پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، بورس اوراق بهادار، ادبیات تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

سطح مطالعه نظام اقتصادی کشور ایران بوده است. بر همین مبنا جامعه آماری عبارت از مقاطع زمانی ماهانه یا سالانه سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 که طی آن حتی الامکان به صورت ماهانه داده های متناظر با متغیرهای تحقیق گردآوری شده است. در این ارزیابی عملکرد کلیت نظام اقتصادی در ارتباط با عملگرها یا معیارهایی چون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شاخص کل بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است.

3-4- حجم نمونه و کفایت آن
تعیین حجم نمونه اهمیت فراوانی در قابلیت تعمیم نتایج آزمون به جامعه دارد . روش های مختلفی جهت تعیین حجم نمونه وجود دارد که دقیق ترین روش ها ، روش های ریاضی جهت محاسبه حجم نمونه است . (مومنی ،1386، 17ص217).
با عنایت به مطالعه کلیت نظام اقتصادی ایران به عنوان یک پدیده کلان و در نتیجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 از یک طرف و به جهت استفاده از روش استنتاج توصیفی تحلیل روند از طرف دیگر، از نمونه گیری تصادفی استفاده نشده است. بنابراین به جهت استفاده از روش سرشماری در مطالعه جامعه آماری حجم جامعه آماری منطبق بر حجم نمونه و به عبارتی N=n بوده است.
3-5- روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
به طوری که در تعریف جامعه آماری و تعیین کفایت حجم نمونه عنوان شد، در این تحقیق به جهت مطالعه کلیت نظام اقتصادی ایران به عنوان یک پدیده کلان و در نتیجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در بازه زمانی دوازده ساله منتهی به 29/12/1392 از یک طرف و به جهت استفاده از روش استنتاج توصیفی تحلیل روند از طرف دیگر، از نمونه گیری تصادفی استفاده نشده است. بنابراین به جهت استفاده از “روش سرشماری” در مطالعه جامعه آماری بهره گرفته شده و همه مقاطع زمانی ماهان و در مورد برخی از متغیرها سالانه در بازه زمانی مورد بررسی، به صورت کامل مورد مطالعه واقع شده اند.

3-6- روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن
در این تحقیق به منظور گردآوری داده های عملکردی یا مرتبط با ادبیات تحقیق، بسته به مورد از روش های ذیل بهره گرفته شده است:
1) روش مطالعه کتابخانه ای :
از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است .
2) روش مطالعه اسناد و مدارک :
به منظور دست یابی به داده های مورد نیاز برای پردازش فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت ها استفاده شده است . در این راستا ، گزارش های ادواری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های اواری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است .
3) کاوش اینترنتی:
رای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق و در واقع تکمیل ادبیات تحقیق در ارتباط با سنجش و اندازه گیری متغیرها و روابط بین آن ها و پیشینه موجود در ارتباط با آن ها در کنار روش مطالعه کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس نشریات و کتب الکترونیکی، پرتال های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دیگر پایگاه های مرتبط اینترنتی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردجامعه آماری، هوش فرهنگی، روش تحقیق، ضریب همبستگی

3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن:
در این تحقیق جهت گردآوری داده های مربوط به تبیین ادبیات تحقیق و اجرای تحقیق در قلمرو مکانی تحقیق، بسته به مورد از ابزار زیر استفاده شده است:
الف) فیش :
برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می کند ، استفاده شده است.
ب) جدول:
جهت تلخیص داده ها با استفاده از اطلاعات عملکردی مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس و با توجه به گزارشات ادواری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جداول تلخیص داده ها استفاده شده است.
ج) چک لیست:
از این ابزار جهت مستند کردن و خلاصه سازی داده های به دست آمده به طریق کاوش اینترنتی استفاده شده است.

