پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

کیفیت خدمات خارجی» با هدف شناسایی وضع موجود اقدامات بازاریابی درونی و کیفیت خدمات داخلی در راستای تحقق کیفیت خدمات خارجی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی، نتایج تحقیق نشان داد وضعیت اقدامات بازاریابی درونی در شرکت گاز تهران بزرگ نامناسب و وضعیت کیفیت خدمات داخلی واحدهای آن مناسب میباشد و بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات خارجی اثر مثبت و معناداری نداشته است.
4) ابزری و همکاران(1388)، تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازار گرایی و عملکرد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی، با استفاده از نرم افزار لیزرل، جامعه آماری سرپرستان و مدیران هتلها در سطح شهر اصفهان پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه، مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است. در مدل مورد بررسی مقدار شاخصهای برازش نشان دهنده مناسب بودن مدل است.
5) روحی و همکاران(1390)، در تحقیقی با عنوان “ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان ” با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران انجام داده اند. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به صورت مقطعی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرمافزار آماری SPSS16 پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، ارتباط معنیدار مستقیمی مشاهده شد.
6) میرویسی (1388) در تحقیقی با عنوان” ارزیابی تاثیر مشتری گرایی کارکنان صنعت بانکداری(مبتنی بر مدل کزه) بر رضایتمندی، تعهد و خرید مجدد مشتریان خدمات بانکی در استانهای شمال شرقی کشور(خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)” با هدف بررسی تاثیر مشتری گرایی بر رضایتمندی، تعهد و خرید مجدد مشتریان انجام گرفته است سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: تاثیر مشتریگرایی کارکنان صنعت بانکداری (مبتنی بر مدل Cose بر رضایتمندی تعهد خرید مجدد مشتریان خدمات بانکی چگونه میباشد؟روش تحقیق همبستگی با استفاده از آزمون علی و جامعه آماری مشتریان بانک های دولتی و خصوصی در سه استان شمال شرقی کشور انجام گرفت. نتایج نشان داد که مشتریگرایی بودن کارکنان خدماتی بر رضایتمندی سطح بالای مشتری، تعهد و خرید مجدد مشتریان تاثیرگذار میباشد.
7) محمد جواد مویزی ثانی(1385) در تحقیقی با عنوان” تاثیر میزان رضایت مندی شغلی بر رضایت مندی مشتریان صنعتی برق خراسان با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی و رضایت مشتریان صنعتی و شناخت و بررسی ارتباط بین آنها و راهکارهای مناسب برای رسیدن به رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان صنعتی” پرداخت. بمنظور سنجش میزان رضایت مشتریان صنعتی از مدل EFQM استفاده و از تعداد 2212 مشترک در طبقات متفاوت، 3 فاز ، دیماندی ثاغنویه و دیماندی اولیه به روش نمونهگیری متناسب 94 مشترک بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه، میزان رضایت آنها، سنجیده شد و سپس بمنظور سنجش رضایت کارکنان در امور برق 7 شرکت توزیع برق مشهد از مدل JDI استفاده و از تعداد 150 نفر کارمند شرکت به روش نمونهگیری متناسب 94 نفر از کارکنان بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه فوق میزان رضایت آنها سنجیده شده است. در نتیجه بین رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه خراسان ( برق 7 ) و رضایت مشتریان صنعتی آن رابطه معنیدار خطی وجود داشت.
8) حبیب اله مرادی (1386) در تحقیقی با عنوان « بررسی میزان تأثیر عوامل بازاریابی داخلی در بهبود ارائه خدمت کارکنان سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی » با هدف میزان تاثیر عوامل بازاریابی داخلی و اولویتبندی آنها در بهبود ارائه خدمت به مشتریان در سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی بوده تا براساس آن بتوان با ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت رفع مشکلات مشتریان داخلی (کارکنان) گامهای اساسی برداشت. روش نمونهگیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره ( حداکثر دو خط): نمونهگیری بصورت تصادفی سیستماتیک و شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی با حجم نمونه 445 نفر میباشد. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد در بعد عوامل بازاریابی داخلی، عوامل محیطی، عوامل ابزار و تجهیزات مورد نیاز، تجربه و تحصیلات، عوامل انگیزش غیر مادی و عوامل انگیزش مادی به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را در بهبود ارائه خدمت کسب نمودند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی*;، V22، V23، V24

