No category

پایان نامه رایگان با موضوع تغییر جنسیت، امور حسبی، دستور موقت

دانلود پایان نامه

زمان تغییر جنسیت بـر او مترتب خواهد شد یعنی اگر در زمان فوت مورث، سهم الارث زن به
او تعلق گرفته باشد نمی‌توان بعد از تغییر جنسیت آن را عوض کرد همچنین بقیـه آثار نیز از آن زمان مترتب
می‌شود یعنی در آن زمان که زن بوده احکام زن بـر او جاری می‌شود و وقتی تغییرجنسیت داد و مـرد شد از
آن زمان احکام مرد بر او مترتب خواهد گردید.
3-کسی کـه هم فرج رجـال و هم فرج نسـا را دارد که از او به خنثـی یا دوجنسی تعبیر می‌شود اگر
تغییر جنسیت بدهد قبل از تغییر جنسیت احکام خنثی بر او جاری می‌شود اما بعد از تغییر حکم عوض شده
و به صورت فرد عادی با او عمل خواهد شد مثلاً اگر پدرش قبل از عمل جراحی بمیرد سهم‌الارث خنثی را
می‌برد اما اگر کسی همین شخص را بعد از تغییرجنسیت با قتل شبیه عمد بکشد باید دیه کامل مرد یا زن را
بـه اولیای دم بپـردازد یعنی اگر مرد شد دیـه مرد واگر زن شد دیـه زن را و در قتل عمـد هـم در خصوص
قصاص از قاتل او احکام خاصی به وجود خواهد آمد».85
«بنابراین می‌توان گفت که طبق ماده 867 قانون مدنی ارث بـه موت حقیقی یا بـه موت فرضی مورث
تحقق پیدا می‌کند بنابـراین تغییر جنسیت و تاریخ فوت مـورث ملاک تعیین سهـم‌الارث فـرد تغییر جنسیت
یافته خواهد بود و اگر قبل از تغییر جنسیت فرد خنثی یا ممسوح مورث وی فوت شود سهم‌الارثی که قانون
مدنی در ماده 939 مقرر کرده بـه وی تعلق خواهد گرفت ولو چند لحظه بعد از فـوت مورث، زنی به مرد یا
مـردی به زن تبدیل شده باشد ملاک سهـم‌الارث وراث زمان فـوت مـورث است ولـو ترکـه هنوز بین ورثه
تقسیم نشده باشد».86
2- 4- 2- 5- از جهت تقویم مال
همان طور که گفته شد یکی از نکات بسیار مهم که باید در گواهی‌نامه حصر وراثت مـورد توجـه قرار گیرد
ارزش ریالی محـدود یا نامحدود موضوع مـاده 364 قانـون امور حسـبی می‌باشد که این ارزش ریالی ممکن
است صحیح بیان نشده باشد. که به موجب دو نظریه مشورتی که در ذیل بیان می‌گردد باید اصلاح شود.
«نظریه مشورتی شماره 1398/7 مورخ 21/3/1375:
الف- اعتبار گواهی حصر وراثت فقط تا همان حدی است که در آن ذکر شده و در صورتی که میزان
ماترک بیش از مبلغ مقرر در گواهی باشد باید با انجام تشریفات مربوطه گواهی جدید صادر شود کـه اعتبار
آن نامحدود باشد.
ب- گواهـی حصر وراثت در ایران موافـق مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنـی و قوانین دیگر
نقش تعیین کننده دارد به عبارت دیگر با قید مشخصات کلیه ورثه و نسبت آنها با متوّفی و تعیین میزان سهم
الارث در گواهی کلیه ماترک متوّفی در غیر مواردی که قسمتی از اموال و دارایی با وصیت عهدی یا تملیکی
جدا می‌گردد باید بر اساس ضوابط مقرر در گواهی حصر وراثت بین ورثه تقسیم گردد و بدون ارائه گواهـی
هیچ اقدامی در زمینه تقسیم ماترک یا استفاده از ماترک به طریق قانونی امکان پذیر نمی‌باشد.
