پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، مدل رگرسیون، گزارشگری مالی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

گرفته شده است. نتایج حاصل از جارکو-برا بعد از فرآیند نرمال سازی، حاکی از نرمال بودن متغیرهای وابسته بوده است. همچنین، معیارهای به سمت یک میل کردن ضریب تعیین، استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق)، عدم خود همبستگی باقیمانده ها و نرمال بودن باقیمانده ها نیز آزمون شدند و نتایج حاصل از آنها حاکی از مطلوب بودن رابطه های رگرسیونی برازش شده بوده است.
جهت برازش هر مدل رگرسیونی، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده شد. بدین منظور از آزمونهای آزمون چاو استفاده می شود. آزمون چاو کمک می کند تا بین روش ترکیبی(Pooled) و روش پانل(panel) بهترین روش تخمین را انتخاب نمود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، پردازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون چاو برای همه رابطه ها، کمتر از سطح خطا(05/0) می باشد؛ استفاده از روش پانل جهت برازش روابط رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه شده است. در مدل های مبتنی بر داده های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بود اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای برازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی پردازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی شد. بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن برای همه روابط، پایین تر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات ثابت جهت پردازش مدل رگرسیونی توصیه شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردکیفیت حسابرسی، سهم بازار، بهبود کیفیت، گزارشگری مالی

فصل پنجم
تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5) مقدمه
فاصله مالیاتی عبارت از قصور مؤدی نسبت به انجام تعهدات مالیاتی از روی عمد و یا غیر عمد است. فاصله از قوانین مالیاتی به شکل های متفاوتی صورت می گیرد. ممکن است اجتناب، عمدی باشد که مؤدی تعمداً قوانین و مقررات مالیاتی را به نفع خودش تفسیر می نماید، و یا فاصله غیرعمدی باشد که ممکن است در نتیجه نادیده گرفتن و یا اشتباه در اعمال قوانین مالیاتی صورت گیرد. هرگونه عمل غیر عمد توسط مؤدی مالیاتی، بدون اجبار تلقی می شود و در صورتی که نتایج اظهارنامه و گزارش سود مشمول مالیات منجر به هیچ گونه پرداخت مالیات نشود، از آن به عنوان فرار از مالیات یاد می شود(تیموتی و چی کان، 2010).
کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد. شواهد نظری و تجربی حاکی از این می باشند که عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، یکی از مهمترین عوامل موثر بر فاصله مالیاتی است. در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ موردنظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است.
به طورکلی، هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. در این راستا، یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی مطرح شد که در فصل قبل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این فصل نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ارائه و نتایج مزبور براساس مبانی نظری تحیقق تشر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهسرمایه در گردش، سودآوری، نسبت بدهی، مدیریت سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید