پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره رگرسیون، رگرسیون خطی، ساختار سرمایه، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه

مجموع دارایی شرکت به ارزش دفتری

رگرسیون خطی
یافته‌های تحقیق نشان داد که گروه‌های مختلف مالک (حقیقی، حقوقی)به یک‌میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند
تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1384
سینایی و محمودی
بازده غیرعادی انباشته:
CARi,t=∏_(t=1)^T▒(1+ARi,t)
ARi,t=Ri,t-Rm,t Ri,t=(P1-P0+Dividend)/P0 Rm,t=(TEDPIXt-TEDPIXt-1+Dividend)/(TEDPIXt-1) (CAR(T)) ̅=(∑_(t=1)^N▒〖CARi,t〗)/N
رگرسیون خطی
نتایج نشان‌دهنده بازده غیرعادی در مورد تاریخ تشکیل مجمع و رد شکل نیمه قوی کارایی بازار ایران است.

1384
نوروش و ابراهیمی
عدم تقارن اطلاعاتی= SPREADit= ((AP-BP)×100)/((AP+BP)÷2)
معیارهای عملکرد شامل:
ROE(سود خالص بر حقوق صاحبان سهام)
ROA(نسبت سود به کل دارایی)

رگرسیون خطی
نتایج پژوهش نشان داد در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران نهادی مالکیت بیشتری دارند، نسبت به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران نهادی مالکیت کمتری دارند، اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آینده گزارش کرده‌اند.

1385
احمدوند
معیارهای عملکرد شامل:
ROE(سود خالص بر حقوق صاحبان سهام)
نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری
P/Eنسبت قیمت به در آمد
ساختار مالکیت:
1-مالکیت نهادی ( شامل: شرکت‌های بیمه، صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری)
2-سهامداران عمده(سهامدارانی که حداقل 5 درصد از سهام شرکت را دارا می باشند)
رگرسیون خطی
نتایج تحلیل آماری نشان می‌دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها تحت تأثیر عامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند
1385
طارمی
E(Ri )APT = λ0 +λ1 b i 1+……+λkbik
که در آن:
E(Ri)APT:نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادارi ام(هزینه سهمی در مدل APT)
iλ:صرف ریسک
bij:حساسیت اوراق بهادار i ام نسبت به عامل j ام.
اندازه شرکت: Sizeit=LN(Assetit)
ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت B/M=BV/MV
تحلیل عاملی و رگرسیون خطی
با توجه به نتایج تحقیق، مدل سه عاملی فاما و فرنچ مدل مناسبی برای پیش‌بینی بازده سهام باشد و این مدل می‌تواند برای اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری در ایران مورداستفاده سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1385
شریعت پناهی
ساختار مالکیت=مالکیت خصوصی و دولتی
عملکرد:نسبتQ Tobin ( ارزش دفتری بدهی + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)/ مجموع دارایی شرکت به ارزش دفتری

رگرسیون خطی
از بین سازوکارهای کنترل مدیران و عملکرد ایشان، فقط بین میزان استفاده شرکت از بدهی و احتمالاً قبضه مالکیت رابطه مستقیم است.
1386
ماه آورپور
عملکرد شرکت : بازده سهام و EPS
ساختار مالکیت:
1-مالکیت نهادی ( شامل: شرکت‌های بیمه، صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری)
2-سهامداران عمده(سهامدارانی که حداقل 5 درصد از سهام شرکت را دارا می باشند)
رگرسیون خطی
بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معناداری وجود دارد. هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال‌شده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل مؤثر بر بازدهی دارد.
1387
نمازی و کرمانی
ساختار مالکیت
مالکیت نهادی: درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی ازکل سهام سرمایه
مالکیت شرکتی: درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی ازکل سهام سرمایه
مالکیت مدیریتی: درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیدرآمد سرانه

عملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROE، Tobin’s – Q و MBVR سنجیده می‌شود

رگرسیون خطی
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مثبت بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی‌دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد.
1387
کردستانی و نجفی عمران
ساختار سرمایه: مجموع دارایی ها / مجموع بدهی ها

روش فازی
سودآوری یکی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (نسبت بدهی) است و مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه‌ی منفی و معنی‌داری بین این دو متغیر وجود دارد
1387
کیمیاگری و عینعلی
ساختار سرمایه: مجموع دارایی ها / مجموع بدهی ها
سود آوری=سود خالص قبل از کسر بهره و مالیات

رگرسیون خطی
نتایج نشان داد که سودآوری یکی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بوده و با آن دارای رابطه‌ی منفی و معنی‌داری است.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1387
رهنمای رود پشتی و زنجیردار
ri = Ei + bijδ j + …. + bikδ k +ε
که در آنj δعوامل مشترک دارایی ها با میانگین صفر، E بازده مورد انتظا رij bحساسیت بازده دارایی i ام به نوسانات عامل j ام است و ε, i .ریسک باقی ماندهi امین دارایی است.

رگرسیون خطی
استفاده از D- CAPM نسبت به CAPM در بازار جهت ارزشیابی دارایی‌های مالی، به دلیل آنکه از توان بهتری برخوردار است، مناسب‌تر است.
1388
ایزدی نیا و نظر زاده
کیفیت سود:
پایداری سود
Ejt=B0,j+(B1,j)(Ej,t-1)+ej,t
قابلیت پیش بینی سود :
Predictability=
مربوط بودن سود
RETj,t=B0,j+(B1,j)(Ej,t)+(B2,j) ( Ej,t)+ej,t
به موقع بودن سود
Ej,t=B0,j+B1,j(NEGj,t)+B2,j(RETj,t)+(B3,j)(NEGj,t)*RETj
,t+ej,t
محافظه کارانه بودن سود :

Conservatism=-(B2,j+B3,j)/B2,j
رگرسیون خطی
نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که بین بازده واقعی سهام و کیفیت سود در سطوح زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد.

1389
سجادی و همکاران

ساختار سرمایه:
مجموع دارایی ها / مجموع بدهی ها ی کوتاه مدت
ساختار سرمایه: مجموع دارایی ها / مجموع کل بدهی ها
عملکرد: نرخ بازده دارایی‌ها=سود بر کل دارایی

رگرسیون خطی
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به‌کل دارایی‌ها و نسبت کل بدهی‌ها به‌کل دارایی‌ها با نرخ بازده دارایی‌ها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد
تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1389
خواجوی و همکاران
ساختار سرمایه: مجموع دارایی ها / مجموع بدهی ها
اندازه شرکت: Sizeit=LN(Assetit)
P/Eنسبت قیمت به در آمد
ریسک سیستمکاتیک:

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهبورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

بازده غیر عادی
ARi,t=Ri,t-Rm,t

رگرسیون خطی
در پژوهش خود به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی انباشته با استفاده از معیارهای اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، نسبت P/E و اندازه شرکت پرداختند. نتایج حاکی از معناداری تمامی متغیرها غیر از اهرم مالی بود.
1389
ملکیان و زارع
سرمایه فکری:
فرمول بندی شاخص های VAIC، به صورت عبارت جبری زیر می باشد:

= ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
= کارایی سرمایه انسانی
= کارایی سرمایه ساختاری
= کارایی سرمایه فیزیکی
عملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROE، Tobin’s Qیوسنجیده می
شود.

رویکرد فازی
نتایج، نشان‌دهنده رابطه مثبت معنادار بین برخی از اجزای سرمایه فکری با عملکرد مالی بوده است.

1389
پیکانی و همکاران
عملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROE، Tobin’s – Q سنجیده می‌شود.
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه: مجموع دارایی ها / مجموع کل بدهی ها

رگرسیون خطی
درنهایت مشخص شد بین نسبت‌های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد ROA,ROE رابطه معنادار وجود دارد.

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1389
ولی پور و همکاران
معیارهای عملکرد

سود حسابداری (Profit)
بازده سرمایه گذاری(ROI)
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
نسبت قیمت به سود (P/E)
استراتژی شرکت:برای مشخص نمودن استراتژی شرکت از شاخص های زیر استفاده شده است.
1) نسبت کل هزینه های فروش، عمومی، اداری به فروش خالص sga/sales
2)نسبت فروش خالص به بهای تمام شده کالای فروش رفته sales/cogs
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژی تمایز استفاده کرده است.
شاخص های استراتژی رهبری هزینه نیز به صورت زیر است:
1) نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری ماشین آلات و تجهیزات sales /asset
2)نسبت تعداد کل کارمندان به کل دارایی ها empl/ asset
مقدار بیشتر دو شاخص فوق مؤید این است که شرکت از استراتژی رهبری استفاده کرده است.

