1389).
محرک های صادراتی از دید برخی از محققین به عنوان مهم ترین و پویاترین عناصر در تعیین رفتار صادراتی شرکت ها مطرح گردیده اند. در ادبیات بازاریابی صادراتی چند تئوری وجود دارد که به تشریح محرک های صادرات می پردازد. انگیزش به همراه تجربه، رشد، نوع شرکت و رفتارهای صادراتی مهم ترین متغیرهایی هستند که در رابطه با توسعه صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است ( حسینی و همکاران، 1387).
در پاسخ به این سؤال که چه عواملی ممکن است شرکت های کوچک و متوسط را تشویق به صادرات نماید، تحقیقات زیادی صورت گرفته است، البته اولین کارها توسط سیمونز و همکارانش انجام شد. یافته های این
محققان بیان می کنند که عناصر مؤثر بر آغاز فعالیت های صادراتی می توانند در خارج از مرزهای سازمان باشند
بنابراین پدیده های خارجی از قبیل تغییرات محیطی یا دیگر آثار مشابه غیرمستقیم ممکن است توضیح دهنده محرک های صادراتی باشد. درحالی که در مراحل بعدی صادرکنندگان اثر [ عوامل داخلی و عینی را بیشتر می دانند( Stoian et al, 2011).
البته محققان مکتب خلاقیت که در مورد صادرات به تحقیق پرداخته بودند میان عوامل خارجی مؤثر بر شروع صادرات و متغیرهای داخلی شرکت می توانند توضیح مهمی برای درک فرآیند تصمیم به شروع صادرات باشند، تمیز قائل شدند. این محققان عنوان کردند که صادرات بخشی از یک تعهد داخلی شرکت در رابطه با انجام هر گونه فعالیت است یعنی اینکه این محققان به طور کلی رخدادهای مربوط به شرکت را به عوامل داخلی آن منسوب می دانستند (همان).
عوامل متعددی بر عملکرد صادراتی و استراتژی های شرکت موثر است که لازمه موفقیت در بازار می باشد. بنابراین، شرکت ها نیازمند استفاده از ترکیب مناسبی از منابع و فعالیت های بهینه ی صادراتی هستند. دولت ها از ابزارها و خدمات تشویقی بر ای صادرات استفاده می کنند. در این میان منابع در دسترس، شرکت ها می توانند برای بهبود عملکرد صادراتی خود از آنها استفاده کنند. مشوق های صادراتی به معنی مقیاس عمومی طراحی شده برای فعالیت های صادراتی شرکت ها مثل سمینارها، مشاوره ها، کتاب های چگونگی صادرات، منابع مالی، اطلاعات بازار و برنامه های نوسعه است. این فعالیت ها منجر به توسعه ی فروش محلی شرکت و مشارکت در بازارهای خارجی می شود. مشوق های صادراتی موجب افزایش موفقیت صارداتی شرکت می شود. شکاف های زیادی در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی می باشد . عدم اطمینان در زمینه صادرات، فقدان دانش در زمینه بازار و ریسک هایی که در زمینه ی صادرات وجود دارد، مشکلاتی است که شرکت ها در زمینه صادرات با آن مواجه هستند. مشوق های صادراتی به شرکتها برای غلبه بر این موانع کمک می کند و بنابراین نقش محوری در دستیابی به اهداف شرکت ایفاء می کنند. درحالی که بسیاری از مشوق های صادراتی مثل فراهم کردن دانش کافی، تجارت منصفانه، تحقیقات، بیمه های صادراتی و آموزش برای شرکت های صادراتی ضروری است. در طیف گسترده چنین عواملی کاربرد چندانی ندارد. برخی از محققان اینگونه بیان می کنند که بیروهای بازار بیشتر از مشوق های صادراتی تاثیر دارند و بطور معنی داری بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارند (Durmusoglu et al, 2012).
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، مشوق های صادراتی افزایش قابل ملاحظه ای را در عملکرد صادراتی موجب شده است. مشکل عمده دیگر چگونگی انجام صادرات برای شرکت ها است. سوسوا (2004) اینگونه بیان کرد که یکی از مقیاس های عمده برای اندازه گیری عملکرد صادراتی معیارهای مالی است (مثل میزان فروش در صادرات، سود صادراتی و سهم بازار صادراتی) در طولانی مدت اگر شرکت ها به اهداف صادراتی خود نرسند به صادرات ادامه نخواهند داد. گذشته از آن، بسیاری از شرکت ها علاوه بر اهداف مالی، اهداف دیگری را نیز در صادرات دنبال می کنند. کسب مهارت های جدید ( توسعه مهارت ها در زمینه ی کسب و پردازش اطلاعات بازار) و قابلیت های سازمانی (بهبود در قابلیت های تولید) از جمله مواردی است که شرکت ها به دنبال آن می باشند. مطالعات تجربی م
ختلفی در کشورهای گوناگون موارد مختلفی از مشوق های صادراتی را نشان می دهد. این مطالعات نشان داد که سطح صادرات کشورها سریعتر از ملت ها توسعه می یابد. سطح صادراتی کشورها در سال 2003 در حدود 35% و در سال 2009 در حدود 45 درصد است ( Kaleka, 2012).
2-9) عملکرد صادراتی و مشوق های صادراتی:
با توجه به ماهیت پیچیده محیط، عملکرد صادراتی یکی از مفاهیم مبهم در کسب و کار بین الملل است. بنابراین، جای شگفتی نیست که توافق کلی در مورد تعریف عملکرد صادراتی وجود نداشته باشد. تا کنون تحقیقات در این زمینه بیشتر بر اهداف مالی متمرکز بوده است. زائو و زوو (2002) تراکم صادراتی را با اندازه گیری صادرات بر میزان تولید کل و یا صادرات بر میزان نرخ فروش کل اندازه گیری کردند. مورگان و همکاران (2004) از حجم فروش، سهم بازار در صادرات و سود برای اندازه گیری عملکرد صادراتی استفاده کرد. دستیابی به اهداف مالی از مهم ترین اهداف شرکت است اما عملکرد صادراتی نیز دارای ابعاد دیگری نیز می باشند.
در این تحقیق عملکرد صادراتی به 4دسته تقسیم می شود:
اهداف مالی
هدف ارتباط با سهامداران
اهداف استراتژیک
اهداف یادگیری سازمانی (Durmusoglu et al, 2012).
در ادامه به توضیح مختصری در هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
2-9-1) اهداف مالی:
استفاده از مشوق های صادراتی موجب بهبود در اهداف مالی نیز می شود، اهداف مالی به عنوان رضایت مندی از عملکرد کلی، برگشت سرمایه، سهم بازار صادرات و دستیابی به رشد صادرات از دیدگاه مالی است. در برخی از اوقات شرکت ها فاقد آگاهی لازم برای انجام فعالیت های صادراتی هستند، اما استفاده از مشوق های صادراتی موجب می شود که اطلاعات کافی برای انجام فعالیت های خود در بازار داشته باشند. مثلا در مورد بازارهای خارجی دانش و آگاهی کسب کنند، مردم محلی را بشناسند. با شرکت های خارجی تعامل داشته باشند. ممکن است شرکت ها بازارهای خارجی را بطور بالقوه بزرگ بدانند و با این حال بتوانند فعالیت های صادراتی خود را افزایش دهند. اگر بازارها بطور بالقوه قوی باشند، می توانند مکان خوبی برای فعالیت ها باشند. این مسائل فرصت هایی را در خارج از مرزها برای شرکت ها فراهم می کند، این مسائل به مدیران در دستیابی به اهداف مالی کمک می کند (Durmusoglu et al, 2012).
2-9-2) هدف ارتباط با سهامداران:
از دیگر اهداف صادراتی شرکت ها توسعه و بهبود ارتباط با سهامدارن مختلف است. مثلا حامیان شرکت از مهمترین نوع سهامداران هستند زیرا بهبود ارتباط با آنها موجب کسب مزیت رقابتی، خدمات میتنی بر شرکت، کیفیت فیزیکی و قیمت خوب می شود. اگر منابع برای سهامداران شناخته شده باشد، فعالیت های ایجاد ارزش می تواند به شکل خوبی بهینه شود. در نتیجه یک شرکت در بازارهای خارجی و در ارتباط با حامیان و سهامداران به دنبال موفقیت است. متاسفانه ارتباط و ایجاد تعامل با افراد در بخش صادراتی از سوی شرکت ها مورد بی توجهی قرار گرفته است. ارتباط با سهامداران از چندین طریق امکان دارد. توانایی شرکت برای دستیابی به کانال های توزیع ممکن است از طریق رقبا قطع شود یا از بین برود. از این رو مشوق های صادراتی به شناسایی کانال های موجود که احتمالا از عناصر و راه های اصلی در زمینه ارتباط با سهامداران است، کمک می کند. درحالی که ماموریت تجارت، توسعه فروش در بازارهای خارجی است، آنها موجب افزایش ارتباط بین شرکای بالقوه تجاری در طول زمان می باشد (Durmusoglu et al, 2012).
مشتریان شرکت نیز دیگر گروه سهامداران در ارتباط با عملکرد صادراتی هستند. شرکت های بین المللی نیازمند آشنایی با بازار است. آنها می توانند نیازها و خواسته های مشتری را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنند. نمایشگاه های تجاری، یکی از مهمترین مشوق های تجاری برای صادرکنندگان است که به آنها اجازه می دهد تا دیدگاه های خود را توسعه دهند و آنها می توانند جزییاتی از نگرش مصرف کننده نهایی را به تولید کننده انتقال دهد. وقتی شرکت ها در نمایشگاه های تجاری کالاهای خود را به نمایش می گذارند، می توانند تصویر برند خود را در ذهن مشتری در بازار هدف تقویت کنند. همچنین شرکت ها به ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان خود نیز می پردازند، هنگامی که کارکنان راضی با مشتریان خارجی ارتباط برقرار می کنند، آنها را جذب خواهند کرد (Bloermer et al, 2012).
2-9-3) اهداف استراتژیک:
شرکت ها اغلب دارای اهداف استراتژیک مثل کسب بازار صادراتی و بهبود در صلاحیت و شایستگی های خود هستند. بنابراین، دستیابی به اهداف استراتژیک باید جزیی از مقیاس های ارزیابی

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامهمدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید