No category

پایان نامه رایگان با موضوع باکتری، دارای، and

دانلود پایان نامه

خصوصیت قبلا آنها را تحت عنوان (Rickettsia-like organism (RLO می شناختند (Fletcher and Wayadande 2002). تعداد 24 بیماری از گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای شامل گیاهان علفی و درختی، سبزی ها، میوه ها و غلات و گیاهان زینتی ناشی از این میکروارگانیزم ها گزارش شده اند (Davis 2001). تعداد کمی از باکتری های دیواره دار ساکن آوند های آبکشی موقعیت تاکسونومیکی مشخص دارند و در رده Proteobacteriaقرار می گیرند. Candidatus Liberibacter asiaticus وCa. L. africanus به ترتیب عامل بیماری میوه سبز مرکبات در آسیا و آفریقا می باشند که متعلق به این گروه می باشد. اخیرا این باکتری در محیط کشت جدا سازی گردیده است (Sechler et al. 2009). باکتری عامل بیماری زردی حاشیه برگ های توت فرنگی با نام علمیCa. Phlomobacter fragaria نیز در این گروه قرار می گیرد. تعیین موقعیت تاکسونومیک این گروه از باکتریها از طریق تکثیر برخی از نواحی ژنومی از جمله ژن 16S rRNA انجام می گیرد (Fletcher and Wayadande 2002).
3- باکتری های سخت کشت ساکن آوندهای چوبی:
برخی از باکتری های بیماریزای دیوارهدار ساکن آوندهای چوبی میزبان خود میباشند و برخی از آنها بوسیله زنجرکهای سر مخروطی (sharpshooters) و سنها (spittle bugs) انتقال پیدا میکنند ولی همه آنها ناقل حشرهای ندارند مانند Leifsonia xyli subsp. xyli (Raju and Wells 1986). این گروه از باکتری ها بدلیل اینکه به سختی در محیط کشت رشد می کنند سخت کشت (Fastidious) و بدلیل اینکه اینکه دیواره موج دار دارند ریکتسیا مانندrickettsia) like ) نامیده می شوند. با وجود این تعدادی از این باکتری ها قابل کشت میباشند. دامنه میزبانی در اینها گسترده است و ایجاد بیماری های متنوعی می کنند. یکی از اعضای این گروه، بیمارگر Xylella fastdiosa می باشد که دارای دامنه میزبانی وسیع بوده و در اغلب آنها از نظر اقتصادی مهم می باشد. بیماری پیرس انگور، فونیهلو، سوختگی برگ خرزهره، سوختگی برگ بادام و چندین درخت جنگلی از جمله بیماری هایی می باشد که توسط این بیمارگر ایجاد می شوند (.(Fletcher and Wayadande 2002 این باکتری X. fastidiosa) ( گرم منفی و میله ای شکل با رشد کند در محیط های خاص می باشد (Hopkins 2001).
عامل کوتولگی نیشکر (Leifsonia xyli subsp. xyli) و عامل کوتولگی مرغ (L. x. subsp. cynodontis) دو نمونه از باکتری های گرم مثبت ساکن آوندهای چوبی می باشند. این باکتری ها دارای دامنه میزبانی نسبتاً محدود، واغلب به شکل میله ای خمیده و در محیط مصنوعی دارای رشد کند هستند (Davis and Vidaver 2001).
2-4- طبقه بندی مالیکیوت ها
2-4-1-توصیف رده مالیکیوت ها
اعضای این رده باکتریهایی هستند که بوسیله یک غشاء منفرد پوشیده شده اند، فاقد دیواره سلولی بوده و علاوه بر این توانایی سنتز مواد اولیه از قبیل مورامیک اسید و دی-آمینوپملیک اسید که جزو مواد سازنده دیواره سلولی هستند را ندارند (Martin et al., 1980; Plackett 1959). این گروه از میکروارگانیسم بسیار کوچک بوده که در حالت کروی قطر آنها در محدوده 300 نانومتر می باشد (Boatman 1979). از نظر شکل ظاهری می توانند بصورت کروی، مارپیچ یا رشته ای مشاهده شوند. البته برخی گونه ها حالت پلئومرف (چند شکلی) دارند و ممکن است در حالت رشته ای مسلیوم شکل باشند (Baseman et al., 1982). بر طبق آخرین طبقه بندی، رده مالیکیوت ها در چهار راسته به شرح جدول زیر (جدول 2-1) طبقه بندی شده اند (ICSB 1995).
جدول 2-1- طبقه بندی شاخه تنریکوتها
Genus
Family
Order
Class
Division
Acholeplasma
Acholeplasmataceae
Acholeplasmatales
Mollicutes
Tenericutes
Ca. Phytoplasma
Anaeroplasma
Anaeroplasmataceae
Anaeroplasmatales
Asteroplasma
