No category

مقاله رایگان با موضوع گروه کنترل، عروق کرونر، تلفن همراه

دانلود پایان نامه

و عضله صاف رحم شده، در معده و روده موجب کاهش حرکات در مسیر گوارشی می‌شود (6).
جدول 1-3- مکان و اثرات فیزیولوژیک گیرنده‌های b2 آدرنرژیک
شکل 1-11- مکانیسم عمل b2 آدرنرژیک رسپتور در عضله صاف
گیرنده‌های b2 در فضای آلوئولی سبب افزایش انتقال فعال سدیم از طریق افزایش کانالهای سدیمی اپی‌تلیالی و کانالهای سدیمی- پتاسیمیATP-ase واقع در بازولترال شده که نقش مهمی درجهت کلیرنس مایع تجمعی در فضای آلوئولی ایفا می‌کند و همچنین سبب افزایش بتا-کاتنین و ترشح سورفاکتانت شده که احتمالا عامل برطرف‌ کردن مشکلات پاتولوژیکی حاد در ریه می‌باشد (26).
شکل 1-12- مکانیسم عمل گیرنده‌های b2 در فضای آلوئولی
1-7-2-3- b3 آدرنرژیک رسپتور :
بافت چربی سفید و قهوه‌ای عمدتاً دارای گیرنده‌های b3 می‌باشد که در مجاورت آگونیست ازطریق جفت شدن با پروتئین Gs سبب فعالسازی آدنیلیل سیکلاز (AC) و افزایش تولید cAMP داخل سلولی شده که پروتئین کیناز PKA را فعال می‌کند ودر نهایت سبب لیپولیز شده که مقادیر بالایی انرژی را به صورت گرما تولید می‌کند(ترموژنز)(27).
شکل 1-13- مکانیسم عمل گیرنده‌های b3 در بافت چربی
در قلب خصوصا در میوسیت‌های دهلیز انسان، این گیرنده‌ها از طریقPKA و فسفریلاسیون کانال‌های کلسیمیL- type سبب تحریک جریان کلسیم شده و در نتیجه جریان کلسیمی عرض غشایی افزایش یافته و بنابراین نیروی انقباضی میوکارد قلب افزایش می‌یابد
شکل 1-14- مکانیسم عمل گیرنده‌های b 3 در میوسیت‌های دهلیز انسان
در سلولهای اندوتلیالی گیرنده‌های b3 با فعال کردنNO سنتتاز موجب تحریک تولید NO شده کهcGMP داخل سلولی را افزایش می‌دهد سپس سبب مهار مداوم 3-فسفو‌دی‌استراز و یا تحریک فعالسازی 2-فسفو‌دی‌استراز شده که در نهایت نیروی انقباضی را در میوسیت‌ها افزایش داده و سبب ریلکس شدن عروق می‌گردد.
شکل 1-15- مکانیسم عمل گیرنده‌های b 3 در سلول‌های اندوتلیالی
این گیرنده‌ها در کولون و ایلئوم انسان سبب مهار فعالیت انقباضی، در مثانه و رحم سبب شل‌شدگی شده و در کیسه صفرا،غده پروستات، معده و روده‌باریک انسان توزیع یافته‌اند. مطالعات فارماکولوژیکی نشان داد در مغز موش صحرایی در نواحی سربرال، هیپوکمپ، کورتکس، استریاتوم، مناطق پایینی هیپوتالاموس، ساقه مغزی و مخچه این گیرنده‌ها حضور داشتند (28).
جدول 1-4- نحوه توزیع b3 آدرنرژیک رسپتور در انسان
1-7-3- a1 آدرنرژیک رسپتور :
این گیرنده‌ها دارای سه زیرگروهa1A, ، a1B و a1D می‌باشد که هر سه با آگونیست اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین فعال می‌شوند و نقش حیاتی در تحریک انقباض عضله صاف دارند. a1D در شریان‌های کرونری به صورت غالب حضور دارند درحالیکه a1B و a1Aغالباً در میوکاردیوم انسان توزیع دارند و موجب حفاظت سلولهای میوسیت از مرگ و اثر آینوتروپیک مثبت و‌هایپرتروفی می‌شوند (29).
