پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، جامعه آماری، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه

اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود، که از طریق آن کلیه فعالیت‌های پژوهشی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهش‌گر برای پاسخ گویی به پرسش های تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه یا فرضیاتی که برای پژوهش در نظر گرفته است باید تجزیه و تحلیل‌های لازم را انجام دهد. فصل حاضر با هدف نتیجه گیری از تلاش‌های صورت گرفته به منظور نیل به اهداف و یافتن پاسخ برای پرسش های تحقیق، تدوین شده است.(خاکی1391)
به طوری که ملاحظه شد، طی فصول اول و دوم گزارش تحقیق به ترتیب کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشیته تحقیق در ارتباط با تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس و تعیین رابطه بین آن ها، و نهایتا پیشینه تحقیق در ارتباط با روش ها و نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بحث قرار گرفته است.
این فصل به توصیف و تحلیل یافته های تحقیق که در مطالعه متغیرهای تحقیق مبتنی بر داده های عملکردی به انجام رسیده اختصاص یافته است. توصیف و تحلیل یافته ها در این تحقیق به جهت مطالعه مقاع زمانی ماهانه یا سالانه در بازه دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 از یک طرف و به لحاظ به کارگیری روش توصیفی تحلیل روند در تحلیل متغیرهای کلان از طرف دیگر با روش “استنتاج توصیفی” صورت گرفته و در راستای پاسخ به پرسش های تحقیق که در فصل اول مطرح شده اند، انجام شده است. بر همین اساس در این فصل روش های استقرایی یا تحلیل آواری مشتمل بر آزمون فرضیه یا برآورد فاصله ای مورد استفاده واقع نشده است. به جهت استفاده از روش توصیفی تحلیل سری های زمانی و عدم به کارگیری داده های تابلویی جهت تحلیل داده ها و محاسبات آماری از نرم افزارهای SPSS و MATLAB بهره گرفته شده است.
.
4-2- توصیف جامعه آماری:
در این پژوهش، به جهت مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و به تبع آن اندازه گیری شاخص بازده سهام در سطحی فراتر از بنگاه اقتصادی هر شرکت، سطح مطالعه نظام اقتصادی کشور ایران بوده است. بر همین مبنا جامعه آماری عبارت از مقاطع زمانی ماهانه یا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 که طی آن حتی الامکان به صورت ماهانه داده های متناظر با متغیرهای تحقیق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد کلیت نظام اقتصادی در ارتباط با عملگرها یا معیارهایی چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شاخص کل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.

4-3- توصیف نمونه آماری:
با عنایت به محدودیت تعداد افراد جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی ماهانه یا سالانه و در نتیجه ضرورت استفاده از روش سرشماری و به تعبیری عدم استفاده از نمونه تصادفی از طرفی و استفاده از روش تحلیل روند به منظور تحلیل داده های عملکردی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس، از طرف دیگر، محقق ناگزیر از به کار گیری روش توصیفی در استنتاج بوده و لذا نمونه گیری تصادفی مصداقی نیافته و به عبارتی نمونه آماری بر جامعه آماری منطبق و همان مقاطع زمانی ماهان یا سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 بوده است.
4-4- توصیف یافته ها:
با عنایت به استفاده از روش سرشماری در مطالعه جامعه آماری و به تعبیری عدم استفاده از نمونه تصادفی، در این بخش از گزارش تحقیق ، داده ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از پارامترهای آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف شده است. یادآور می شود رشد متوسط طی ستون آخر از این جدول بر مبنای روش هندسی محاسبه شده است. بر مبنای این روش در ایتدا آخرین داده بر اولین داده در هر سری زمانی از متغیرها تقسیم و ریشه (n-1) گرفته شده و سپس نتیجه به دست آمده از یک کسر و برای بیان درصدی در عدد 100 ضرب شده است. نتایج توصیف یافته ها در این تحقیق در بازه زمانی مورد مطالعه در جدول شماره 4-1 آورده شده است.
جدول شماره4-1: توصیف یافته های تحقیق
شرح متغیر
حداقل
حداکثر
متوسط
انحراف معیار
رشد متوسط
GDP
115.44
528
290
139
115
نرخ تورم
0.007-
8.63
18.86
46.35
6.84
نرخ بهره
1
3.6
2.2
1.75
11.80
نرخ ارز
70
43210
9890
24950
175
رشد اقتصادی
1.923-
3.98
2.62
9.44
4.25
شاخص بورس
22
16427
14231
87396
254

