پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه

آزمون استقلال خطاها
پیش فرض دیگر استفاده از رگرسیون خطی مرکب در تعیین ارتباط بین متغیرها، استقلال باقی مانده ها یا خطای برآورد انجام شده به واسطه مدل رگرسیونی است. در این تحقیق از آزمون معیار دوربین واتسون استفاده شده است که در آن همبستگی سریالی بین تفاضل مقادیر واقعی و برآورد شده مقادیر متغیر وابسته و به اصطلاح باقیمانده ها یا (خطا)های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری فقدان خود همبستگی بین متغیرهای مستقل در مقابل فرض وجود خود همبستگی آزمون می نماید.
برای قضاوت اگر آماره دوربین- واتسون بین 5/1 و 5/2 قرار گیرد، فرضیه H0آزمون (فقدان همبستگی یا استقلال خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این‌صورت H1 مبنی بر خود همبستگی خطاهای مدل برآوردی را نمی توان رد کرد . بر مبنای محاسبات انجام شده در این زمینه، آماره دوربین واتسون به همراه خطای استاندارد به شرح جدول شماره 4-8 خلاصه شده است:

جدول شماره4-8: آزمون استقلال خطاها

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعکامن لا، ضمن عقد

دیدگاهتان را بنویسید