رگرسیون خطی
نتایج حاکی از آن است که اگرچه به‌کارگیری استراتژی تمایز و رهبری هزینه‌ها منجر به ایجاد عملکرد موفق مالی می‌گردد، اما تنها با به‌کارگیری استراتژی تمایز می‌تواند این عملکرد موفق مالی را در سال‌های آتی حفظ نمود
1393
میرزا محمدی و همکاران
E(Ri )APT = λ0 +λ1 b i 1+……+λkbik
که در آن:
E(Ri)APT:نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادارi ام(هزینه سهمی در مدل APT)
iλ:صرف ریسک
bij:حساسیت اوراق بهادار i ام نسبت به عامل j ام.

مدل رگرسیونی فاما و فرنچ
بررسی‌ آن‌ها به‌عنوان نوعی از عرضه اولیه چرایی این پژوهش می‌باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می‌دهد که عرض از مبدأ مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت بازده عرضه‌های اولیه معادل بازده شاخص بازار می‌باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیوجوه نقد، اقلام تعهدی اختیاری، مبانی نظری، قلام تعهدی

تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1393
مهر آرا و همکاران
ریسک سیستمکاتیک:

بازده سهام:
E(Ri )APT = λ0 +λ1 b i 1+……+λkbik
که در آن:
E(Ri)APT:نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادارi ام(هزینه سهمی در مدل APT)
iλ:صرف ریسک
bij:حساسیت اوراق بهادار i ام نسبت به عامل j ام.
رگرسیون خطی و غیر خطی
یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه غیرخطی (درجه دوم) بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رد می‌شود و هیچ ارتباط خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در نمونه انتخابی وجود ندارد.

1393
نیکبخت و همکاران
ریسک سیستمکاتیک:

ساختار مالکیت:
اندازه هیئت مدیره:تعداد اعضای هیئت مدیره در هریک از سنوات پژوهش.
درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره(استقلال هیئت مدیره):نسبت اعضاء غیر موظف به کل اعضاء هیات مدیره.
3)مالکیت نهادی: درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی ازکل سهام سرمایه
رگرسیون حداقل مربعات معمولی
یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که بین درصد سهامداران نهادی که یکی از عناصر و سازوکارهای راهبری شرکتی شمرده می‎شود و ریسک سیستماتیک، ارتباط معناداری وجود دارد. رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت‎مدیره و ریسک سیستماتیک در سطح کلی، معکوس و در سایر طبقات شرکت‎ها معنادار نیست.
1393
موسوی شیری و همکاران
عملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROEسنجیده می‌شود.
رگرسیون و خوشه‌بندی
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری استراتژی جویا و تکنیک‌های هزینه‌یابی (یک دسته از تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک، عملکرد را بهبود می‌بخشد. همچنین نتایج آشکار ساخت که انطباق حسابداری مدیریت استراتژیک و استراتژی، موجب بهبود عملکرد می‌گردد.

جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور
تاریخ
محقق
متغیرها و نحوه اندازهگیری
مدل
نتایج
1979
بومن
ریسک سیستماتیک=

متغیرهای مالی =
اهرم مالی= مجموع دارایی ها / مجموع بدهی ها

اندازه شرکت: Sizeit=LN(Assetit)

سیاست تقسیم سودDIV (متغیر وابسته): در این تحقیق از بین خط مشی های تقسیم سود (تقسیم سود ثابت ٬ تقسیم سود متغیر ٬ تقسیم سود ثابت و متغیر و تقسیم سود باقیمانده) ٬ سیاست تقسیم سود متغیر انتخاب شده است
رشد فروش:درصد تغییرات فروش سالانه بر فروش دوره ی قبل
رگرسیون خطی
وی در تحقیق خود نشان داد که بین ریسک نظام‌مند با اهرم شرکت و بتای حسابداری، به‌صورت تئوریک ارتباط وجود دارد و متغیرهای

دیدگاهتان را بنویسید