Entomoplasma
Entomoplasmataceae
Entomoplasmatales
Mesoplasma
Spiroplasma
Spiroplasmataceae
Ca. Hepatoplasma
Mycoplasmataceae
Mycoplasmatales
Mycoplasma
Ureaplasma
2-4-2-تاریخچه
راستهMycoplasmatales اولین بار در سال 1955 پیشنهاد گردید (Freundet 1955) و بعداُ برای طبقه بندی مالیکیوتهایی (باکتری های بدون دیواره) که برای رشدشان نیازمند به استرول بودند مورد استفاده قرار گرفته است (Edward and Freundet 1967). پس از آن مشخص شد که برخی از گونه های جدید توصیف شده در جنس Mycoplasmaبه استرول یا کلسترول برای رشد نیاز ندارند و بنابراین پیشنهاد گردید که این گروه به خانواده جدیدAcholeplasmataceae و جنس Acholeplasma انتقال یابد (Tully 1979, (Edward and Freundet 1970. مطالعات اکولوژیکی آکولهپلاسماها مشخص کرد که اینها دارای یکسری ویژگی ها از جمله دامنه میزبانی گسترده میباشند و ازجانوران، حشرات و سطح گیاهان جدا می گردند (Somerson et al., 1982, Eden-Green and Tully 1979). اندازه ژنوم در گونه های آکولهپلاسما دو برابر گونه های مایکوپلاسما که دارای اندازه تقریبی kbp 1500 می باشد بوده و بنابراین این خانواده باید به راسته ای جدید (Acholeplasmatales) واقع در رده مالیکیوت انتقال داده شود (Freundet et al. 1984). بعد از آن مالیکیوتهای بشدت بی هوازی و ساکن شکمبه گاو و گوسفند (جنس Anaeroplasma) به راسته Anaeroplasmatales واقع در کلاس مالیکیوت ها انتقال پیدا کرد (Robinson and Freundet 1987).
2-4-3-توصیف راسته Mycoplasmatales
سلولها غیر مارپیچ، دارای اشکال متغییر از چندشکلی کروی با ضخامت nm 850-300 تا رشته ای کوتاه تا بلند، منشعب یا غیر منشعب با عرض nm300- 200 و طول nm 1500 می باشند. تعدادی از آنها دارای ساختمان انتهایی تخصص یافته هستند که میتواند در اتصال به سلولهای یوکاریوتی نقش داشته باشد. معمولاً غیر متحرک هستند ولی اثبات شده است که برخی جدایهها به آرامی حرکت میکنند و بیهوازی هستند. گونه های مخمری از سیستم آنزیمی فسفوترانسفراز قند وابسته به فسفوانول پیرووات استفاده میکنند، کلنی های این باکتری کوچک میباشد (mm1یا کوچکتر). شکل کلنی ها از دانه دانه های ریز تا نیمرویی شکل متغییر می باشد (شکل2-1). اعضای این راسته کموارگانوتروف بوده و از تمام قندها، آرژنین و اوره به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند. سلولها جهت رشد به کلسترول یا استرول های مربوطه نیازمند هستند، دارای محدوده دمایی رشد C?43-30 با بهینه دمایی C?37 می باشند. این ارگانیزمها انگل یا بیمارگر در تعداد زیادی از مهره داران هستند. ژنوم اینها حاوی 40-23 درصد C+G می باشد و اندازه ژنوم اینها 1350-600 کیلو جفت باز میباشد.UGA در تمام گونه ها تریپتوفان را کد می کند (Tully et al., 1993). گونه تیپ در این جنس Mycoplasma mycoides می باشد.
شکل 2-1- کلنی های ریز دانه دانه و نیمرویی شکل باکتری جنس Mycoplasma
2-4-4-توصیف راسته Entomoplasmatales
سلولها ممکن است غیر مارپیچ (شکل 2-2) یا مارپیچ (شکل 2-3) باشند. سلولهای مارپیچ در حالت رشد لگاریتمی دارای ضخامت nm200-100 و طول µm5-3 می باشند. سلولهای متحرک (دارای حرکت مارپیچ) و بدون دیواره سلولی ، تاژک و تاژکهای پیرایاختهای هستند. همچنین ممکن است سلولها غیر متحرک، چند شکلی کروی با ضخامتnm 500-300 یا به صورت رشته های کوتاه، منشعب یا غیر منشعب باشند و بوسیله یک لایه غشایی محدود شده باشند. سلولها توانایی عبور از فیلترهای nm450-220 را دارند و بی هوازی هستند. ارگانیزم های غیر مارپیچ بر روی محیط حاوی 8/0درصد نوبل آگار کلنی نیمرویی تشکیل میدهند. ارگانیزم های مارپیچ بر روی محیط حاوی 8/0درصد نوبل آگار کلنی های پراکنده ولی در محیط حاوی 25/2درصد نوبل آگار کلنی های نیمرویی شکل تولید میکنند. سلولها کموارگانوتروف