پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد بازار سهام، سیاست پولی، قیمت سهام، بازده سهام

دانلود پایان نامه

لحاظ می کنند.
اسماعیلی و غلامی (1393) در پژوهش خود به تعیین رابطه ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی سهام و مجموعه یی از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتی پرداخته اند. محققات در این پژوهش، داده ها را به صورت فصلی و برای دوره ی زمانی 1381-1390 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان می‌دهد که متغیر نرخ رشد نقدینگی در سطح و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. نتایج آزمون همجمعی نیز حاکی از وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی، است. یافته های آنان نشان می دهد که رابطه ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز، منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. در این پژوهش معناداری ضریب نرخ رشد نقدینگی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.
مرادی و نجفی زاده(1393) در پژوهش خود با استفاده از مدل خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی و مدل نمائی خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی اثر سیاست پولی را بر روی بازده شاخص های بازارسهام در دوره زمانی فروردین 1383 لغایت فروردین 1391 با استفاده از مدل های GARCH و EGARCH مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنان حاکی از وجود رابطه مثبت بین نرخ رشد نقدینگی و تورم با بازده شاخص های بازار سهام می باشد. آنان همچنین بیان می دارند که اثر شوک های سیاستی وارده به بازار سهام در ایران به صورت متقارن می باشد و بازار سهام در ایران می تواند به عنوان سپر تورمی عمل نماید.

2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی
در این فصل به بررسی مقالات و پایان نامه های انجام شده در ارتباط با تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص بر تغییرات در قیمت و شاخص بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در ادامه در جدول 2-1 خلاصه ای از این تحقیقات آورده شده است.
جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده
تاریخ
نویسنده
متغیر مورد ارزیابی
مدل
نتایج
1382
قالیباف اصل
بازده سهام و نرخ ارز
تحلیل سری زمانی
درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکت ها دارد.
1384
کشاورز حداد و مهدوی
سازوکار انتقال سیاست پولی
تحلیل روند
بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سیاست پولی نیست.
1385
کریم زاده
متغیرهای کلان پولی
تحلیل روند
یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد
1387
عباسیان و دیگران
متغیرهای کلان اقتصادی
روش های همجمعی
یک رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص کل بورس و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد
1388
پاشایی فام و امیدی پور
نرخ تورم بر بازده واقعی سهام
آزمون هم جمعی
رابطه بلندمدت میان نوسان قیمت نفت و قیمت نفت و نرخ ارز با نرخ رشد شاخص بازده نقدی
1390
علوی راد و حق نویس
متغیرهای پولی و ارزی
ARDL
متغیرهای پولی و ارزی در کوتاه مدت نیز دارای تاثیرات معناداری بر شاخص قیمت سهام دارند
1393
شهبازی و همکاران
سیاستهای پولی و مالی و بازدهی سهام
ARDL
کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاستهای مالی پذیرفته نمی- شود
1393
اسماعیلی و غلامی
بازده نقدی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی
روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی
وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و نرخ رشد شاخص بازده نقدی
1393
مرادی و نجفی زاده
سیاست پولی و بازده شاخص های بازارسهام
مدل خود رگرسیونی تعمیم یافته
وجود رابطه مثبت بین نرخ رشد نقدینگی و تورم با بازده شاخص های بازار سهام
1993
سرلتیس
پول و قیمت سهام
روش انگل گرنجر و روش یوهانسون
رابطه ی بلندمدتی بین پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
2000
مایاسامی و که
متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام
تحلیل همجمعی چند متغیره ی یوهانسون
رابطه همجمعی بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور و تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ی پول، نرخ های بهره ی کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ های ارز
2002
مدسن
بازدهی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی
مدل فاما
بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی رابطه ی مثبت و با نرخ بهره ونرخ تورم رابطه ی منفی دارد.
2003
بگری
متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام
مدل خود رگرسیون برداری
علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، رفتار بازارهای سرمایه نیز میتواند بر روی یکدیگر تأثیرگذار باشد
2004
هامپ و مک میلیان
متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام
تحلیل همجمعی
وجود یک رابطه ی مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ های بهره ی کوتاه مدت، و رابطه ی منفی برای نرخ بهره ی بلندمدت
2004
برنانکی و کاتنر
در سیاست پولی و قیمت سهام
تحلیل همجمعی
سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
2005
والتی
متغیرهای کلان و بازدهی بازار سهام
تحلیل همجمعی
رابطه تجارت، ادغام مالی، ساختار اقتصادی کشورها، عدم تقارن اطلاعات و سیاست های ارزی کشورها بر رفتار بازار سهام
2005
کیم و دیگران
عوامل کلان اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی سهام
تحلیل
همجمعی
عوامل اقتصادی همچون عرضه پول و نرخ بیکاری بر شاخص قیمت سهام هتل و بازدهی آن تأثیر معنی دار دارند
2009
سهیل و حسین
متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام
تحلیل روند
بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعتی و بازده سهام رابطه منفی و بین عرضه پول و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری
2009
گرگوریو و همکاران
سیاست پولی و بازده سهام
تحلیل سری های زمانی
سیاست پولی مورد انتظار و غیر انتظاری به طور معناداری برروی بازده سهام مؤثر است.
2011
علی یو
سیاست پولی و بازده سهام
GRAPH, EGRAPH
تغییرات مثبت، نقش مهمتری نسبت به تغییرات منفی در بازدهی سهام ایفا می کنند
2013
چان
سیاست پولی و بازده بازار سهام
تحلیل همجمعی
سیاست پولی برای شرکت هایی که ظرفیت متوسط برای تامین منابع مالی خارجی دارند موثرتر از سایر شرکت هاست.
2014
لی و دیگران
سیاستهای پولی و قیمت سهام
مدل خود همبستگی برداری
سیاست های پولی انبساطی اثر مثبت و معناداری بر روی قیمت سهام آمریکا و کانادا دارد.
2014
چتزی آنتونیو و همکاران
سیاست پولی و عملکرد بازار سهام
مدل VAR
تاثیر سیاستهای پولی، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر بازار سهام
2014
نیکیفوروس
سیاست پولی و بازده سهام
تحلیل همجمعی
عدم وجود رابطه ثابتی بین سیاست پولی و بازده سهام
2014
یونگ و همکاران
سیاست پولی و بازار پولی و سهام
تحلیل همجمعی
بازار پولی وابسته به جهت گیری سیاست کلان است
2014
چان
بازده و سیاست پولی
از مدل کوتلر
شوک های پولی در کشورهای فروشنده نفت تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند.
2015
چورتارس و نویکوکریس
سیاست پولی و بازار سهام
روش خود رگرسیون برداری
بین سیاست های پولی و بازده بازار سهام رابطه مشخص و علی وجود ندارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیهوش سازمانی، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری

