پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه گزارشگری مالی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه

ر تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
9-1)قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر محیط گزارشگری مالی بر رفتار مالیاتی شرکتها بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات تاریخی می باشد و در راستای تکمیل مبانی نظری مرتبط با تئوری نمایندگی و کارکردهای کیفیت محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی انجام شده است.
ب) قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل شش سال متوالی از سال 1388 تا 1392 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام پذیرفته است.
ج) قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق بازار اوراق بهادار تهران و تمام شرکتهای پذیرفته شده در آن می باشد.
10-1)تعریف عملیاتی واژهها
فاصله مالیاتی: شرکت ها می توانند بوسیله برنامه ریزی مالیاتی، در هزینه مالیات خود صرفه جویی نمایند. استراتژی برنامه ریزی مالیاتی به معنای به تعویق انداختن پرداخت مالیات تا حد ممکن و کاهش ارزش فعلی مالیات های پرداختی می باشد. در تحقیق حاضر، از دو معیار مالیات نقدی پرداخت شده تقسیم بر مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده، جهت اندازه گیری فاصله مالیاتی شرکتها استفاده شده است.(گالمور و لابرو، 2014)
کیفیت گزارشگری مالی: کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از سایر اطلاعات منفک کرده، سودمندی اطلاعات را افزایش می دهد. بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعاتی منجر بشود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره می کند. یکی دیگر از شاخص های کیفیت اطلاعات، دقت در پیش بینی است. زیراکه آن به عنوان یکی از اهداف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات می باشد. بنابراین، در این تحقیق از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده، جهت سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است(گالمور و لابرو، 2014).
استراتژی تنوع: استراتژی را میتوان راه و روش تحقق مامــوریت سازمان تلقی کرد ، به گونه ای که از این راه سازمان عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها ) وعوامل داخلی ( قوت ها و ضعفها) را بررسی و شناسایی کرده و از قوت های داخلی و فرصت های خارجی به درستی بهره برداری نموده ، ضعف های داخلی را از بین ببردو از تهدیدهای خارجی نیز بپرهیزد.و همچنین استراتژی تنوع راهبردی است که شرکت در آن سعی می کند که محصولات یا خدمات بیشتر و متنوع تری را ارائه دهد که این مستلزم ایجاد بخش ها و زیربخشهایی است که ساختار سازمانی را پراکنده می کند. در تحقیق حاضر، استراتژی تنوع از طریق نسبت درآمد فروش حاصل از بزرگترین کسب و کار شرکت به کل درآمدهای شرکت بدست می آید(پارک و جانگ،2013).
شرایط عدم اطمینان: شرایط عدم اطمینان، عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد(حبیب و همکاران،2011). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم گیری تعریف می کند. در تحقیق حاضر، جهت محاسبه سطح عدم اطمینان از نوسانات درآمد فروش، جریان نقد عملیاتی و حقوق صاحبان سهام استفاده می شود(گالمور و لابرو، 2014).
11-1) ساختار تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
در این فصل کلیات مرتبط با تحقیق ارائه گردیده است. در این راستا، ابتدا مساله اصلی تحقیق موردنظر قرار گرفته و ارتباط بین متغیرها، به لحاظ نظری تبیین شده. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، ارائه شده و اهداف و فرضیات تحقیق نیز مطرح گردیده. در این فصل، کلیاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، تعریف عملیاتی کلمات کلیدی تحقیق، ارائه گردید.
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
در این فصل مبانی نظری و مفاهیم اساسی مرتبط با موضوع تحقیق براساس علم موجود در زمینه حسابداری و مدیریت مالی تشریح و بررسی شده است. در این راستا، سعی شده که تئوری های مرتبط با متغیرهای اساسی تحقیق موردنظر قرار گرفته و به صورت تفصیلی، تشریح گردند. در نهایت تحقیقاتی که در گذشته در ارتباط با موضوع و متغیرهای اساسی این تحقیق انجام شده است، مطرح گردیده. این تحقیقات در دو بخش داخلی و خارجی ارائه شده اند.
فصل سوم: روش تحقیق
در این فصل، روش تحقیق و نحوه پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق، تشریح شده و در این راستا، روش سنجش و برآورد متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و مطابق با شواهد نظری و تجربی موجود، متغیرهایی جهت کنترل تاثیر سایر عوامل متغیر وابسته مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ اجرا، روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. در این فصل، در خصوص اعتبار مدل رگرسیونی و پیش فرضهای آن و نحوه اطمینان از برقراری آنها در رگرسیون های برازش شده مطالبی ذکر شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدینیروی انسانی، آزمون فریدمن، کارکنان بانک، معادلات ساختاری

فصل چهارم: یافته های تحقیق
در فصل چهارم، فرضیات تحقیق، مطابق با روش ارائه شده در فصل سوم، مبتنی بر مدل های رگرسیونی مورد آزمون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. در این راستا، تحلیل توصیفی متغیرها و آزمون نرمال بودن متغیر واب
سته ارائه شده ودر ادامه، نتایج حاصل از آزمون هر یک فرضیات ارائه شده و تفسیرهای لازم در خصوص پذیرش یا رد هر فرضیه موردنظر قرار گرفته است.
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها
این فصل به نتیجه گیری کلی از فرضیات و تفسیر نتایج حاصله اختصاص می یابد. بر این اساس، ابتدا یافته های حاصل از آزمون هر یک از فرضیات، ارائه شده و سپس، این نتایج با یافته های سایر محققین مقایسه گردیده و در نهایت تفسیر موردنظر محقق در خصوص یافته ها و سازگاری یا ناسازگاری آنها با مبانی نظری و تجربی تحقیق، مطرح شده است. سپس، متناسب با نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده و در نهایت، محدودیتهای پیش روی محقق در انجام کار پژوهشی، بیان شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2) مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. همچنین، به نقش متغیرهای استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است. در این فصل، ادبیات موضوع تحقیق و تحقیقات انجام شده قبلی بررسی شده است.
2-2) مبانی نظری
الف) شفافیت اطلاعات مالی و مزایای آن
شفافیت اطّلاعات مالی را دسترسی گسترده به اطّلاعات مربوط و قابل اتّکا در مورد عملکرد، وضعیت مالی، فرصتهای سرمایه گذاری،حاکمیت و ارزش و خطر پذیری شرکتها در اقتصاد تعریف کرده اند. شفافیت در اطّلاعات مالی از یک سو به سهامداران خرد اطمینان میدهد که همواره اطّلاعات قابل اتّکا در مورد ارزش شرکت دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای تلاش در جهت افزایش ارزش شرکت به جای پیگیری منافع شخصی کوتاه مدت ترغیب می کند (بیتی و همکاران1، 2007). به عبارتی، شفافیّت اطّلاعات مالی کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. مزایای بالقوّه افشا و شفافیّت بیشتر می تواند شامل هزینه سرمایه کمتر، کاهش هزینه های نمایندگی، بهبود قیمت سهام و افزایش ارزش شرکت باشد(چو و دیگران،2010). افشای کافی اطّلاعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایهگذاران و بستانکاران در جستجوی فرصت های سرمایهگذاری یاری می کند و به این ترتیب سرمایه به کاراترین شرکت ها روانه میشود و تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری صحیح انجام میشود.
ب) کیفیت گزارشگری مالی
در چارچوب نظری حسابداری مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگری مالی است توجه خاصّی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که یکی از هدفهای گزارشگری مالی فراهم آوردن اطّلاعاتی است که سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقّوه را در برآورد مبلغ، زمان و مخاطره دریافتهای آینده یاری کند(هیات استانداردهای مالی2، 2007). کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری نیز در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 7 بیان می کند که اطّلاعات مربوط به جریانهای وجوه نقد یک واحد تجاری برای استفاده کنندگان در فراهم آوردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد درایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در بکارگیری این وجوه، سودمند است. همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده کنندگان اتّخاذ می شود، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمان بندی و اطمینان از آن است(کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری3، 2007). کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران نیز در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان نموده است که اتّخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت هایمالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیّت آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می گردد(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1386).
با توجه به مطالب ذکر شده بصورت خلاصه می توان گفت که کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارش های مالی در بیان اطّلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاًجریان های نقدی مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمایهگذاران می باشد.
ج) عناصر کیفیت گزارشگری مالی
یکی از مهمترین عناصر در بحث گزارشگری مالی، سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی است. سود حسابداری ابزاری برای فایق آمدن بر مشکلات اندازه گیری و ارزیابی موسسات در حال تداوم فعالیت است، چرا که جریانات نقدی دارای مشکلات زمان بندی هستند و معیار مناسبی برای عملکرد تلقی نمی شوند. علیرغم این برتری، سود تعهدی که مبتنی بر اصل تحقق و شناسایی درآمد می باشد ممکن است با جریانات نقدی واقعی شرکت مطابقت نداشته باشد. در حقیقت میزان تطبیق سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده، نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی است و کاهش این تطبیق و کیفیت آن سبب افزایش ریسک اطلاعاتی شرکت می شود ، لذا اختلاف بین سود تعهدی و جریان نقدی به عنوان معیار کیفیت سود و به طور کلی تر کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است. در اکثر تحقیقات نیز از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان بدیل کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.در راستای تاثیر کیفیت گزارشگری بر ابعاد مختلف شرکت، موضو
ع هزینه سرمایه یکی از مهمترین ابعاد شرکت می باشد. کیفیت گزارشگری مالی از این جهت با هزینه سرمایه مرتبط است که بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر است، به گونه ای که با کاهش آن می تواند نقشی مهم در کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی ایفا نماید(بتی و همکاران4،2007).
دسته ای دیگر از مطالعات، در تحلیل عوامل موثر بر موجودی نقد شرکتها نشان می دهند با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، مقدار وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها افزایش می یابد. به عبارتی عدم تقارن اطلاعاتی سبب می شود، تحصیل وجه نقد برای شرکتها دشوار و هزینه بر شود و در این شرایط شرکتها ممکن است داراییهای نقدی خود را تقویت نمایند تا از هزینه های مرتبط با وابستگی بر تامین مالی خارجی بکاهند. در این مطالعات عواملی چون اندازه، میزان فرصت های رشد، ساختار مالکیت ،اندازه، روابط بانکی و سررسید بدهی بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی تحلیل شده اند. به طور کلی انتظار می رود که شرکتهای با فرصت های رشد بالاتر، اندازه کوچکتر، سررسید بدهی کوتاهتر و بدهی بانکی کمتر، به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهقانون اساسی، قوه مجریه، انقلاب فرهنگی، نمایندگی مجلس

دیدگاهتان را بنویسید