هستند، از گلوکوز تولید اسید می کنند و ممکن است توانایی هیدرولیز کردن آرژنین را داشته باشند یا نداشته باشند. سلولها جهت رشد ممکن است به سرم یا کلسترول نیازمند باشند یا نباشند و توانایی رشد بر روی محیط عاری از سرم حاوی 04/0درصد تووین 80 را دارند. در محدوده دمایی C?43-10 توانایی رشد دارند ولی بهینه دمایی رشد آنها C?32-30 می باشد. اندازه ژنوم در اینها 2200-790 کیلو جفت باز میباشد. درصدC+G در ژنوم این مالیکیوتها 30-24 درصد است. در این میکروارگانیزمها UGA تریپتوفان را کد میکند (Tully et al., 1993).
شکل 2-2- سلول های غیر مارپیچ از باکتری جنس Entomoplasma
شکل 2-3- سلول های مارپیچ باکتری جنس Spiroplasma
2-4-5-توصیف راسته Anaeroplasmatales
سلولها در کشت های جوان (18-16 ساعت) حالت کروی داشته و ممکن است علاوه براین رشته های کوتاهی نیز به آن متصل باشد. توانایی عبور از فیلتر هایی با اندازه 400-200 نانومتر را دارند. سلولها در کشت های پیر می توانند به اشکال مختلف دیده شوند. غیر متحرک، دارای یک غشای منفرد بدون هیچ شاهد و مدرکی دال بر داشتن دیواره سلولی. بیهوازی اجباری بوده و بهینه دمایی رشد در اینها 37 درجه سلیسیوس و بهینهpH آن 7-6.5 می باشد. سطح زیرین کلنی ها طلایی رنگ، غیر منظم و اغلب دارای چند لوب میباشد. سطح کلنی حالت نیمرویی شکل دارد که ویژگی اغلب مایکوپلاسماها میباشد (شکل 2-4). کموارگانوتروف هستند و استرین های آن توانایی یکسانی در تخمیر کربوهیدراتهای متفاوت ندارند و همچنین توانایی هیدرولیز آرژنین و اوره را نیز ندارند. نکته قابل توجه این است که برخی از این اعضاء تولید آنزیم های خارج سلولی میکنند(Extra Cellular Enzyme) که می تواند پپتیدوگلوکان موجود در دیواره سلولی باکتریها را هیدرولیز کرده و از بین ببرد. این ویژگی تاکنون در دیگر اعضای رده مالیکیوت ها مشاهده نشده است (Robinson and Hungate 1973; Robinson and Allison 1975). لپید های قطبی در برخی از گونه ها حاوی مادهای بنامplasmalogens میباشد. این ماده عمدتا در باکتری های بیهوازی دیده میشود. علیرغم وجود این ماده ترکیب لپیدی گونه های مختلف این راسته مشابه اعضای بیهوازی اختیاری رده مالیکیوت ها میباشد (Longworthy et al., 1975). اعضای این راسته تاکنون از شکمبه گاو و گوسفند جدا شده اند (Robinson and Freundt 1987). این راسته دارای یک خانواده بنام Anaeroplasmataceae و دو جنس می باشد. جنس Anaeroplasma جهت رشد به استرول نیازمند بوده و میزان C+G در ژنوم آن مابین 34-29 درصد متغییر است. جنس Asteroplasma جهت رشد به استرول نیاز ندارد. میزان C+G در ژنوم این جنس 40 درصد و اندازه ژنوم در هر دو جنس تقریبا 1000 مگا دالتون می باشد (Christiansen et al., 1986).
شکل 2-4- کلنی های نیمرویی شکل حاصل از کشت باکتری جنس Anaeroplasma
2-4-6-توصیف راسته Acholeplasmatales
این راسته برای اولین بار توسط ادوارد و فروندت (1967) توصیف گردید. اعضای این راسته دارای سلولهایی کروی و غیر متحرک با حداقل قطر 300 نانومتر و در حالت رشته ای دارای 5-2 میکرومتر طول هستند. بطور عمومی در مقایسه با اعضای راسته Mycoplasmatales در دمای 37 درجه سلیسیوس به تنش های اسمزی حساسیت بیشتری از خود نشان میدهند. کلنی ها بر روی محیط کشت جامد حالت نیمرویی شکل دارد که ممکن است دارای قطری در حدود 3-2 میلی متر باشد (شکل 2-5). بیهوازی اختیاری بوده و اغلب استرین ها توانایی رشد بر روی محیطهای ساده را دارند. اینها جهت رشد به استرول نیاز ندارند. کموارگانوتروف بوده و اغلب گونهها توانایی استفاده از گلوکز و دیگر قندها به عنوان منبع اصلی انرژی دارند. انتقال کربوهیدراتها در اینها با آنچه در اعضای راسته Mycoplasmatales اتفاق

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهآمینه، اسیدهای، اسید

دیدگاهتان را بنویسید