مقالات و پایان نامه ها

معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان

معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان :
در نظام اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، چون منابع بانک عمدتاٌ متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک به عنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان قرار می دهد، لذا به منظور رعایت حق و عدل اسلامی، شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند.
به همین منظور، در اینجا 3 مدل معتبر تعیین اهلیت مشتری مشهور به مدل های : 5C و LAPP و 5P را بررسی می نماییم .

2-4-1) روش 5C : به طور خلاصه عبارتست از :
– شخصیت : یعنی بررسی شخصیت و اعتبار متقاضی، و صحت عمل وی در عملیات مالی و فعالیتهای گذشته.
– ظرفیت و قدرت : یعنی بررسی توان متقاضی ، در هدایت و رهبری فعالیت و حرفه اش
– سرمایه : یعنی بررسی سرمایه و صورت های مالی متقاضی.
– شرایط : یعنی بررسی شرایط و عوامل بیرونی که در انجام فعالیت، از حیطه اختیار اعتبارگیرنده یا متقاضی خارج است، و کنترل بر آن نمی تواند داشته باشد.
– پوشش : یعنی پیش بینی وثایق یا ابزارهایی که می تواند در زمان دریافت اعتبار یا تسهیلات، به عنوان پوشش در اختیار موسسه تامین مالی یا بانک قرار گیرد.
2-4-2)روش لپ :از دیگر روشهای ارزشیابی وضعیت اعتباری متقاضی، استفاده از روش ( LAPP )میباشد، که به طور خلاصه موارد زیر را شامل می گردد.(عطاران،1391، 119)
– نقدینگی : نقدینگی یکی از عوامل مهم در موسسات می باشد. گاهی نقدینگی از سود، اهمیت بیشتری پیدا می نماید. از جمله مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد : نسبت نقدینگی به تعهدات، بررسی وضعیت بدهی های جاری در مقایسه با سرمایه و دارایی های واحد اقتصادی و ترکیب نسبت های آنها می باشد.(عطاران،1391، 142)
– فعالیت : در این بخش، نوع فعالیت، حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و… مورد بررسی قرار می گیرد.
– سود دهی : در این بخش، میزان سودآوری، سود خالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده، مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد.
– امکانات بالقوه یا پتانسیل : استمرار فعالیت یک واحد اقتصادی در بازار، بستگی مستقیم به امکانات بالقوه یا پتانسیل آن دارد لذا، در این مبحث مسایلی چون : وضعیت و کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات و موارد عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  سهم بازار در هولدینگها

2-4-3) روش 5P :روش دیگر در انجام بررسی های اعتباری، می تواند روش 5P باشد که به شرح زیر خلاصه می گردد :
– مردم : بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی شامل : کارایی در امر تولید، تولید، تجارت و سن مدیران، پوششهای بیمه ای، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، ارزیابی و کنترل دارایی ها، تمایل به ایفای تعهدات، جایگاه در صنعت یا بخش اقتصادی است.
– تولید یا محصول : در این مبحث سودآوری، کمیت و کیفیت، ارزش در دسترس بودن، اهداف بازار یابی، پوششهای بیمه ای و… مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
– حمایت : بررسی در این زمینه که آیا حمایت مالی داخلی بر اساس صورت های مالی وجود دارد ؟ نقدینگی و یا سایر وثایق موجود است ؟ آیا حمایت خارجی، مانند : ضمانت بانکی، ظهر نویسی و اسناد مالی و… وجود دارد در این قسمت مورد نظر می باشد.
– پرداختها : مواردی چون آیا مشکل اعتبارات پرداخت نشده وجود ندارد ؟ بررسی اطلاعات مربوط به پرداختهای گذشته، قابلیت نقدینگی و دارایی ها، سوددهی، کیفیت، بدهی های خارجی و… مورد بررسی قرار گیرد.
– شمای کلی آینده : بررسی اینکه آیا شرکت برای آینده استراتژی و برنامه های خاصی دارد ؟ یا اینکه در این زمینه مبتدی است، بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت از جمله مسایل مطرح در این بخش می باشد.(سایت بانک ملت)

92