نظریـه مشورتـی شماره 1794/7 مـورخ 9/3/1378: نظر بـه اینکه دیـه در حکم ماترک مقتـول است
چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت بـه اصلاح گواهی
حصر وراثت اقدام گردد».87
«در ادامه می‌توان گفت که چنانچه ارزش مالی ماترک بیشتر از ارزش و اعتبار گواهـی انحصار وراثت
باشد خللی در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه به وجود نخواهد آورد و دادگاه می‌تواند به رسیدگی ادامه
دهد و بـه عذر عـدم اصلاح گواهـی انحصار وراثت نباید دادرسـی را متوقف و خواهان را مکلف بـه ارائـه
گواهی اصلاح حصر وراثت بنماید».88
2- 4- 2- 6- اعتراض به صحت و سقم وصیت نامه ابرازی در گواهی حصر وراثت
نظر بـه اینکه هر شخص متوّفـی شرعاً و قانـوناً حـق دارد حتـی برای بعـد از وفـات خـودش دستورات و
درخواست ها و یا به قـول معروف وصایایی، را اعـم از وصیت های عهدی یا تملیکی بـه نفع فرد یا افرادی
که مورد علاقه‌اش می‌باشد تعیین نماید و یا کسی را به عنوان وصی خـود معرفی کند، در آگهی های حصـر
وراثت از مطلعین درخواست مـی‌شود هرکس وصیت‌نامه‌ای از متوّفـی اعم از رسمی و یا سـری و یا عـادی
(خودنوشت به خط و امضاء موصی متوّفـی) دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهـی انحصار وراثت
جهت ملاحظه شورای حـل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائـه دهد و شورا گواهـی
انحصار وراثت را بـا رعایت مفاد وصیت‌نامه ابرازی صـادر می‌کند، در صورتی کـه در خصوص موجودیت
وصیت و صحت و سقم آن و یا انتساب آن به مرحوم موصی، اختلافی در بین ورثـه یا موصی له و یا وصی
حادث شود، بدواً باید اختلاف حاصله در مرجـع صالح مرتفع گردد و پس از صـدور حکم قطعی نسبت بـه
وصیت‌نامه و تنفیذ قضایی آن اقدام به صدور گواهی حصر وراثت با در نظر گرفتن وصایای تملیکی موصـی
و تعیین تکلیف وصایایی که احتمالاً برای ثلث اموال خود نموده است، خواهد شد و در متن گواهی انحصار
وراثت صادره عیناً وصایای تملیکی موصی و وصیت وی نسبت به ثلث اموال به جای مانده از او که مؤثر در
وضعیت ورثه و ماترک می‌باشد با تعیین سهم هر یک از وراث نسبت به ماترک متوّفی درج می‌گردد.89
2- 5- اعتراض خارج از مهلت
به استناد ماده 417 قانون آئیـن دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 362 قانون امور حسبی معترض
به گواهی انحصار وراثت می‌تواند اعتراض نماید. با التفات به اینکه تصدیق انحصار وراثت تصمیمی در امور
حسبی است و مـاده 44 قانون امـور حسبی ناظر بـه تصدیق انحصار وراثت نیـز می‌باشد و با وجود قاعـده
صریح و مفهوم مستقیم ماده 44 بـر قابل اعتراض بودن تصدیق انحصار وراثت علی‌الاطلاق استناد بـه مفهوم
مخالف ماده 369 درست به نظر نمی‌رسد لذا رسیدگی به درخواست اصلاح تصدیق انحصار وراثت مقید بـه
موعد معینی نیست و درخواست قابل قبول و رسیدگی است.90
2- 6- نتیجه اعتراض به گواهی انحصار وراثت در حین و بعد از تقسیم ترکه
مطالب قابل ذکر در این بند را باید در دوقسمت بیان کرد:
1- اعتراض به انحصار وراثت در حین تقسیم ترکه
2- برگشت اقدامات انجام شده پس از اصلاح گواهی حصر وراثت
2- 6- 1- اعتراض به انحصار وراثت در حین تقسیم ترکه
«ممکن است شخصی به عنوان اینکه وی احدی از ورثه متوّفـی بوده با ادعای وراثت دعـوای اثبات نسب یا
دعوای اعتـراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه نمایـد، در چنین مواقعی تکلیف مدعی این چنین
خواهد بود که ابتدائاً باید به دادگاه محل اقامت خواندگان در دعوای اثبات نسب و یا در دعوای اعتراض بـر
تصدیـق انحصار وراثت بـه دادگـاهی که نسبت بـه صدور تصدیـق انحصار وراثت اقـدام نموده مراجعـه و مبادرت به تقدیم دادخواست بنماید. آنگاه برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک به نام ورثه، تقاضای گواهـی
تقدیم دادخواست از دادگاه بنماید. و سپس آن را به اداره ثبت ارائه نماید بدیهی است مطابق ماده 2 آیین‌نامه
راجع بـه ماده 229 قانون امـور حسبی اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است با توجه به گواهی صادره، ثبت
ملک به نام ورثـه را تا معلوم شدن نتیجه نهایی ادعـا متوقف نماید و خواهان دعـوای اثبات نسب یا دعوای
اعتراض بـه تصدیق انحصار وراثت نیازی بـه درخـواست صدور دستـور موقت مبـنی بر منـع نقل وانتقـال
پلاک های ثبتی که به نام مورث ثبت شده را ندارد و بی‌نیاز از این موضوع خواهد بود و صرف ارائه گواهی
تقدیم دادخواست نتیجه درخواست دستور موقت را در پی خواهد داشت.