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور
1) اسپیروس گوناریس101(2008)، در تحقیقی با عنوان «پیشینهای از اجرای بازاریابی داخلی: بعضی از شواهد تجربی پیشین» در صنعت هتلداری یونان با هدف بررسی گرایش بازاریابی درونی، بازاریابی درونی و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی انجام داده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخصی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری(آموس)، نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بطورمستقیم به گرایش بازاریابی درونی و بازاریابی درونی وابسته است.
2) محمد سلیمان آواد، علی محمد اجتی(2011) در تحقیقی با عنوان « اثر بازاریابی درونی بر بانکهای تجاری بازارمدار» با هدف بررسی بازاریابی درونی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی در بانکهای تجاری اردن انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثب
تی بر بانکهای بازارگرای اردن دارد. همچنین تعهد سازمانی همبستگی مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
3) پاپاسولومو(2006) در تحقیقی با عنوان « بازاریابی درونی در ساختارهای بروکراتیک میتواند به کار برده شود؟» در بریتانیا انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی، نتایج تحقیق نشان داد که در ساختارهای بروکراتیک، اثرهای بازاریابی درونی ممکن است معکوس شود.
4) افسیموس و کونستانیوس102(2011) در تحقیقی با عنوان «تاثیر بازاریابی درونی بر رضایت شغلی در بخش سلامت: یک مطالعه از بیمارستانهای شمال یونان» جامعه آماری پرستاران و پزشکان بود. نتایج تحقیق نشان داد که دکترها رضایت شغلی بیشتری از پرستاران دارند همچنین پرسنل مذکر رضایت بیشتری از پرسنل مونث دارند و درنهایت بازاریابی درونی تاثیر مستقیم بر رضایت شغلی داشته است.
5) جورج جی پانیجیراکیس103(2008) در تحقیقی با عنوان تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد تجاری در بخش خرده فروشی، که به بررسی اثر بازاریابی درونی بر عملکرد در فروشگاههای زنجیره ای یونان در میان مدیران شعب، روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخصی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری(لیزرل) پرداخت. نتایج نشان داد که در این بخش اقتصادی مفهوم بازاریابی درونی مورد پذیرش قرار گرفته است در واقع بازاریابی درونی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی و غیر مالی فروشگاههای زنجیرهای دارد.
6) لیاو104 (2009) در رساله دکتری به بررسی با عنوان بازاریابی درونی بر مشتریگرایی در صنعت بانکداری با هدف بررسی بازاریابی درونی بر مشتریگرایی با وجود دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در صنایع بانکداری ایالت متحده، روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی میباشد نتایج نشان داد که بازاریابی درونی همبستگی مسقیم با مشتریگرایی دارد همچنین رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی تائید گردید.
7) رامندراسینگ و آبراهام کوشی105(2011) در مقالهای تحت عنوان آیا فروشندههای مشتریگرا در روابط B2B ایجاد ارزش میکنند با هدف بررسی تاثیر ایجاد ارزش، بهبود روابط و رضایت مشتری بر مشتریگرایی اشخاص فروشنده در میان 249 شرکت کوچک و متوسط کشور هندوستان انجام گرفت بین فروشگرایی و مشتریگرایی با گسترش روابط ارتباط مثبت ومعنی دار وجود دارد و رضایتمندی مشتری دارای عدم ارتباط با مشتریگرایی میباشد.
8) نلسون الی ندوبیسی106(2012) در تحقیق با عنوان “مراقبت، قابلیت اطمینان، مدیریت تعارض، مشتریگرایی و نتایجی در بخش مراقبت بهداشتی مالزی” با استفاده از روش همبستگی با بررسی 423 مصرف کننده بخش سلامت مالزی انجام گرفت نتیجه تحقیق نشان داد که مشتری گرایی با وجود متغیر میانجی رضایت مشتری بر وفاداری در بخش بخش مراقبت بهداشتی مالزی تاثیر مثبتی دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردقیمت سهام، بازار سهام، شاخص قیمت، شاخص قیمت سهام

