No category

پایان نامه رایگان درباره گلایسین، پلیمر، بررسی

دانلود پایان نامه

کردن میزان سوبسترای جذب سطحی نشده از میزان ابتدایی مولکول هدف محاسبه می گردد. نسبت توزیع فاز (Kd) و ظرفیت جذب سطحی (Q) با استفاده از معادلات زیر محاسبه شد.
Kd=
Q=
که در اینجا Ci و Cf نشان دهنده غلظت ابتدایی و تعادلی گلایسین در فاز آبی است (mg.mL-1) ،W وزن پلیمر (g) و V حجم فاز آبی (mL) می‌باشد.
E، درصد استخراج با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: (بالامورگان و همکاران،2012)79
E=
بررسی زمان جذب گلاسین توسط پلیمر قالب مولکولی سنتز شده
زمان تماس پلیمر سنتز شده با گلایسین (بر حسب دقیقه)
جذب
درصد استخراج
30
46/0
1/35
60
397/0
6/43
90
223/0
6/67
120
102/0
5/83
150
106/0
83
جدول5-1 بررسی زمان جذب گلایسین توسط پلیمر قالب مولکولی سنتز شده
5-5-3 اثر pH بر جذب پلیمر
تاثیر pH محلول های آبی بر روی بازیابی گلایسین از 100 میلی لیتر محلول در گستره pH ، 9-3 مورد مطالعه قرار گرفت. به این صورت که 7 محلول ppm20 گلایسین تهیه شد و pH آن با استفاده از محلول از اسید نیتریک و محلول سدیم هیدروکسید M1/0، تنظیم شد. بعد از آن محلولها با 1 گرم پلیمر به مدت 120 دقیقه هم زده شدند. سپس کلیه مخلوطها سانتریفیوژ شده و به 5 میلی لیتر از محلولهای فیلتر شده (مقدار گلایسین جذب سطحی نشده) مقدار 2 میلی لیتر معرف نین هیدرین %2 افزوده و در حمام آب داغ قرار داده تا رنگ محلول به بنفش تغییر رنگ دهد. سپس از آنها در طول موج nm560 طیف UV گرفته شد.
بررسی اثر pH در جذب گلایسین به وسیله پلیمر قالب مولکولی سنتز شده
pH
جذب
درصد استخراج
3
358/0
9/48
4
298/0
57
5
148/0
77
6
098/0
1/84
7
128/0
80
8
169/0
5/74
9
207/0
35/69
جدول5-2 بررسی اثر pH در جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده
5ـ5ـ4 اثر غلظت گلایسین در مقایسه با MIP وNIP
دو محلول با غلظت ppm10 از گلایسین تهیه شد. 1 گرم از پلیمر NIP و 1 گرم از پلیمر MIP به مدت 120دقیقه در تماس با این محلولها قرار گرفتند و هم زده شدند. سپس کلیه مخلوطها سانتریفیوژ شده و به 5 میلی لیتر از محلولهای فیلتر شده (مقدار گلایسین جذب سطحی نشده) مقدار 2 میلی لیتر معرف نین هیدرین %2 افزوده و در حمام آب داغ قرار داده تا رنگ محلول به بنفش تغییر رنگ دهد. سپس از آنها در طول موج nm560 طیف UV گرفته شد.
بررسی میزان جذب NIP و MIP
پلیمر
جذب
درصد استخراج
NIP
689/0
2/4
MIP
105/0
1/83
جدول 5-3 بررسی میزان جذب NIP،MIP
5-5-5 بررسی تغیرات درصد استخراج گلایسین در حضور اسید آمینه‌های دیگر
5-5-5-1 مقدار درصد جذب غیر انتخابی پلیمر نسبت به اسید آمینه‌های دیگر
جهت بررسی این اثر از چند اسیدآمینه که از نظر ساختمانی بیشترین شباهت را به گلایسین دارند استفاده می کنیم مانند سارکوزین، والین، آلانین، پرولین و تیروزین. در این بررسی ابتدا درصد جذب هر یک از آنها به تنهایی توسط پلیمر سنجیده می شود. محلول‌هایی با غلظت ppm50 از اسیدهای آمینه فوق تهیه شد. هر یک از محلولها در مجاورت 1گرم پلیمردر 6pH= بمدت 120 دقیقه قرار گرفت. سپس برای اندازه‌گیری مقدار اسیدآمینه جذب نشده، محلولهای فوق فیلتر شد. سپس به کمک معرف نین هیدرین %2 و تشکیل رنگ بنفش توسط دستگاه اسپکتروسکوپی جذب هر محلول در nm560 گرفته شد.
بررسی جذب اسید‌های آمینه
نمونه اسید آمینه
جذب uv
درصد استخراج
گلایسین
403/0
8/42
والین
498/0
30
آلانین
432/0
38
پرولین
675/0
1/8
تیروزین
658/0
4/8
جدول 5ـ4 بررسی جذب اسید‌های آمینه
5-5-5-2 درصد استخراج گلایسین در حضور اسید آمینه‌های دیگر
با توجه به آزمایش قبل در خصوص ایجاد مزاحمت در جذب گلایسین توسط اسیدهای آمینه با شباهت ساختار مولکولی مشخص شد که اسید آمینه گلایسین دارای جذب توسط پلیمر هستند. واین امر باعث کاهش ظرفیت جذب گلایسین می‌شود.
=درصد مزاحمت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعامور حسبی، تجدیدنظرخواهی، حل اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید