پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

تهران می باشد که نمونه ای به حجم 95 نفر از این جامعه انتخاب شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش آگاهی مودیان در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی، بر تمکین مودیان مالیاتی اثر مثبت می گذارد. نتایج آزمون فرضیه های این پژوهش، حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، از دیدگاه کارکنان مالیاتی اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی شهر تهران، شواهدی مبنی بر رد فرضیه های آگاهی مودیان از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی، مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی وجود نداشت و می توان، آنها را از عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی دانست.
طالب نیا و همکاران(1390) در مطالعه ای با تاکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی، به بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالیاتی پرداختند. جامعه آماری پژوهش استان تهران و در پنچ گروه شامل اعضای هیات علمی دانشگاه، حسابرسان مستقل (حسابدار رسمی)، کارشناسان مالی بورس (به نمایندگی بورس اوراق بهادار تهران)، ممیزین مالیاتی (به نمایندگی سازمان امور مالیاتی استان تهران) و مدیران مالی (به نمایندگی تهیه کنندگان صور ت های مالی) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی در هر یک از گروه های ذکر شده از مدل آماری همبستگی و برای تفاوت بین هر جفت از همبستگی مربوط به گروه های فوق از مدل z فیشر استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است، به طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.
برزگری و فیض پور(1392) در تحقیقی، استدلال نمودند که سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. بدین علت در سالهای اخیر سیاستگذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روشهایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاستها و روشها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب میآید. این دیدگاه میکوشد تا با اولویتبندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین میکوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد.
رمضانی و همکاران(1392) در تحقیقی به بررسی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک و معیارهای تعیین کننده آن با تأکید بر اندازه مؤدیان مالیاتی و تجربه سایر کشورها پرداختند که از طریق شناخت عوامل مؤثر بر ریسک تمکین برنامه ریزی حسابرسی بر اساس ریسک، روشهای محاسبه و ارزیابی ریسک و مدیریت تمکین مالیاتی همراه با ارائه خدمات و آموزش مناسب به مؤدیان انجام شده است. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق، سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از داده های بیرونی و درونی سازمان مالیاتی از قبیل داده های گمرکی، بانکی، بیمه، اظهارنامه های قبلی و . . . به تطبیق اطلاعات مؤدیان از طریق تحلیل بر مبنای ریسک بپردازد.
حقیقت و محمدی(1392) در تحقیقی استدلال نمودند که نظریه مرسوم در خصوص فاصلهمالیاتی این است که انتقال منابع از مالکان به دولت را کاهش می دهد و بدین طریق منجر به افزایش ثروت مالکان می گردد. نظریه هزینه های نمایندگی فاصله مالیاتی بیان می دارد که مدیران فرصت طلب از شرایط ابهام ذاتی فاصلهمالیاتی سوء استفاده کرده و اقدام به حیف و میل منابع مالکان می نمایند. جهت روشن شدن خلاف دیدگاه مذکور از شاخص کیفیت افشاء شرکتی محاسبه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تفاوت سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی سالانه با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه، رابطه کیفیت افشاء شرکتی و فاصلهمالیاتی و میزان توجه افراد برون سازمانی به فاصله مالیاتی؛ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 600 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره هشت ساله 1382 تا 1389 بررسی شده است. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های با شفافیت بالا، پتانسیل تضاد نمایندگی کمتر و فاصلهمالیاتی بیشتر نسبت به شرکت های با شفافیت پایین دارند و همچنین افراد برون سازمانی اهمیت خاصی به فاصلهمالیاتی شرکت ها قائل نیستند. بنابراین در شرکت هایی که برنامه های فاصلهمالیاتی اجرا می شود، وجود شفافیت قابل قبول از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
مداح و نعمت الهی(1392) تحقیقی استدلال نمودند که فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل گیری اقتصاد غیررسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این تحقیق، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سال های (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 0. 67 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 0. 67 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 0. 8 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تایید نمی شود.
مهرانی و سیدی(1392) به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه کارانه پرداختند. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. در پژوهش فوق دو فرضیه مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالیات ابرازی و تشخیصی و محافظ هکاری مطرح گردید و با بررسی 146 شرکت طی بازه زمانی 1381 الی 1390سعی گردید شواهد تجربی در خصوص رابطه مالیات بر عملکرد و حسابداری محافظ هکارانه ارائه شود. این پژوهش نشان داد بین متوسط مالیات ابرازی سه سال قبل شرکت و محافظه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این شواهد مبین وجود انگیزه مالیاتی حسابداری محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین صورت که با افزایش مالیات بر درآمد انگیزه برای اعمال حسابداری محافظ هکارانه افزایش می یابد و شرکتها بدین وسیله سعی در صرفه جویی در هزینه مالیاتی خود و کاهش ارزش فعلی مالیاتهای پرداختی نمایند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهسبک دلبستگی، تنظیم شناختی هیجان، تنظیم شناختی، سبک های دلبستگی

ب) کیفیت گزارشگری مالی و پیامدهای آن
مدرس و حصارزاده (1387) در تحقیق خود به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری بر اساس مدلی کاملاً منطبق با مدل تحقیق وردی(2006) پرداختند. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. آنها با بررسی 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 79 الی 85 نشان دادند که علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایهگذاری میشود. همچنین، این تحقیق نشان داد که بر اساس مدل استفاده شده به منظور کارایی سرمایهگذاری بین بیش(یا کم) سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگریمالی رابطهای منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش بیش(کم) سرمایهگذاری می تواند موجب ارتقای کارایی سرمایهگذاری گردد.
نیکومرام و نهندی (1388) تحقیقی تحت عنوان تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را انجام دادند.این تحقیق عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می باشد. نتایج آزمونهای تک متغیره فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری، و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظهکاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال، بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، صداقت مدیریت، و اهرم مالی شرکت رابطهای مشاهده نگردید.
سجادی و همکاران (1388) در طی تحقیقی به بررسی ویژگی های غیرمالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آن ها بررسی شده است. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدلهای رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان میدهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.
ثقفیو عرب مازار یزدی (1389)تحقیقی تحت عنوان کیفیت گزا
رشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری را انجام دادند. این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایهگذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی باارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایهگذاری، گذر از این فرصتهای سرمایه گذاری(سرمایهگذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزشفعلیمنفی(سرمایهگذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایهگذاری مورد انتظار، تابعی از فرصتهای رشد تلقی شده و سرمایهگذاری کمتر ازحد(انحراف منفی از سرمایهگذاری مورد انتظار) و سرمایهگذاری بیش از حد (انحراف مثبت از سرمایهگذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایهگذاری مطرح شده است. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی بکار رفته، مبتنی بر رگرسیون چند متغیر است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانسلسله مراتب، نرخ بهره

دیدگاهتان را بنویسید