این رسپتور‌ها را عامل تنظیم‌کننده فشارخون، مقاومت عروقی، و ظرفیت وریدی درنظر می‌گیرند در عروق به ویژه عروق سیستمیک، کرونری و آتریول‌ها سبب وازوکانستریکشن شده در نتیجه سبب افزایش مقاومت محیطی و فشارخون می‌گردند. در سراسر میکروسیرکولیشن کرونری انسان این گیرنده‌ها حضور دارند و جریان خون کرونری را تنظیم می‌کنند.حدود یک سوم گیرنده‌های ادرنرژیکی در عروق کرونری از نوع آلفا (a1) و دو سوم از نوع بتا (b2) می‌باشد (30).
در عضله صاف دستگاه ادراری- تناسلی به ویژه در پروستات و گردن مثانه مقادیر بالایی از این گیرنده‌ها حضور دارند که نقش مهمی را در انقباض پروستات و همچنین انقباض اسفنگتر مثانه ایفا می‌کنند که دفع ادرار را با مشکل روبرو می‌کنند (31)،بعلاوه در رحم این گیرنده‌ها سبب انقباض رحم شده. همچنین.در کبد این گیرنده‌ها موجب تحریک لیپولیز، گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز(تجزیه گلیکوژن) می‌شوند(6).
1-7-3-1- مکانیسم عمل گیرنده‌های a1در عضله صاف عروق:
این گیرنده‌ها در عضله صاف در مجاورت با آگونیست فعال و با پروتئین Gq جفت شده که فسفولیپازC (PLC) را فعال می‌کنند. سپس PIP2 را به IP3و دی‌آسیل‌گلیسرول(DAG) تبدیل کرده که IP3 با اتصال به گیرنده خود در سطح شبکه سارکوپلاسمی داخل سلولی سبب رهایش کلسیم از منابع کلسیمی داخل سلولی و افزایش کلسیم داخل سلولی شده و در نهایت سبب ایجاد انقباض در عضله صاف می‌شود(32).
شکل 1-16- مکانیسم عمل گیرنده‌های a1در عضله صاف
1-7-4- a2 آدرنرژیک رسپتور :
براساس فاکتورهای فارماکولوژیکی و مولکولی به سه زیرگروه a2C, a2B , a2A تقسیم شدند. رسپتورهای a1 به صورت پس سیناپسی درحالیکه رسپتورهای a2 هم به صورت پس سیناپسی و هم به صورت پیش سیناپسی هستند که در حالت پیش سیناپسی عموما اتورسپتور نامیده می‌شوند و سبب مهار رهایش نورو ترانسمیترها می‌شوند.
شکل 1-17- نحوه توزیعa2 آدرنرژیک رسپتور
این رسپتورها به صورت پیش سیناپسی در پایانه اعصاب آدرنرژیک سبب مهار رهایش نور‌اپی‌نفرین و در پایانه کولینرژیک سبب مهار فعالیت پاراسمپاتیک و ریلکس‌شدن عضله صاف مسیرهای گوارشی شده. بعلاوه در سلول‌های چربی موجب مهار لیپولیز و در پلاکت‌ها سبب تجمع آنها و همچنین موجب انقباض عضله صاف شده‌است
1-7-4-1- مکانیسم عمل رسپتورهای a2 در عضله صاف عروق:
این رسپتورها در مجاورت آگونیست ازطریق جفت شدن با پروتئین ‌ ,Giآدنیلیل‌سیکلاز (AC) را غیرفعال کرده و سبب کاهش cAMP داخل سلولی شده و بدین وسیله سبب انقباض عضله صاف عروق می‌شوند (33).