همچنین در خصوص ماترک به جا مانده از متوّفی بلاوارث، شخص یا اشخاصی ادعای وراثت نمایند
و تقاضای گواهـی انحصار وراثت بنمایند چنانچه در ایـن خصوص گواهـی صادر گردد و سپس شخص یا
اشخاص مذکور تقاضای ثبت ملک به نام متوّفـی را بنمایند دادستان مطابق ماده 367 قانون امـور حسبی، بـه
محـض اطلاع ضمن اعتـراض به تصدیق انحصـار وراثت باید مـراتب را به اداره ثبت اسنـاد و املاک اطلاع
دهد، در ایـن صورت ثبت ملک به نـام متقاضی تا معلوم شدن نتیجه اعتـراض متوقف باقـی خواهد ماند».91
(ماده 4 آیین‌نامه راجع به ماده229 قانون امور حسبی)
2- 6- 2- برگشت اقدامات انجام شده پس از اصلاح گواهی حصر وراثت
در ایـن مورد ماده 602 قانـون مدنی بیان داشته است: «هرگاه بعـد از تقسیم معلوم شـود که مقـدار معینی از
اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح
والا باطل است». این ماده از دو بخش تشکیل شده است:
1- مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی باشد.
2- مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد.
ذیلاً به توضیح و تبیین هر یک از حالات فوق می‌پردازیم
2- 6- 2- 1- هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص شرکا قرار گیرد
«منظور از این قسمت ایـن است که چنانچه مال غیـر در حصص شرکـا قرار گیـرد، و بخواهیم مال غیـر را
از حصص شرکا جدا بنماییم، خللی در مفروزات شرکا به وجود نیاید. فرضاً وراث فردی منحصر به دو پسر
و دو دختر باشد و ماترک به جا مانده از متوّفی یکی از اموال مثلی، مانند یکصد کیلو گندم که قرار است بین
ایـن وراث تقسیم گردد باشـد. ترتیب تقسیم بدیـن شکل خواهـد بود کـه هـر یک از پسـران دو- ششم از
مجموع گندم ها و سهم هر دختر یک- ششم از مجموع گندم ها را به ارث خواهد برد، بعد از تقسیم کاشف
به عمل می‌آید که 20 کیلو از گندم ها متعلق به شخص ثالثی بوده است و مورث، مالک 80 کیلو بیشتر نبوده
است، در این گونه موارد مقدار 20 کیلو به نسبت هر یک از پسران دو- ششم و هر یک از دختران به نسبت یک- ششم کسر می‌گردد، چرا که 20 کیلوی گندم متعلق به ثالث می‌باشد که با ادعای وراثت خود را وارث
متوّفی می‌داند و این امر را نیز ثابت نموده است که بـه طور مشاع در مجموع سهام وراث منتشر شده است.
حالا فرضاً چنیـن شخصی پسر باشد هـر یک از پسران بـه جای دو- ششم، مقـدار دو- هشتم و هـر یک از
دختران بـه جای یک- ششم، مقدار یک- هشتم از ترکـه را به ارث بـرده است. در اینجا بـدون اینکه تقسیم
باطل گردد نظر بـه اینکه مال غیر در تمـام حصص مفروز بـه تساوی بـوده است پسر می‌تواند از هر یک از
پسران مقدار دو- چهل و هشتم و از هر یک از دختران یک- چهل و هشتم سهم‌الارث خود را مطالبه نماید.
بدیهی است ایـن امر در صورت عـدم تراضی بـا طرح دادخواست در دادگاه صورت گرفته و با ذکر دعوای
(مطالبه سهم‌الارث) مدعی می‌تواند سهم خود را از هر یک از وراث مطالبه نماید.
نکته حائـز اهمیت در ایـن مبحث این است که بـه نظر مـی‌رسد امـر فوق صرفاً ناظر به اموال مثلـی
است و در مورد اموال قیمی که اصولاً اجزای متساوی‌الاجزا نیست جاری نباشد».92
2- 6- 2- 2- هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد
«منظور از این قسمت این است که مال غیر در حصص وراث قرار گیرد لیکن حصـه هر یک با دیگـری بـه
به شکلی متفاوت است، که اگر بخواهیم سهمی از هر یک از حصه ها جدا کنیم در کیفیت تقسیم خلل وارد
می‌آید در حالت قبـل، چنانچه پسری که ادعای وراثتش ثابت شـده است با طرح دعـوا، از هر یک از پسران
دو- چهـل و هشتم و از هـر یک از دختران مقـدار یک- چهل و هشتم مـی‌تواند مطالبه نماید، و در پایان با
کسب یک- هشتم از مجموع ماترک بدون اینکه به حصه دیگران خللی وارد آید صاحب سهم مفروزی خود
می‌شود لیکن در حالتی که مال غیر در تمامی حصص شرکا به تساوی نباشد جدا کردن سهم مدعی با اشکال
و ایراد مواجهه خواهد بود. به مثال زیر توجه نمایید:
یک قطعه زمین 6000 متری از شخصی بـه جا مانده و قرار است بیـن یک پسر و چهار دختـر تقسیم
گردد، قبل از تقسیم ترکه، وراث هنگام اخذ گواهی انحصار وراثت یکی از پسران را جـزء وراث

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایسوره بقره، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید