No category

مقاله رایگان با موضوع گروه کنترل

دانلود پایان نامه

دوزهای مختلف هر دارو قبل از استفاده با توجه به وزن مولکولی آن و حجم محلول کربس داخل اتاقک بافتی تعیین می‌گردد.
3-3-5- چگونگی انجام آزمایش:
21 سر موش صحرایی بالغ با وزن 180 تا 200 گرم به مدت یک هفته قبل از شروع آزمایش در اتاق حیوانات بخش زیست شناسی با سیکل 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی نگهداری شدند و پس از حصول اطمینان از سلامتی آن‌ها به سه گروه تقسیم شدند :
گروه اول (گروه آزمایش): شامل 7 موش در دستگاه سولنوئید روشن به طور شبانه‌روزی در معرض میدان الکترومغناطیس به مدت 75 روز با شدت یک میلی تسلا و فرکانس50 هرتز قرار داده شدند.
گروه دوم (گروه شاهد): شامل 7 موش در شرایطی مشابه با گروه آزمایش ولی در سولنوئید خاموش قرار گرفتند
گروه سوم (گروه کنترل): شامل 7 موش در شرایط معمول آزمایشگاه نگهداری شدند.
آب و غذا به میزان کافی در اختیار هر سه گروه قرار گرفت، همچنین موش‌ها چهار روز یکبار جهت تنظیف از قفس خارج و پس از خارج کردن فضولات و تمیز کردن قفس‌ها به آنجا برگردانده شدند..پس از گذشت 75 روز موش‌ها توسط اتر بی‌هوش شدند و به سرعت حلقه‌های عرضی شریان سینه‌ای آنها جدا شد سپس توسط گیره‌هایی به ترانسدیوسر نیروی متصل به دستگاه power lab و bridge amplifierمتصل گشت و بررسی‌های لازم روی آن‌ها انجام گرفت.
3-3-6- جداسازی و تهیه حلقه‌های آئورت سینه‌ای :
مقداری محلول کربس را در یک پتری دیش ریخته و در یخچال قرار دادیم سپس موش‌هایی را که 75 روز در حیوانخانه در شرایط مورد نظر نگهداری شده بودند به آزمایشگاه منتقل شد و در دسیکاتور توسط اتر بیهوش گردید سپس سینه موش باز شد و به سرعت قطعاتی از آئورت سینه‌ای آن جدا شد و در محلول کربس سرد قرار داده شد.
شکل 3-7- جدا کردن آئورت سینه‌ای
بافت‌های اضافی وچربی‌های اطراف از آن زدوده شد و به حلقه‌های عرضی 5 میلی متری تقسیم گردید، هر حلقه به طور عرضی به گیره و قلاب مخصوص مطابق شکل (3-8) متصل شد.
شکل 3-8- حلقه‌های عرضی آئورت متصل به گیره
سپس مجموعه قلاب و حلقه عرضی شریانی به داخل هر دو اتاقک بافتی محتوی 40 سی سی محلول کربس که اکسیژن‌دهی نیز می‌شد قرار داده شد. ضمنا هر نیم ساعت یک‌بار محلول کربس تعویض شده و محلول کربس تازه اضافه می‌شد. با پیچ تنظیمی کشش اولیه 2/1-1 را به حلقه‌های عرضی آئورت متصل به قلاب‌ها اعمال کرده و 20 دقیقه در این شرایط بدون هیچ تغییری نگه می‌داریم .پس از طی این زمان اولین دوز فنیل‌افرین را با غلظت 7-10 به محلول کربس یک اتاقک بافتی و همچنین اولین دوز استیل‌کولین با غلظت6-10 را به محلول کربس اتاقک بافتی دیگر اضافه کردیم و پس از 10 دقیقه دوز بعدی هر دارو، و به این ترتیب فنیل‌افرین با دوزهای 7-10، 6-10، 6-10×4، 6-10×8 و 5-10 و استیل‌کولین با دوزهای 6-10، 5-10، 5-10×4، 5-10×8 و4-10 به محلول کربس اتاقک بافتی مربوطه اضافه شد .سپس هر دو اتاقک شستشو داده شد و با محلول کربس تازه پر شد و مجدد 20 دقیقه با کشش اولیه 2/1 – 1 نگه داشته شد سپس L-NAME با دوز 4-10 به محلول کربس اتاقک بافتی مربوطه اضافه شد و به مدت یک ساعت تغییرات کشش ثبت گردید. همچنین ایزوپرنالین هیدروکلراید با دوز‌های 5-10، 4-10، 4-10×4 و4-10×8 هر ده دقیقه یکبار به محلول کربس اتاقک بافتی مربوطه اضافه شد پاسخ قطعات آئورت ایزوله با آمپلی فایر متصل به کامپیوتر بر اساس نرم افزار chart5 ثبت گردید. این دستگاه مجهز به سیستم A-to-D بود که گراف‌ها را به عدد تبدیل می‌کرد سپس اعداد توسط نرم افزار chart5 آنالیز گردید.
