پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره درصد تجمعی، توزیع فراوانی، بازاریابی، فعالیت ورزشی

دانلود پایان نامه

نهایی لحاظ گردید.
پایایی: برای دستیابی به پرسشنامه ای استاندارد، اجرای مطالعه مقدماتی صورت گرفت تا ضمن تشخیص محدودیت‌های اجرایی و برطرف کردن ابهامات احتمالی، پایایی پرسشنامه نیز بررسی شود. بدین منظور برای تأیید پایایی ابزار اندازه گیری تعداد 30 پرسشنامه در 3 باشگاه ورزشی به صورت تصادفی در بین مشتریان باشگاهها توزیع شد که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقادیر مربوطه گزارش گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه در محدوده (7/0=α). قابل قبول بود.
جدول1-3: میزان آلفای مقیاس و عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی
پرسشنامه
میزان آلفای کرونباخ
عوامل
میزان آلفای کرنباخ

مقیاس آمیخته بازاریابی

866/0
محصول
736/0

قیمت
812/0

ترویج
789/0

مکان
884/0

چگونگی جمع آوری داده‌ها
بعد از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین با توجه به نظرات اساتید راهنما و مشاور پرسشنامه نهایی تکمیل گردید. به منظور جمعآوری دادهها، ابتدا لیست کاملی از جامعه مورد نظر تحقیق که شامل کلیه مشتریان بیمه شده باشگاه های پرورش اندام شهرستان قزوین بود، با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان شهرستان تهیه شد. سپس با مراجعه حضوری، پس از هماهنگیهای لازم و توضیحات ضروری، پرسشنامهها توزیع شد. لازم به توضیح است که همراه با پرسشنامه یک نامه به صورت دستورالعمل در مورد چگونگی جمع آوری دادهها و نحوه پاسخگویی به سوالات ارائه شد و در نهایت پس از تکمیل، جمعآوری گردید. همچنین محقق در بازه زمانی 91 اقدام به توزیع پرسشنامهها شد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش شده، تعداد پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، محاسبه فراوانی‌ها و محاسبه شاخص‌های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی، ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای چگونگی توزیع دادهها استفاده شد. در ادامه ضمن رعایت پیش فرض توزیع طبیعی داده ها، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج مولفه ها و گویه ها اصلی تحقیق و از آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بیان تایید موارد استخراج شده استفاده شد. در ادامه از آزمون تی تک نمونه برای اهمیت سنجی هر یک از گویه ها و عوامل آمیخته بازاریابی و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عناصر بازاریابی استفاده شد. تحلیل فوق از برنامه‌های نرمافزاری17SPSS و 2007 ExcelوLisrel استفاده گردید.

مقدمه
توصیف و تجزیه داده‌ها یکی از مراحل مهم در هر فرایند پژوهشی و تحقیقاتی است. در این فصل به تجزیه داده‌های خام پژوهش و استخراج نتایج پرداخته می‌شود. این فصل شامل دو بخش میباشد. در بخش اول، توصیف آماری جامعه مورد بررسی (ویژگیهای جمعیت شناختی). که در برگیرنده متغیرهایی مانند، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغل، تحصیلات، سابقه فعالیت ورزشی، فاصله تقریبی منزل تا باشگاه، چگونگی آشنا شدن با این باشگاه هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه، اطلاع از وضعیت و امکانات سایر باشگاه ها و تعداد روزهای فعالیت در باشگاه در قالب شکلها و جداول ارائه می‌گردد. در بخش دوم نیز با استفاده از روشهای آمار استنباطی به آزمون فرضهای پژوهش پرداخته شده است.
لازم به توضیح است که کلیه محاسبات در این فصل با استفاده از نرم افزار SPSS17 و Excel 2007 انجام گرفته است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهسرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، ساختار سرمایه، سودآوری

بخش اول
توصیف دادههای آماری
الف). توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیهای پژوهش
در این بخش ویژگیهای فردی آزمودنیهای پژوهش (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغل، تحصیلات، سابقه فعالیت ورزشی، فاصله تقریبی منزل تا باشگاه، چگونگی آشنا شدن با این باشگاه هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه، اطلاع از وضعیت و امکانات سایر باشگاه ها و تعداد روزهای فعالیت در باشگاه)، به صورت توصیفی (فراوانی و درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف استاندارد). در قالب جدول‌ها و شکلها ارائه میشود.

1. سن
جدول 1-4: سن آزمودنی ها
رده سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 20 سال
31
4/12
4/12
21 – 30 سال
105
42
4/54
31 – 40 سال
76
4/30
8/84
41 سال و بالاتر
38
2/15
100
کل
250
100
100

جدول (1-4 ). فراوانی، درصد و درصد تجمعی متغیر سن آزمودنیها را نشان میدهد. بیشترین وکمترین آزمودنیها به ترتیب با 42 درصد و 4/12 درصد مربوط به گروه سنی “21 – 30 سال ” و “کمتر از 20 سال” میباشند.

شکل (1-4): توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها

2. وضعیت تأهل
جدول 2-4: وضعیت تاهل آزمودنیها
وضعیت
فراوانی
درصد
مجرد
74
6/29
متاهل
176
4/70
کل
250
100

جدول (2-4). وضعیت تاهل آزمودنیها را نشان میدهد. 6/29 درصد از آزمودنیها مجرد و 4/70 درصد پاسخ دهندگان متاهل میباشند.

شکل (2-4): توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل آزمودنی ها
3. وضعیت شغلی
جدول 3-4: وضعیت شغلی آزمودنی ها
شغل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارمند
48
2/19
2/19
دانش آموز
39
6/15
8/34
دانشجو
80
32
8/66
آزاد
83
2/33
100
کل
250
100
100
همان‌گونه که در جدول شماره (3-4). نشان داده شده است، 6/15 درصد آزمودنی ها دانش آموز
2/33 درصد آنها دارای شغل آزاد بودند.

شکل (3-4): توزیع فراوانی متغیر وضعیت شغلی

4. تحصیلات
جدول 4-4: سطح تحصیلات آزمودنیها
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زیر دیپلم و دیپلم
60
24
24
فوق دیپلم
61
4/24
4/48
لیسانس
91
4/36
8/84
فوق لیسانس و بالاتر
38
2/15
100
کل
250
100
100

با توجه به جدول (4-4)، می‌توان عنوان نمود که 4/36 درصد از آزمودنیها دارای مدرک لیسانس و تنها 2/15 درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر میباشند.

شکل (4-4): توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات

5. سابقه فعالیت ورزشی
جدول 5-4: سابقه فعالیت ورزشی آزمودنیها
سابقه فعالیت ورزشی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از یک سال
23
2/9
2/9
1 تا 2 سال
64
6/25
34/8
2 تا 3 سال
117
8/46
6/81
3 سال به بالا
46
4/18
100
کل
250
100
100

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهبورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

با توجه به جدول (5-4)، می‌توان عنوان نمود که 8/46 درصد از آزمودنیها دارای سابقه بین 2 تا 3 سال بوده و تنها 2/9 درصد پاسخ دهندگان با سابقه کمتر از یک سال در باشگاه مشغول فعالیت می باشند.

شکل (5-4): توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت ورزشی

6. فاصله تقریبی منزل تا باشگاه
جدول 6-4: فاصله تقریبی منزل تا باشگاه آزمودنیها
فاصله تقریبی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 500 متر
26
4/10
4/10
500 تا 1000متر
73
2/29
6/38
1 تا 2 کیلومتر
110
44
6/83
2 تا 4 کیلومتر
20
8
6/91
4 کیلومتر و بیشتر
21
4/8
100
کل
250
100
100

همان‌گونه که در جدول شماره (6-4). نشان داده شده است، 8 درصد آزمودنی ها فاصله ای بین 2 تا 4 کیلومتر و 44 درصد از مشتریان فاصله ای بین 1 تا 2 کیلومتر از منزل تا باشگاه دارند.

شکل (6-4): توزیع فراوانی فاصله منزل تا باشگاه مشتریان

7. نحوه آشنایی با باشگاه

جدول 7-4: نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه
نحوه آشنایی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
جستجو شخصی
88
2/35
2/35
آشنایان و دوستان
94
6/37
8/72
تبلیغات باشگاه
68
2/27
100
کل
250
100
100

با توجه به جدول (7-4)، می‌توان عنوان نمود که 6/37 درصد از مشتریان از طریق آشنایان و دوستان و تنها 2/27 درصد آنها از طریق تبلیغات بکارگرفته شده خود باشگاه، با مکان آن آشنایی پیدا کرده اند.

شکل (7-4): توزیع فراوانی نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه
8. هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه
جدول 8-4: هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه آزمودنیها
هدف
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
قهرمانی
30
12
12
آمادگی بدنی
73
2/29
2/41
کنترل وزن
50
20
2/61
تناسب اندام
24
6/9
8/70
سلامتی
38
2/15
86
آرامش سازی
15
6
92
اجتماعی شدن
20
8
100
کل
250
100
100
همانطور که جدول (8-4). نشان می‌دهد، (2/29 درصد). از مشتریان با هدف کسب آمادگی بدنی به باشگاه مراجعه می کنند در مقابل تنها 6 درصد آن ها به منظور آرامش سازی در باشگاه حاضر می شوند.

