مقالات و پایان نامه ها

معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان

دانلود پایان نامه

معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان :
در نظام اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، چون منابع بانک عمدتاٌ متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک به عنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان قرار می دهد، لذا به منظور رعایت حق و عدل اسلامی، شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند.
به همین منظور، در اینجا 3 مدل معتبر تعیین اهلیت مشتری مشهور به مدل های : 5C و LAPP و 5P را بررسی می نماییم .

2-4-1) روش 5C : به طور خلاصه عبارتست از :
– شخصیت : یعنی بررسی شخصیت و اعتبار متقاضی، و صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیتهای گذشته.
– ظرفیت و قدرت : یعنی بررسی توان متقاضی ، در هدایت و رهبری فعالیت و حرفه اش
– سرمایه : یعنی بررسی سرمایه و صورت های مالی متقاضی.
– شرایط : یعنی بررسی شرایط و عوامل بیرونی که در انجام فعالیت، از حیطه اختیار اعتبارگیرنده یا متقاضی خارج است، و کنترل بر آن نمی تواند داشته باشد.
– پوشش : یعنی پیش بینی وثایق یا ابزارهایی که می تواند در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات، به عنوان پوشش در اختیار موسسه تامین مالی یا بانک قرار گیرد.
2-4-2)روش لپ :از دیگر روشهای ارزشیابی وضعیت اعتباری متقاضی، استفاده از روش ( LAPP )میباشد، که به طور خلاصه موارد زیر را شامل می گردد.(عطاران،1391، 119)
– نقدینگی : نقدینگی یکی از عوامل مهم در موسسات می باشد. گاهی نقدینگی از سود، اهمیت بیشتری پیدا می نماید. از جمله مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد : نسبت نقدینگی به تعهدات، بررسی وضعیت بدهی های جاری در مقایسه با سرمایه و دارایی های واحد اقتصادی و ترکیب نسبت های آنها می باشد.(عطاران،1391، 142)
– فعالیت : در این بخش، نوع فعالیت، حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و… مورد بررسی قرار می گیرد.
– سود دهی : در این بخش، میزان سودآوری، سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده، مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد.
– امکانات بالقوه یا پتانسیل : استمرار فعالیت یک واحد اقتصادی در بازار، بستگی مستقیم به امکانات بالقوه یا پتانسیل آن دارد لذا، در این مبحث مسایلی چون : وضعیت و کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات و موارد عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  دی وی دی زیست کنکور

2-4-3) روش 5P :روش دیگر در انجام بررسی های اعتباری، می تواند روش 5P باشد که به شرح زیر خلاصه می گردد :
– مردم : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارایی در امر تولید، تولید، تجارت و سن مدیران، پوششهای بیمه ای، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، ارزیابی و کنترل دارایی ها، تمایل به ایفای تعهدات، جایگاه در صنعت یا بخش اقتصادی است.
– تولید یا محصول : در این مبحث سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش در دسترس بودن، اهداف بازار یابی، پوششهای بیمه ای و… مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
– حمایت : بررسی در این زمینه که آیا حمایت مالی داخلی بر اساس صورت های مالی وجود دارد ؟ نقدینگی و یا سایر وثایق موجود است ؟ آیا حمایت خارجی، مانند : ضمانت بانکی، ظهر نویسی و اسناد مالی و… وجود دارد در این قسمت مورد نظر می باشد.
– پرداختها : مواردی چون آیا مشکل اعتبارات پرداخت نشده وجود ندارد ؟ بررسی اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت، بدهی های خارجی و… مورد بررسی قرار گیرد.
– شمای کلی آینده : بررسی اینکه آیا شرکت برای آینده استراتژی و برنامه های خاصی دارد ؟ یا اینکه در این زمینه مبتدی است، بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت از جمله مسایل مطرح در این بخش می باشد.(سایت بانک ملت)