پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره روان شناسی، کارشناسی ارشد، سبک های دلبستگی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه

شناسان ایرانی)، شماره 37، 16-5.
* بشارت، محمدعلی و شالچی، بهزاد (1386). سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، شماره11، 236-225.
* بشارت، محمدعلی؛ کریمی، کیومرث و رحیمی نژاد، عباس (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم، شماره 1 و 2، 55-37.
* بطلائی، سعیده (1387). تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* بهرامی، محمد (1390). مقایسه رفتار های اجتنابی، تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
* بهزادی پور، ساره ؛ پاکدامن، شهلا و بشارت، محمدعلی (1389). رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دختران نوجوان. مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1، 76-69 .
* پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانان.
پایان نامه دکتری روان شناسی، دانشگاه تهران.
* پروین، لارنس (بدون سال). شخصیت : نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدپور (1389). تهران : رسا.
* پروین، لارنس. ای و جان، الیور پی (بدون سال). شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور (1389). چاپ سوم، تهران: آییژ.
* تاج دهقانی، سیمین (1391). نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در ارتباط بین
ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در بهورزان مرکز بهداشت شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* تبعه امامی، شیرین (1390). پیش بینی سبک دلبستگی کوک بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار کودک و اثر بخشی آموزش شناختی/ رفتاری رفتار مادرانه بر سبک دلبستگی ناایمن کودک. پایان نامه دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
* توکلی، مریم (1391). بررسی رابطه بین انواع سبک های دلبستگی و روان نژندی در زنان متأهل 20 تا 40 ساله شهر شاهدیه. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه یزد.
* جانسون، سوزان. ام و ویفن، والری. ای (بدون سال). فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه فاطمه بهرامی و همکاران (1388). تهران: دانژه.
* جهان بخشی، مرضیه؛ امیری، شعله؛ موسوی، حسین و بهادری، محمدحسین (1389). رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران. مجله روان شناسی بالینی، سال دوم، شماره3 (پیاپی 7)،24-15.
* حجازی، الهه؛ تنها، زهرا؛ رحمانی، سوده و نیک پور، روشنک (1392). تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های دلبستگی با سبک های عشق. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هشتم، شماره 30، 54-29.
* حجتی، زهرا (1392). رابطه ابعاد شخصیت و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در میان مادران کودکان طیف اوتیسم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* حسنی، جعفر (1389). خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله روانشناسی بالینی، شماره3، 83-73.
* حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پروین؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم و عشایری، حسن (1387). بررسی راهبردهای شناختی هیجان براساس ابعاد روان نژندگرایی و برون گرایی. مجله تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، 44-34.
* حسنی، جعفر؛ شیخان، ریحانه؛ آریاناکیا، المیرا و محمود زاده، اکرم (1392). اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، سال نهم، شماره 36، 375-363.
* حسین چاری، مسعود (1389). بررسی نقش واسطه ای تنظیم هیجانی در رابطه الگوی ارتباطی خانواده و سازگاری تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
* حق شناس، حسن (1378). هنجار یابی آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده). مجله اندیشه و رفتار، شماره2، 47-38.
* حق شناس، حسن (1388). روان شناسی شخصیت. شیراز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
* خالدیان، ادهم (1389). بررسی تاثیر رویکرد مبتنی بر دلبستگی بر وابستگی ناسالم در ارتباطات عاطفی ( با جنس مخالف) در دانشجویان مجرد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* خانجانی، زینب (1379). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: فروزش.
* خانجانی، زینب (1384). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: فروزش.
* خوشابی، کتایون و ابوحمزه، الهام (1386). نظریه دلبستگی بالینی. تهران: دانژه.
* دادستان، پریرخ (1378). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی (جلد دوم). تهران: سمت.
* دارابی، جعفر (1388). نظریه های روانشناسی شخصیت (رویکرد مقایسه ای). ویرایش دوم، تهران:آییژ.
* رادپور، حمیده (1391). پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشگاه براساس ویژگی های شخصیتی، سوابق تحصیلی و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان فارغ التحصیل از دبیرستان های نمونه دولتی استان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
* راس، آلن (بدون سال). روان شناسی شخصیت: نظریه ها و فرایندها. ترجمه سیاوش جمال فر (1386). چاپ پنجم، تهران:روان.
* ربوی، علی (1388). رابطه ویژگی های شخصیت و توجه آگاهانه به حال با سبک های تنظیم هیجان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
* رسولی، رویا و پور ابراهیم، تقی (1389). آشنایی با درمان متمرکز بر هیجان. گرگان: رشد فرهنگ.