شکل 1-18- مکانیسم عمل رسپتورهای a2 در عضله صاف عروق
همچنین در سلول‌های بتای پانکراس که ورود گلوکز به آنها عامل محرک ترشح انسولین می‌باشد، این گیرنده‌ها حضور داشته که در مجاورت آگونیست با Giجفت شده و موجب غیرفعال شدن آدنیلیل سیکلاز (AC)وکاهشcAMP در سلول شده در نهایت باعث کاهش رهایش انسولین می‌گردد(34).
شکل 1-19- مکانیسم عمل رسپتورهای a2 در سلول‌های بتای پانکراس
فصل دوم
مروری بر تحقیقات گذشته
مروری بر تحقیقات گذشته
2-1-تاثیر امواج الکترومغناطیس بر قلب و عروق
Tepper و همکاران در سال 2004 با بررسی تاثیر قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس پالسی بر آنژیوژنز سلولهای اندوتلیالی سیاهرگ بند ناف انسان نشان دادند این امواج سبب افزایش درجه توبولیزاسیون سلول‌های اندوتلیالی به میزان 7 برابر و تکثیر سلول‌های اندوتلیالی به میزان 3 برابر شده، همچنین با بررسی فاکتورهای آنژیوژنیک دریافتند فاکتور رشد فیبروبلاست بتا-2 (FGF-2) به میزان 5 برابر در شرایطin vitro افزایش می‌یابد. همچنین افزایش کمی در سایر فاکتورهای رشد آنژیوژنیک (آنژیوپویتین2، ترومبوپویتین و فاکتور رشد اپی درمال( دیده شد. از آنجا که اثر تحریکیPEMF بر پرولیفراسیون سلولهای اندوتلیالی با افزودن آنتی‌بادی خنثی‌کننده FGF-2 مهار شد، اما به حد کنترل نرسید، بنابراین پیشنهاد کردند PEMF با رهایش هماهنگ پروتئین‌های آنژیوژنیک و سیتوکاین‌ها بخصوص FGF-2 موجب پرولیفراسیون سلولهای اندوتلیالی و در نهایت آنژیوژنز می‌شود. در شرایط in vivo تعداد عروق موش‌های در معرض PEMF روزانه 8 ساعت، پس ار سه روز دو برابر گروه کنترل بوده که این افزایش در روز دهم و چهاردهم همچنان ادامه داشت.(35)
Strauch و همکاران در سال 2009 تاثیر تابشPEMF بر آنژیوژنز حلقه شریانی پیوند زده شده طی جراحی در کشاله ران Rat مورد بررسی قرار دادند. نشان دادند قرارگیری در معرض PEMF به مدت سی دقیقه دو مرتبه در روز، پس از هشت هفته آنژیوژنز 500% نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. همچنین در یک مدل نکروز میوکارد قرارگیری درمعرض PEMFبه طور قابل توجهی سبب افزایش آنژیوژنز شد که با افزودن L-NMMAاثر آنزیوژنزPEMF از بین رفت بنابراین مکانیسمی را برای اثر تحریکی امواج PEMF بر آنژیوژنز پیشنهاد کردند: : PEMF سبب افزایش اتصال کلسیم به کالمودولین شده که سبب فعال شدن آنزیم eNOS و سنتز NO شده و در نهایت سبب تحریک تولید cGMP با فعال کردن آنزیم گوانیلات‌سیکلاز در عضله صاف عروق می‌گردد که با کاهش غلظت کلسیم داخل سلولی سبب وازودیلاسیون می‌شود، همچنین cGMP با ایجاد فاکتور رشد FGF 2 سبب آنژیوژنز می‌شود.(36)