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
روش تحقیق به عنوان قانونی برای درک رابطه علت معلولی است. اگرچه مشاهدات تجربی مبنای نظریه علمی هستند، لکن باید به طور منطقی، منظم و مرتبط باشند. روش تحقیق، مبنای علمی دانش را به طور منطقی توضیح میدهد و در تجزیه وتحلیل و کشف رابطه علت و معلولی، منطق را رعایت میکند. قواعد مربوط به به تعاریف، طبقهبندی و استنباط، تئوریهای احتمالات، روشهای نمونهگیری، نحوه محاسبه، نحوه اندازهگیری و سنجش، از جمله وسایل و ابزار منطقی محققین و دانشمندان علوم اجتماعی است(ایران نژاد،1378 ،19-20). روشهای پژوهشی مورد استفاده پژوهشگران و طبقهبندیهای صورت گرفته در این زمینه مبتنی بر مباحث نظری روششناسی میباشد. آشنایی با مباحث روششناسی در پژوهشهای علمی از آن جهت مهم است که مبانی نظری و فلسفه روشهای پزوهشی مورد استفاده، نقاط قوت و ضعف آنها و….در این قلمرو علمی مورد نقد و بررسی قرار میگیرند. روش شناسی تعیین حدود و معیارهای است که میبایست در فرایند پژوهش علمی مورد توجه قرار گیرد(ازکیا، دربان آستانه،1382 ،82-85 ).
در این فصل سعی برآن است تا جامعه آماری تحقیق، دادههای تحقیق، روش تحقیق، همچنین ابزار جمعآوری و تحلیل دادهها و روایی و پایای پرسشنامه تعریف شود. با این حال روش انجام تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. لذا در این فصل با توجه به هدف اصلی تحقیق و سایر موارد مربوط، متدولوژی تحقیق به صورت زیر میباشد.

3-2 روش تحقیق
در این پژوهش چون به دنبال بهبود و ارائه راهکار میباشیم روش پژوهش ما کاربردی میباشد تحقیقات کاربردی برای بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها و اشیا و الگوها مورد استفاده تحقیقات علمی قرار میگیرد.روششناسی برحسب نوع دادهها توصیفی ازنوع پیمایشی است که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با استفاده از آزمون همبستگی میپردازد.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهنسبت بدهی، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار، نرخ مالیات

3-3 منابع و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات
در این تحقیق از دو دسته اطلاعات اولیه و ثانویه برای دستیابی به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانهای: در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتابها و مقالات تخصصی، پایاننامهها و جستجو در پایگاه اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش میدانی: به منظور گردآوری دادهها موردنیاز در مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مندی مشتریان از روش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش و بررسی عوامل موثر از ابزار پرسشنامهای جهت جمعآوری اطلاعات استفاده شده که
براساس روش امتیازدهی در مقیاس 1تا20 طراحی شده است.

تشریح پرسشنامه
پرسشنامه مذکور دارای دو بخش اصلی است:
1) نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه دادههای موردنیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن دادههای حاصل از پرسشنامه تاکید گردیده تا پاسخدهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.

2) سوالات پرسشنامه: که به دو بخش تقسم میشود:
الف) سوالات عمومی- که در آن اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوری میگردد که در پرسشنامه مربوط به این بخش شش سوال اول به این بخش تعلق دارد. این سوالات در زمینه جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت کاری، سابقه کاری، نوع شرکت و در نهایت میانگین ارتباط با مشتری در هر ساعت است که به صورت پاسخ بسته میباشد که از طریق این مقیاس میتوان حساسیت و نگرش و تعلق و باور پاسخگو را تعیین نمود.
ب) سوالات تخصصی- در این بخش سوالات مربوط به متغیرها و شاخصها مطرح میشود که شامل …..سوال میباشد که از دیدگاه بازاریابان و

دیدگاهتان را بنویسید