* رضائیان، نرجس (1391). نقش واسطه گری تنظی
م شناختی هیجان در رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* رمضانی، ولی الله؛ شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام (1385). بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، دوره اول، شماره 1، 47-39.
* زارع، مریم؛ لطیفیان، مرتضی و فولاد چنگ، محبوبه (1392). مدل علی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با واسطه گری خودکار آمدی اجتماعی و خود افشا سازی. مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره سوم، شماره11 ،32-13.
* زارعی، اقبال؛ کرمی بلداجی، روح الله؛ حیدری، حسین؛ حسین خانزاده، عباسعلی و بهارلو، غفار (1393). پیش بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی بزرگسالان. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال چهارم، شماره 1، 180-167.
* سامانی، سیامک و فولاد چنگ، محبوبه (1385). روان شناسی نوجوانی. شیراز : ملک سلیمان.
* سرکاری، میترا (1389). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر در سال 1389-1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* سیاسی، علی اکبر (1384). نظریه های شخصیت با مکاتب روان شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
* شارف، ریچارد اس (بدون سال). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروز بخت(1381). تهران: رسا.
* شاملو، سعید (1382). مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصیت. چاپ هفتم، تهران: رشد.
* شاهنده، مریم (1387). ارزیابی شخصیت، آزمون ها و پرسشنامه ها. اهواز: رسش.
* شجاعی، محمد صادق (1388). « نگاهی به ریشه های نظریه صفات شخصیت» در اخلاق. فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال سوم، شماره 4، 153-129.
* شریفی، حسن پاشا (1382). نظریه ها و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: سخن.
* شعاری نژاد، علی اکبر (1382). روان شناسی رشد (جلد اول). تهران: پیام نور.
* شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1385). نظریه های مشاوره و روان درمانی. چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
* شفیعی مطلق، سجاد (1389). بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های دلبستگی و
ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی و شادی زناشویی در زن و شوهرهای شهر گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* شولتز، سیدنی. الن و شولتز، دوان. پی (بدون سال). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1388). تهران : ویرایش.
* شیر افکن،علی (1391). نظریه های شخصیت .چاپ دوم، تهران: پوران پژوهش.
* صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه و احمدی، سید احمد (1390). رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال اول، شماره 1، 18-1.
* صیادی، صوفیا (1389). رابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
* عبدی، سلمان؛ باباپور، خیرالدین و فتحی، حیدر (1389).رابطه سبک های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره چهارم، شماره 8، 264-258.
* عطاری، یوسفعلی؛ امان اللهی فرد، عباس ومهرابی زاده هنرمند، مهناز (1385). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وعوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره،1 ، 108-81.
* علاقه بند، مریم؛ کمالی زارچ، محمود؛ توکلی، سوده و علاقبند، لیلا (1391). رابطه
مهارت های ارتباطی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره دوم، شماره7، 52-42.
* فاضلی، فاطمه (1388). رابطه ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش پخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی و ویژگی های شخصیتی مدیران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون های روان شناختی- ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران : بعثت.
* فخاری نژاد، سامیه (1386). مقایسه میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی دختران نوجوان مقطع متوسطه در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
* فرانسوا، للور و کریستف، آندره (1953). روان شناسی شخصیت های نابهنجار. ترجمه علیرضا بخشایش (1392). چاپ اول، یزد: دانشگاه یزد.
* فرمهینی فراهانی، محسن (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.
* فیست، جیس و فیست، گرگوری (بدون سال). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1389). تهران: روان.
* کاپلان، ه و سادوک، ب (2004). خلاصه روان پزشکی ، علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری (1387). تهران : شهر آب.
* کاویان پور، مریم (1391). اثربخشی مشاوره هیجان محور به شیوه گروهی بر تنظیم شناختی هیجان زوجین شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* کرباسی، منیژه و وکیلیایی، منوچهر(1388). مسائل نوجوانان و جوانان. چاپ هشتم، تهران: پیام نور.
* کریمی، یوسف (1384). روان شناسی شخصیت. تهران: ویرایش.
* کریمی، یوسف (1389). روان شناسی شخصیت. ویرایش سوم، تهران : نشر ویرایش.
* کرین، ویلیام. سی (بدون سال). پیشگامان روان شناسی رشد، ترجمه فربد فدایی (1382). تهران : اطلاعات.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعمجاز مرسل، قضا و قدر، ظلم و ستم

دیدگاهتان را بنویسید