فصل سوم:
روش تحقیق

1
3
3-1 مقدمه
روش‌شناسی یکی از ارکان اصلی هر تحقیق علمی و بدون شک، اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق می‌باشد. بدون روش شناسی مستحکم، نتایج مطالعه و تحلیل‌هایی که از پس آن می‌آید قابل تعمیم نبوده و به همین دلیل نیز از ارزش علمی برخوردار نخواهند بود. روش شناسی همچنین یکی از مهم ترین شاخص‌ها برای ارزیابی ارزش یک تحقیق می‌باشد. منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی دانسته است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد. (دلاور 1386)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با مفاهیم، معیارهای سنجش متغیرها و تعیین رابطه بین آن ها در ارتباط با تعیین رابطه بین شاخص کل بورس و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، و نهایتا پیشینه تحقیق در ارتباط با روش ها و نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا در مورد روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای هر یک از معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتا طرح کلی تحقیق در اجرای تحقیق و استنتاج تشریح شده است. در ادامه بر مبنای مرزبندی های مبتنی بر شرایط احراز افراد مورد مطالعه، جامعه آماری مورد تعریف واقع شده است. به جهت محدودیت در انتخاب افراد جامعه آماری و رعایت شرط تجانس و همکنی داده ها، پرونده های مالیاتی باقی مانده پس از اعمال شرایط یاد شده به عنوان جامعه آماری یا پرونده های منتخب مالیاتی تعریف شده است. در ادامه نحوه تعیین حجم نمونه آماری و کفایت آن مبتنی بر فرمول آماری و مراحل مرتبط با آن مطرح و روش نمونه گیری تصادفی عنوان شده است.
پس از آن به ترتیب روش ها و ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از هر روش مطرح و پایایی و اعتبار ابزار تحقیق مطرح شده است. در انتها به شرح هریک از روش ها و ابزار مورداستفاده در تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری، مدل تحقیق و اجزای آن در قالب یک مدل منطقی ریاضی برای تعیین متغیرها، اندازه گیری و بیان نوع رابطه بین آن ها و برآورد این رابطه و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در این زمینه به همراه موارد استفاده از هریک مورد بحث قرار گرفته اند.
3-2 روش تحقیق
روش کلی یا نوع تحقیق مورد استفاده در این پروژه از جهت هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت داده ها و روش های مورد استفاده به صورت زیر بوده است:
الف) روش تحقیق از جهت هدف :
با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به کارگیری مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در زمینه تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/1392 به انجام رسیده است، از جهت هدف “کاربردی” بوده است.
ب)روش تحقیق از جهت روش استنتاج :
در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/از طرفی
و به کارگیری تحلیل روند از طرف دیگر، از روش استنتاج “توصیفی” استفاده شده است.
ج) طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق، در تعیین رابطه بین شاخص بورس و متغیرهای کلان نرخ ارز، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و نرخ تورم مبتنی بر عملکرد 12 ساله منتهی به 29/12/1392 بر مبنای داده های عملکردی طی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته یا به عبارتی ٍEx Post Facto بوده است.
د) نوع و ماهیت داده ها و روش ها:
در این تحقیق کلیه متغیرها ماهیتی عینی، غیر کیفی و قابل اندازه گیری کمی داشته و با روش کمی تحلیل روند ارتباط بین متغیرها یا تحلیل داده ها به انجام رسیده است. لذا روش تحقیق حاضر بسته به نوع و ماهیت داده ها و روش های مورد استفاده در تحلیل داده ها و رابطه بین آن ها از نوع” غیرقضاوتی و کمی” بوده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانمواد مخدر، اوقات فراغت

3-3- جامعه آماری
در این پژوهش، به جهت مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و به تبع آن اندازه گیری شاخص بازده سهام در سطحی فراتر از بنگاه اقتصادی هر شرکت،

دیدگاهتان را بنویسید