پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره اولویت بندی، ترجیحات مشتریان، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

ه اند.
اولویت بندی گویه ها و عامل های ترجیحات مشتریان
الف- اولویت بندی عوامل
فرضیه 6:بین الویت بندی هریک از عوامل چهارگانه آمیخته بازار یابی تصمیم گیری مشتریان تفاوت قابل توجهی وجود دارد
جدول 24-4، نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی عوامل 4گانه ترجیحات مشتریان
ردیف
عوامل
میانگین رتبه
تعداد
خی – دو
درجه آزادی
سطح معناداری
1
مولفه 1 (ترویج )
54/2
250
406/96
3
001/0
2
مولفه 2 (قیمت)
45/2

3
مولفه 3 (مکان)
95/1

4
مولفه 4 (محصول)
06/3

– در سطح 05/

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانخارج از خانه، سلامت و رفاه، کودکان کار

دیدگاهتان را بنویسید