پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، شرکتهای پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار، نرخ مالیات

دانلود پایان نامه

مزایای حفظ مالیات و نرخهای بهره، واکنشی فوری به شوکها نشان میدهد (کین21 و همکاران، 1985؛ بریک و راوید22، 1985). در مجموع تئوریهای مذکور بیانگر این موضوع هستند که سطح بهینه نسبت بدهی از طریق ایجاد توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه های مرتبط با ورشکستگی و درماندگی مالی تعیین شد.
در کشورهای در حال توسعه ، بر خلاف بازارهای توسعه یافته برای انتخاب ساختار نسبت بدهی محدودیت هایی وجود دارد.به دلیل سود آوری کمتر و دسترسی محدود به بازار، شرکتهای کشورهای در حال توسعه ، نسبت به شرکتهایی کشورهای توسعه یافته ، از بدهی های بلند مدت بسیار کمتر استفاده می کنند(stephana et al,2011.p.141).
از این رو بررسی علت های انتخاب ساختار نسبت بدهی و همچنین مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ساختار زمانی بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت دارد.
با وجوداین نظریه ها منابع تحقیق بیانگر آن است که در اقتصادهای انتقالی و کشورهای در حال توسعه ، عوامل تعیین کننده ی ساختار نسبت بدهی شرکتها به بررسی خاص و برخی تعدیل ها نیاز دارد(demirguc-kunt maksimovic ,1999,p.p302-304).
بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر انجام شد:
بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟
3.1 اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و یک هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
3.1.1 هدف اصلی:
تعییین رابطه ی بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3.2.1 هدف فرعی:
1) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
2) تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اندازه ی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
3)تعیین رابطه ی بین نرخ مالیات و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
4.1 سوالات تحقیق:
تحقیق حاضر در راستای پاسخ به یک پرسش اصلی که قبلا در بیان مسئله تحقیق بدان پرداخته شده به انجام رسیده است.
4.1.1 سوال اصلی
بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟
4.2.1 سوال فرعی:
1)بین نسبت بدهی و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟
2) بین نسبت بدهی و اندازه ی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟
3) بین نسبت بدهی و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطه ای وجود دارد؟
5.1 فرضیات تحقیق:
در تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش های فوق ، فرضیات اصلی و فرعی به شرح ذیل عنوان شده است:
5.1.1 فرضیه ی اصلی:
بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه ی معنا داری وجود دارد.
5.2.1 فرضیه ی فرعی:
1) بین نسبت بدهی و کیفیت شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد.
2) بین نسبت بدهی و اندازه ی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق رابطه ای وجود دارد.
3) بین نسبت بدهی و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود دارد.
6.1 تعریف عملیاتی واژه ها
در این بخش از گزارش تحقیق به تعریف مفهومی و عملیاتی واژه های اساسی و غیر بدیهی که پیش از این در عنوان یا فرضیات تحقیق، مورد استفاده قرار گرفنه اند، پرداخته شده است:
اندازه (SIZE) شرکت:
پژوهشهای فراوانی به بررسی رابطه اندازه شرکت و ساختار سرمایه پرداخته اند که از مهمترین این پژوهشها، میتوان به پژوهشهای گراهام و همکاران (1998) و هواکیمین وهمکاران (2001) اشاره کرد که نتایج آنها نشاندهنده این است که شرکت های بزرگتر، ریسک کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر دارند؛ در نتیجه این عامل سبب بالا بودن اهرم آنها میشود. شرکت‌هایی که موقعیت رشد بیشتری دارند، انتظارات خوبی نسبت به سودآوری آتی داشته و در انتخاب سرمایه‌گذاری‌های آتی نیز، انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند. در نتیجه، ممکن است که نسبت بدهی به گونه‌ای مثبت وابسته به رشد باشد (گانی و همکاران، 2011: 44)..
اهرم مالی:
تحقیقات مالی را به عنوان میزان بدهی که به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گزدد ، تعریف کرده است (هامپتون2001). بنابر تعریف مذکور ، شرکت ها از لحاظ تامین مالی در قالب شرکتهای با درجه ی اهرم مالی بالا و پائین  قابل تعریفند(می یرز1996) به عقیده ی داگلاس (2001) اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنایراین ساختار سرمایه ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تامین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف موسسات تامین اعتبار به وجود می آید . اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام ، مالکین ، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تامین سرمایه و سرمایه گذاری موثر است (می یرز، 1977). موور (2004) نیز بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره ی پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه نمایندگی به وجود می آید که این امر در زمان بندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت موثر است .< br />7.1 روش تحقیق:
از نظر هدف: کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن ، قابل استفاده در اتخاذ تصمیمات توسط مدیران و سرمایه گذاران است.
7.1.1 از نظر گردآوری داده ها:
این تحقیق از بعد نحوه ی استنباط در خصوص فرضیات تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی قرار میگیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای تحقیق ، از تکنیکهای رگرسیون و همبستگی استفاده شده است که به این ترتیب ، از نظر استدلالی ، از نوع استدلال استقرایی است.
7.2.1 ماهیت داده ها و روشها:
از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه رسیدیم تحقیق ما در گروه تئوریهای اثباتی قرار دارد.
8.1 قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی به شرح ذیل تعریف شده است:
الف) قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق به تعیین رابطه بین نرخ مالیات و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق در بین شرکت های منتخب بورس تهران که بیشترین تشابه را به منظور قابلیت مقایسه داشته اند، به انجام رسیده است. معیارهای تشابه شرکت ها که در تعریف جامعه آماری طی فصل سوم عنوان شده است، که دوره مالی آنها به 29/12 ختم شود،طی دوره پژوهش تغییر در دوره ی مالی نداشته باشند.نمونه ی استفاده شده از طریق جدول مورگان از جامعه ی آماری انتخاب شد.
ج) قلمرو زمانی: حیطه زمانی تحقیق حاضر مبتنی بر بازه زمانی داده های آماری، عبارت از بازه زمانی 5 ساله بین 29/12/1388تا 29/12/1392 بوده است.
9.1 ساختار پژوهش
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در ادامه به تشریح جامعه آماری، محدوده زمانی، نمونه آماری، دوره پژوهش، روش جمع‌آوری داده‌ها و تعریف متغیرها پرداخته شد. در پایان نیز تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید و به تعریف واژه‌های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا کلیاتی درباره دیدگاه‌های تأمین مالی و اهمیت ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام و رقابت در بازار محصول مطرح می‌شود. در بخش آخر فصل، به مرور خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن‌ها، جامعه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS ، EViews و Stata است.
در فصل پنجم، بحث و نتایج، محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهمشارکت مردم، قانون اساسی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی

فصل 2
ادبیات و پیشینه تحقیق

3-4 مقدمه:
در این فصل ادبیات تحقیق مشتمل بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا به طرح مبانی نظری و در ادامه پیشینه تحقیق در ارتباط با نسبت بدهی و مالیات مورد بحث قرار گرفته است. سپس به روش ها و نتایح مربوط به تحقیقات مشابه یا مرتبط انجام شده در زمینه مورد بررسی اشاره است.
3-5 اهمیت و مفهوم مالیات
در این پژوهش نرخ مالیات (TaxRate) بعنوان متغیر مستقل و برابر است با نسبت مالیات پرداختنی شرکت به سودمشمول مالیات.

3.2 مالیات پرداختی شرکت:
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺛﺮوت و درآﻣﺪی ﮐﻪﻋﺎﯾﺪﺷﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه، وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻋﻮارض و اﮐﻨﻮن درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده (ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮوش) ﻋﻨﻮانﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد:
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت:
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻮع درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ:
1- درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر داﯾﻢ
2-.درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
3-درآﻣﺪﻫﺎی دارای ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﻄﻮع ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ (ﻧﺮخ ﻣﺎده 105 ق م م)
4-.درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ (ﻧﺮخ ﻣﺎده 105 ق م م)
5-درآﻣﺪﻫﺎی دارای ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
مالیات
دولت برای تأمین هزینه‌های خود ازمنابع مختلف، درآمد تحصیل می‌کند. گرچه بخشی ازدرآمدهای دولت در کشور ما ازطریق استقراض از بانک مر
کزی، بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از درآمد حاصل از خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارات دولتی است، اما مالیات نیز بخش بسیار مهم و اثرگذاری از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. اهمیت مالیات بیشتر از آن جهت است که ارتباط میان مردم و دولت را حفظ کرده و دولت را ملزم به پاسخ‌گویی دربرابر درآمد به‌دست آمده می‌کند.
صاحب‌نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینه‌های دولت، شرایط نامطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می‌بخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولت‌ها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معمولاً قابل ‌توجه است. البته دراقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است.عدم فاصله‌ی میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت «با رغبت» مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آن‌هاست و مانع از اجرای برنامه‌های رفاهی دولت خواهد شد، مطمئنا مالیات را با رغبت خواهند پرداخت. این موضوع الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخ‌گویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست(شهسواران و شعبانی 1393)

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درموردفرسایش آبی، پوشش گیاهی، فرسایش خندقی، فیزیوگرافی

منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی مالی آن
یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره از درآمد مشمول مالیات شرکت (صرفه‌ جویی مالیاتی بدهی) است. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی ی

دیدگاهتان را بنویسید