شکل (8-4): توزیع فراوانی متغیر هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه
9. اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه ها

جدول 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنیها
وضعیت امکانات سایر باشگاه ها
فراوانی
درصد
بلی (اطلاع داشتن)
162
8/64
خیر (اطلاع نداشتن)
88
2/35
کل
250
100

جدول (9-4). اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه ها را از جانب مشتریان نشان میدهد. بر این اساس 8/64 درصد از آزمودنیها از این موضوع اطلاع داشته و در مقابل 2/35 درصد پاسخ دهندگان از این وضعیت آگاهی ندارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانمواد مخدر

شکل (9-4): اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنیها
10. تعداد روزهای حضور هفتگی در باشگاه
جدول 10-4: روزهای استفاده از امکانات باشگاه در هفته آزمودنی ها
رده سنی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
یک روز
35
14
14
دو روز
111
4/44
4/58
سه روز
65
26
65
بیش از سه روز
39
6/15
100
کل
300
100
100
جدول (10-4 ). فراوانی، درصد و درصد تجمعی متغیر میزان استفاده آزمودنیها از امکانات باشگاه را در یک هفته نشان میدهد. بیشترین وکمترین آن به ترتیب با 4/44 درصد و 14 درصد مربوط به دفعات” دو روز” و طبقه “یک روز در هفته” میباشد.

شکل (10-4): توزیع فراوانی میزان استفاده هفتگی مشتریان از امکانات باشگاه

جدول 11-4، میانگین و انحراف استاندارد سوالات
ردیف
سوال
میانگین
انحراف استاندارد
1
شهریه (حق عضویت ماهانه). مناسب نسبت به سایر باشگاه
78/3
21/1
2
پایین بودن هزینه دسترسی مشتری به باشگاه
5/3
07/1
3
تناسب شهریه با نحوه ارائه خدمات به مشتری
44/3
47/1
4
مناسب بودن شهریه باشگاه با درآمد ماهانه مشتری
4/3
09/1
5
مناسب بودن مکان قرارگیری باشگاه
21/3
09/1
6
امکان دسترسی سریع و راحت به باشگاه
24/3
07/1
7
ساعات کاری روزانه مناسب با برنامه روزمره مشتریان
24/3
10/1
8
تعداد روزهای کاری مناسب باشگاه
25/3
04/1
9
ابعاد و اندازه های مناسب باشگاه
97/2
12/1
10
شهرت مناسب و تصویر خوب باشگاه
94/2
16/1
11
تبلیغات عمومی مناسب در جراید و سطح شهر
82/2
11/1
12
ارسال پیامک از طریق تلفن همراه
72/2
13/1
13
ظاهر و نم
ای بیرونی مناسب باشگاه
9/2
07/1
14
برگزاری هر چند وقت یکبار مسابقات ورزشی
98/2
16/1
15
برقراری ارتباط و اطلاع رسانی مستمر باشگاه
36/3
18/1
16
داشتن امکانات و تجهیزات مناسب و مدرن و طراحی زیبا در سالن
62/3
08/1
17
محیط اجتماعی سالم و جو دوستانه حاکم بر باشگاه
8/3
94/0
18
داشتن سرویس های بهداشتی و رختکن و حمام مناسب
89/3
95/0
19
توجه کافی به خواستهها و نیازهای مشتریان
95/3
96/0
20
نظافت و آراستگی محیط داخل باشگاه
03/4
99/0

همانطوری که در جدول 11-4، مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد هر کدام از سوالات ارایه شده است. بالاترین میانگین مربوط به سوال 20 و پایین ترین میانگین مربوط به سوال 12 می باشد.
بخش دوم: آمار استنباطی
تحلیل عاملی
هر ابزار پژوهش، برای اندازهگیری یک متغیر خاص طراحی شده که این متغیر، تحت عنوان سازه هدف و یا متغیر هدف89 ملاحظه شود. به هر میزان که ابزار اندازهگیری بتواند سازه یا متغیر هدف را که برای آن طراحی شده است، اندازهگیری کند، از میزان روایی ( اعتبار)90 بالاتری برخوردار است. همبستگی بین میزان واقعی ماهیت متغیر هدف و نمره بدست آمده از ابزار مورد اندازهگیری، در زمینه مقدار متغیر هدف، تحت عنوان اعتبار ابزار اندازهگیری شناخته

دیدگاهتان را بنویسید