Morimoto و همکاران در سال 2005 تاثیر امواج الکترومغناطیس بر تولید اندوتلین-1 (ET-1)، تنگ کننده قوی عروق، در کشت سلولهای اندوتلیالی آئورت گاو، سیاهرگ بندناف و میکروواسکولار و آئورت انسان بررسی کردند. این امواج سبب کاهش سطح پایه ET-1 در سلولهای اندوتلیال سیاهرگ بندناف و میکروواسکولار انسان شده درحالیکه موفق به کاهش سطح پایه ET-1 در سلولهای اندوتلیال آئورت گاو و انسان نبود نتایج نشان داد این امواج به طور قابل توجهی بیان mRNAاندوتلین-1 تحریک شده توسط ترومبین و تولید آن را در همه 4 نوع سلول اندوتلیالی مهار می‌کند بنابراین پیشنهاد شد اثر مهاری امواج الکترومغناطیس بر تولید اندوتلین-1 تحریک شده توسط ترومبین، با واسطه مسیر مربوط به نیتریک اکسید می‌باشد.(37)
Miura و Okada در سال 1991 نشان دادند امواج الکترومغناطیس با فرکانس رادیویی از نوع برست باعث وازودیلاسیون آرتریول‌های شبکه پای قورباغه شده است. این اثر شل کنندگی,EMF با افزودن vanadate (مهارگر پمپ Ca2+-ATPase) وهمچنین توسط متیلن بلو (مهارگر گوانیلات سیکلاز) مهار شد به همین دلیل پیشنهاد کردند EMF سبب فعال کردن گوانیلات سیکلاز و در نتیجه تسهیل تولیدcGMP در عضله صاف عروق شده که با فعال کردن پمپ Ca2+-ATPase سبب افزایش خروج کلسیم ازغشای پلاسمایی عضله صاف و یا افزایش ورود کلسیم به داخل شبکه سارکوپلاسمی شده که در نهایت کاهش غلظت کلسیم داخل سلولی عضله صاف آرتریول سبب وازودیلاسیون می‌شود(38).
Traikov و همکاران در سال 2005 تغییرات وازوموشن آرتریول‌های زیر جلدی را قبل، حین و پس از قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس 10،16 و50 هرتز در موش در in Vivo بررسی کردند و نشان دادند که قطر آرتریول‌های زیرجلدی حین و پس از قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس نسبت به دوره قبل از در معرض قرارگیری، بطور قابل توجهی افزایش یافته است. بیشترین افزایش قطر پس از قرارگیری درگروه درمعرض امواج 16 Hzمشاهده شد بدین وسیله اثر وازودیلاتوری امواج الکترومغناطیس نمایان گردید.(39)
Kobbert و همکاران در سال 2008 تاثیر امواج الکترومغناطیس کم انرژی با فرکانس‌های 25، 50 و 100 هرتز بر تکثیر سلول‌های عضله صاف عروق کرونری گاو و آئورت موش بررسی کردند و افزایش قابل توجه تعداد سلولهای عضله صاف در همه فرکانس‌ها نسبت به گروه کنترل را گزارش کردند.این تاثیر در امواج 50 هرتز بیشترین افزایش در حد 2/1 برابر به نسبت گروه کنترل داشت. بنابراینEMF سبب افزایش قابل توجهی در تکثیر سلولهای عضله صاف عروق می‌گردد. (40)
Soker و همکاران در سال 2011 تاثیر قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس بر فراساختار قلب در رت را بررسی کردند و نشان دادند که اختلافی بین گروه در معرض امواج و گروه کنترل در فراساختار میتوکندری و ساختارهای سلولی از جمله کاهش میوفیبریل‌ها، اتساع شبکه آندوپلاسمی صاف، تورم میتوکندریایی مشاهده نشد .(41)
Tahvanainen و همکارانش در سال 2004، با بررسی اثرات تابش امواج الکترومغناطیس تلفن همراه بر فشار خون وضربان قلب نشان دادند مواجهه با امواج با فرکانس 900 تا 1800مگاهرتز به مدت 35 دقیقه در انسان فشار خون شریانی و ضربان قلب را نسبت به گروه کنترل تغییر نمی‌دهد(42).
Dasdage

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعامور حسبی، دادرسی مدنی، زوجه

دیدگاهتان را بنویسید