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درموردفرسایش خندقی، کاربری اراضی، منابع طبیعی، فرسایش خاک

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره2-4 در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می شود که:
1) تولید ناخالص داخلی به واحد پولی اقلا 115.44 و حداکثر 528 با متوسط و انحراف معیار 290 و 139 بوده است. رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر 115 درصد بوده است.
2) نرخ تورم ماهانه اقلا 0.007- و حداکثر 8.63 درصد با متوسط و انحراف معیار 18.86 و 46.35 بوده است. رشد متوسط نرخ تورم ماهانه به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر 6.84 درصد بوده است.
3) نرخ بهره ماهانه اقلا 1 و حداکثر 3.6 درصد با متوسط و انحراف معیار 2.2و 1.75 بوده است. رشد متوسط نرخ بهره ماهانه به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر 6.84 درصد بوده است.
4) نرخ ارز در مورد دلار اقلا 70 ریال و حداکثر 43210 ریال با متوسط و انحراف معیار 9890 ریال و 24950 بوده است. نرخ
رشد متوسط سالانه نرخ ارز دلار به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر 175 درصد بوده است.
5) نرخ رشد اقتصادی سالانه اقلا 1.923- و حداکثر3.98 درصد با متوسط و انحراف معیار 2.62 و 9.44 درصد بوده است. رشد متوسط نرخ رشد اقتصادی به نسبت سال پایه به ارزش جاری برابر 4.25 درصد بوده است.
6) شاخص کل بورس به طور ماهانه بین 22 تا 16427 هزار واحد با میانگین و انحراف معیار 14231 و 87396 هزار واحد ثبت شده است. رشد هندسی متوسط شاخص کل بورس به ارزش جاری و به نسبت سال پایه 254 درصد بوده است.
4-5- تحلیل روند متغیرها:
در این بخش از تحقیق به تحلیل هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس با به کارگیری نمودار پراکنش داده ها و رگرسیون خطی ساده مبادرت شده است. یاد آور می شود در این تحلیل ها متغیر مستقل یا محور افقی، مقطع زمانی ماهانه تا سالانه و محور عمودی یا متغیر وابسته هر یک از متغیرهای کلان شش گانه متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس بوده است.
4-5-1- تحلیل روند تولید ناخالص داخلی
اولین متغیر مورد مطالعه از متغیرهای کلان تولید ناخالص داخلی است که به اختصار GDP نامیده شده است. ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی معمولا سالانه منتشر شده و امکان گردآوری آن به صورت ماهانه یا حتی سه ماهه وجود ندارد. بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی بازه زمانی 13 ساله در فاصله سال های 1380 تا 1392 تولید ناخالص داخلی کشور بر حسب میلیارد USD طی جدول شماره 4-2 خلاصه شده است:
جدول شماره 4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار
ردیف
سال مالی
تولید ناخالص داخلی
1
1380
115.44
2
1381
116.42
3
1382
135.41
4
1383
163.23
5
1384
192.01
6
1385
222.8
7
1386
286.06
8
1387
355.99
9
1388
362.66
10
1389
422.57
11
1390
528.43
12
1391
502.73
13
1392
368.9

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارههیجانات منفی، روان تحلیل گری، توانایی ها، عوامل محیطی

در صورتی که محور افقی مقاطع زمانی سالانه و محور عمودی تولید ناخالص داخلی قرار داده شده، روند تولید ناخالص داخلی به صورت نمودار شماره 4-1 تصویر شده است:
نمودار شماره 4-1: روند تولید ناخالص داخلی

به طوری که در نمودار شماره 4-1 ملاحظه می شود تولید ناخالص داخلی تا سال 1390روند صودی و از آن پس روند نزولی داشته است.
بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی ساده با تعریف متغیر مستقل به عنوان بازه زمانی سالانه و متغیر تابعی یا وابسته مقدار تولید تاخالص داخلی می توان شیب یا روند کلی تولید ناخلص داخلی را به صورت نمودار شماره 4-2 تعیین نمود. در این نمودار معادله تولید ناخالص داخلی بر حسب زمان عبارت است از:
GDP = 34.488t – 47511
بر اساس معادله برآوردی تولید ناخالص داخلی روندی صعودی با شیب 34.388 به ازای هر سال بوده است. ضریب تعیین آن R² = 0.8651 به دست آمده که نشان می دهد بیش از 86 درصد تغییرات بر مبنای رابطه برآوردی بیان شده است.
طی نمودار شماره 4-2 روند و شیب برآوردی تغییرات تولید ناخالص داخلی تصویر گردیده است:
نمودار شماره 4-2: شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی

4-5-2- تحلیل روند نرخ تورم
نرخ تورم بیانگر افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات به نسبت قبل است و معمولا به طور نسبی یا برحسب درصد بیان می شود. نرخ تورم را می توان به ازای یک کالا یا خدمت خاص، به ازای گروهی از کالاها و خدمات در یک شهر، استان یا در سطح ملی محاسبه کرد. در این تحقیق از نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی در سطح ملی استفاده شده که مبنای محاسبه آن ترکیبی از کالاها و خدمات لحاظ شده و وزن هریک از آن ها بر مبنای درصد اهمیت یا اختصاص بودجه یه خانواده متوسط به خود اختصاص داده تعیین و در نهایت از این ترکیب به صورت یک نرخ متوسط وزنی به دست می آید. نرخ تورم معمولا به صورت ماهانه محاسبه و اعلام می گردد. طی جدول شماره 4-3 تورم ماهانه طی بازه زمانی سال های 1380 تا 1392 خلاصه گردیده است:
جدول شماره 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
سال
ماه
38.0
22.8
17.6
7.8
29.1
19.2
15.7
11.4
14.7
14.0
16.9
10.5
10.2
فروردین
39.4
23.7
18.1
8.3
28.2
20.5
15.9
10.4
15.4
14.2
17.5
11.1
10.5
اردیبهشت
41.4
24.7
19.0
10.1
26.6
20.9
15.6
10.1
15.8
14.1
17.1
11.1
10.3
خرداد
43.3
25.0
19.3
10.1
24.9
21.4
15.9
6.8
16.2
14.2
17.0
11.5
10.1
تیر
42.4
24.4
20.5
8.2
22.3
21.9
16.3
12.5
16.8
14.1
16.6
14.1
10.3
مرداد
46.4
26.7
19.4
9.4
20.1
22.8
16.8
13.3
17.4
14.4
17.0
15.1
10.5
شهریور
44.3
28.3
23.1
10.5
18.3
24.8
16.9
14.4
17.9
14.9
16.8
14.1
10.4
مهر
42.4
30.4
22.3
12.1
17.3
26.6
17.3
14.9
18.8
15.0
16.2
15.1
10.0
آبان
40.2
32.5
22.9
13.4
14.4
27.1
17.4
14.3
17.5
15.6
15.6
14.8
10.3
آذر
38.4
36.4
23.3
14.4
10.4
28.1
18.0
15.6
10.4
15.4
16.0
16.5
10.3
دی
35.3
37.3
22.5
15.4
7.4
29.8
18.6
15.6
10.4
15.5
16.2
16.0
10.3
بهمن
28.3
38.4
23.4
16.4
7.7
29.5
19.4
15.4
11.2
14.5
16.0
16.5
10.4
اسفند

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیوجوه نقد، اقلام تعهدی اختیاری، مبانی نظری، قلام تعهدی

طی جدول شماره 4-3 در هر ستون نرخ های ترم
ماهانه به ازای یک سال معین آورده شده است. بر مبنای این جدول، بالاترین نرخ های تورم مربوط به سال های 1391 و 1392بوده که متاثر از آزاد سازی قیمت ها و به عبارتی اجرای طرح هدف مندی یارانه ها وفق نرخ های رسمی و اعلام شده نرخ های تورم تا بیش از 46 درصد نیز رسیده است.
روند کلی نرخ تورم طی نمودار شماره 4-3 آورده شده که طی آن محور افقی مقطع زمانی و محور عمودی نرخ تورم به درصد است:

نمودار شماره 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390

به طوری که در نمودار شماره 4-3 ملاحظه می شود نرخ تورم تا سال 1382 به جهت اجرای

دیدگاهتان را بنویسید