شکل 3-9- نحوه گرفتن ثبت با دستگاه پس از تجویز دوزهای مختلف از داروهای مختلف
3-3-7- گراف‌های ثبت شده با دستگاه
در هر یک از نمودارها درجه کشش را بر حسب زمان نشان می‌دهد. واحد کشش گرم و واحد زمان دقیقه در نظر گرفته شده‌است.
شکل 3-10- گراف‌های ثبت شده با دستگاه
شکل 3-11- گراف‌ ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویز استیل کولین با غلظت‌های مختلف در بازه‌های زمانی 10 دقیقه‌ای
شکل 3-12- گراف‌ ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویز فنیل افرین با غلظت‌های مختلف در بازه‌های زمانی 10 دقیقه‌ای
شکل 3-13- گراف‌ ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویز ایزوپروترنول با غلظت‌های مختلف در بازه‌های زمانی 10 دقیقه‌ای
شکل 3-14- گراف‌های ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویزL-NAME با مولاریته -4 10 طی بازه زمانی 45 دقیقه
3-4- تجزیه و تحلیل آماری:
پاسخ آئورت ایزوله نسبت به غلظت‌های مختلف هر دارو که به وسیله‌ی دستگاه پاورلب و نرم افزارChart5 ثبت گردیده بود، با استفاده ازقسمت Data analysis این نرم افزار در بازه‌های یک دقیقه‌ای میانگین تانسیون آئورت استخراج گردید سپس اعداد بدست آمده از تغییرات تانسیون آئورت هر موش به غلظت‌های مختلف دارو‌های استیل‌کولین، فنیل‌افرین و ایزوپروترنول پس از گذشت 3،6 و9 دقیقه و همچنین تغییرات تانسیون برای داروی L-NAME پس از گذشت 15، 25 و 40 دقیقه محاسبه گردید سپس بوسیله نرم افزار spss بر اساس گروه‌های مختلف جدول‌بندی و مرتب شد سپس با استفاده از برنامه آماری One-Way ANOVAو تست دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ضمنا مقدارp برای سطوح معنی دار 05/0 در نظر گرفته شد.
.
فصل چهارم
نتایج
4- نتایج
4-1- مقایسه میزان پاسخ دهی آئورت ایزوله به استیل‌کولین در بین گروه‌ها
جدول‌ها و نمودار‌ها‌ی زیر تغییرات تانسیون را در پاسخ به استیل‌کولین (آگونیست رسپتورهای کولینرژیک) با غلظت‌های 6-10، 5-10، 5-10×4، 5-10×8 و 4-10 در دقایق سوم، ششم و نهم و در سه گروه کنترل، شاهد و آزمایش نشان می‌دهد. روند تغییرات تانسیون در پاسخ به دوزهای استیل‌کولین به صورت میانگین و انحراف معیار نشان داده شده‌است. ضمنا روند تغییرات هر جدول در نمودار بعد از آن نمایش داده شده‌است.
همانطور که در جدول و نمودارها دیده می‌شود دیلاسیون آئورت در پاسخ به استیلکولین با غلظت‌های 6-10، 5-10، 5-10×4، 5- 10×8 در بین گروههای مختلف تفاوت معناداری ندارد. در حالی‌که با گذشت سه دقیقه پس از تجویز استیلکولین با غلظت 4-10 گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد اختلاف معنا‌داری داشته‌است (p=0.031) که پس از گذشت شش و نه دقیقه مجدد اختلاف معناداری بین سه گروه وجود نداشت.
جدول 4-1-1- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 6-10
P – value
control
sham
EMF
Group
10 -6
Acetylcholine
0.935
-0.0106 ± 0.006
-0.0104 ± 0.005
-0.0113 ± 0.009
Min 3
0.692
-0.023 ± 0.012
-0.0290 ± 0.0108
-0.0192 ± 0.018
Min 6
0.915
-0.0491 ± 0.024
-0.0503 ± 0.0193
-0.0424 ± 0.0157
Min 9
نمودار 4-1-1- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 6-10
در سطح معنی دارp0.05 پس از تجویز استیلکولین با مولاریته 6-10 تغییرات تانسیون در بین سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-1-2- میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم در دقایق 3،6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10
P – value
control
sham
EMF
Group
10 -5
Acetylcholine
0.752
-0.004± 0.0031
-0.004 ± 0.0048
-0.0058 ± 0.0029
Min 3
0.706
-0.0135± 0.0052
-0.0128 ± 0.0078
-0.0167 ± 0.0062
Min 6
0.593
-0.0295± 0.0075
-0.027 ± 0.0113
-0.0352 ± 0.0083
Min 9
نمودار 4-1-2- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10
در سطح معنی دارp0.05 پس از تجویز استیلکولین با مولاریته 5-10 تغییرات تانسیون در بین سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-1-3- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×4
P – value
control
EMF
sham
Group
4 × 10 -5
Acetylcholine
0.120
0.0201± 0.0198
-0.0059± 0.0022
0.0251± 0.0184
Min 3
0.107
0.0211± 0.0187
-0.0216± 0.0063
0.0179± 0.0218
Min 6
0.221
0.0051± 0.0154
-0.0272± 0.0063
0.004± 0.0234
Min 9
نمودار 4-1-3- مقایسه تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3،6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×4
در سطح معنی‌دارp0.05 پس از تجویز استیلکولین با مولاریته 5-10×4 تغییرات تانسیون در بین سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-1-4- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×8
P – value
control
sham
EMF
Group
8 × 10 -5
Acetylcholine
0.774
0.0172± 0.00985
0.0150 ± 0.0215
0.0034 ± 0.0025
Min 3
0.948
0.0005± 0.0058
-0.0012 ± 0.024
0.0017 ± 0.0074
Min 6
0.374
0.0124± 0.0075
0.0175 ± 0.021
-0.0033 ± 0.0079
Min 9
نمودار 4-1-4- مقایسه تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3،6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×8
در سطح معنی‌دارp0.05 پس از تجویز استیلکولین با مولاریته 5-10× 8 تغییرات تانسیون در بین سه گروه اختلاف معناداری وجود ندارد.
جدول 4-1-5- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 4-10
P – value
control
sham
EMF
Group
10 -4
Acetylcholine
0.031
0.021 ± 0.0076
0.0324 ± 0.0084
-0.0022± 0.0113
Min 3
0.097
0.0243± 0.0154
0.0262 ± 0.0256
-0.044± 0.0294
Min 6
0.066
0.0285± 0.021
0.0444± 0.023
-0.0296 ± 0.0284
Min 9
* p0.05 نسبت به گروه شاهد
نمودار 4-1-5- مقایسه تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3،6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 4-10
در سطح معنی‌دارp0.05 با گذشت سه دقیقه پس از تجویز استیلکولین با غلظت 4-10 تغییرات تانسیون در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد اختلاف معنا‌داری داشته است (p=0.031)که پس از گذشت شش و نه دقیقه مجدد اختلاف معناداری بین سه گروه وجود نداشت.
4-2- مقایسه میزان پاسخ‌دهی آئورت ایزوله به فنیل‌افرین در بین گروه‌ها
جدول‌ها و نمودار‌ها‌ی زیر تغییرات تانسیون را در پاسخ به فنیل افرین (آگونیست رسپتورهای a1 آدرنرژیک ) با غلظت‌های 7- 10،6- 10،6- 10×4،6- 10×8 و5- 10 را در دقایق سوم، ششم و نهم و در سه گروه کنترل، شاهد و آزمایش نشان میدهد. روند تغییرات تانسیون در پاسخ به دوزهای فنیل افرین به صورت میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است. ضمنا روند تغییرات هر جدول در نمودار بعد از آن نمایش داده شده است
جدول 4-2-1- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعجدایه، ریبوزومی، آنزیم

دیدگاهتان را بنویسید