3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق:
پایایی به معنای تکرار پذیری نتایج و اعتبار یا دقت به معنای این است که آیا آن چه را که می خواسته ایم به درستی اندازه گرفته ایم یاخیر. در راستای افزایش پایایی و اعتبار داده های گردآوری شده بسته به مورد از روش های ذیل استفاده شده است:
الف ) پایایی ابزار تحقیق:
پایایی یعنی تکرار پذیری نتایج اندازه گیری . یعنی اگر اندازه گیری تکرار شود همان نتایج قبلی بدست آید . به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت متغیر پایاست و در غیر این صورت متغیر، ناپایا خواهد بود. در پژوهش حاضر در مورد پایایی داده های گردآوری شده مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس از” اسناد ممیزی شده” سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده گردید.
ب ) اعتبار ابزار تحقیق: برای تعیین اعتبار محتوایی ، در تحقیقات پس رویدادی از منابع یا مدارک ممیزی شده و نیز استفاده از منابع موازی که همدیگر را تائید کنند استفاده شده است ، که این کار دقت و اعتبار را بالا می برد. در پژوهش حاضر در مورد پایایی داده های گردآوری شده مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس از “اسناد ممیزی شده” سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و “انطباق مدارک موازی” استفاده گردیده است.
3-9- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های مورد مطالعه، به ترتیب از ابزار و روش های زیر استفاده شده است:
یک) روش های آماری:
این روش‌ها جهت پردازش داده‌های‌تاریخی‌اولیه، یا نتایج به دست آمده در تحلیل، به کارگرفته‌شده و عبارت‌اند از:
1) روش های‌توصیفی: که در توصیف‌داده‌ها یا نتایج‌مورد استفاده قرارگرفته خواهد شد و مشتمل بر نمودارهای پراکندگی، جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های‌آماری اساسی شامل: میانگین، انحراف‌معیار65، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد، کوچک و بزرگ‌ترین مقدار می‌باشند.
2) روش های تحلیل پیش فرض ها : از آنجا که به تبعیت از تحقیقات مشابه و مرتبط در این تحقیق از روش تحلیل روند در مورد ارزیابی اثر بخشی معافیت های اعطایی مالیاتی و سرمایه گذاری خارجی انجام شده و گردش گران جذب شده متناظر با آن، از روش توصیفی تحلیل روند بهره گرفته شده و مبتنی بر روش سرشماری در گردآوری داده ها و روش استنتاج توصیفی از آزمون فرض استفاده نشده، پیش فرضی چون نرمال بودن توزیع متغیرها یا نظایر آن به انجام نرسیده است.
3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها:
جهت تحلیل متغیرهای مورد مطالعه و تعیین ارتباط بین آن ها از تحلیل روند و تحلیل همبستگی به شرح زیر استفاده شده است:
روش تحلیل روند: دراین روش ، در ابتدا، آمار مفقوده سال های فاقد داده به روش تفاضلها و نسبتها تخمین زده شدند که نام و درصد بازسازی ماههای فاقد آمار دربازه زمانی که دارای نقص آمار بودند در جد اول دسته بندی می شوند . شرایط سهام به روش دومارتن گسترش یافته(خلیلی ، 1376) طبقه بندی گردید.
رگرسیون: جهت تعیین شیب کلی تغییرات در تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. در این تحلیل متغیر وابسته در هر تحلیل روند هریک از متغیرهای کلان اقتصادی و متغیر مستقل مقطع زمانی ماهان یا سالانه است و ضریب متغیر مستقل در برآورد رگرسیونی نشان داده است که به ازای هر سال، متغیر مورد مطالعه چند واحد افزایش یا کاهش یافته و بر مبنای علامت آن نزولی یا صعودی بودن شیب تغییرات متغیر تعیین شده است.
تحلیل همبستگی: سپس برای مقایسه روند متغیرها و تعیین ارتباط بین سری های زمانی متغیرهای کلان مورد مطالعه و مقایسه روند تغییرات از دو روش غیرپارامتری، من -کندال و ضریب اسپیرمن و روش پارامتری تحلیل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
روش های تحلیل همبستگی به طور گسترده ای در تحلیل روند سری های بکار گرفته می‌شود و یکی از روش های مهم برای آزمون روند سری های زمانی محسوب می‌شود(لیتتین مایر ووایلز،1994) از نقاط قوت این روش می توان به مناسب بودن کاربرد آن برای سری های زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند اشاره نمود. اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری های زمانی مشاهده می گردند نیز از دیگر مزایای این روش است. آماره ی این آزمون به شرح زیر است:
( 1)
که در آن Sمربوط به علامتهای تفاوت مقادیر با یکدیگر (رابطه 2) و Var(s) پراش s (رابطه ی 3) است .

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهاعتماد سیاسی، توزیع فراوانی

که در آنها n تعداد مشاهدات سری xj و xk به ترتیب تعداد داده های j ام وk ام سری( مرتب شده به ترتیب وقوع تابع) sgn(.) تابع علامت (رابطه 4) و β مربوط به تصحیح پراش در صورتی که داده های تکراری در اطلاعات وجود داشته باشد (رابطه ی 5) می باشد.

که در آن t تعداد داده های مشاهده ای و m معرف تعداد سری هائی است که در آنها حداقل یک داده ی تکراری وجود دارد
دو) سایر روش ها :
در این تحقیق از تحلیل محتوا جهت تحلیل ادبیات تحقیق استفاده شده و بر مبنای تشابه و تمایز محتوایی نسبت به جمع بندی و تحلیل موارد اقدام است .
سه) متغیرها و اندازه گیری آن ها:
در این تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص کل بورس مورد مطالعه قرار گرفته و سنجش و اندازه گیری آن توسط مراجع ذی ربط انجام گرفته و نیازی به محاسبات جبری در این زمینه نبوده است.
جدول شماره 2-3 متغیرهای مستقل تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها را نشان می دهد:
جدول شماره 3-1: متغیرهای تحقیق
ردیف
شرح متغیر
نماد
مرجع اندازه گیری
1
شاخص کل بورس
X1
سازمان بورس اوراق بهادار تهران
2
نرخ بهره
X2
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3
نرخ تورم
X3
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4
رشد اقتصادی
X4
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5
تولید ناخالص داخلی
X5
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6
نرخ ارز
X6
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چهار) نرم افزارها :
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش‌داده‌ها کمک گرفته شده است:
1) نرم افزارEXCEL: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده‌سازی اولیه داده‌های‌تاریخی وبر مبنای آن آماده‌سازی ورودی روش‌های‌رگرسیونی یا تحلیل هم خوانی نتایج، استفاده شده است.
2) نرم‌افزار ‌ SPSS: با عنایت به از روش توصیفی تحلیل روند مبتنی بر سری داده ها و نیز استفاده از داده های پرسشنامه ای در نظر سنجی به عنوان نمونه مستقل، روش تحلیل داده های تابلویی مورد استفاده قرار نگرفته و به همین دلیل در محاسبه و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS جهت محاسبات توصیفی یا انجام آزمون های آماری استفاده استفاده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهبازاریابی، توزیع فراوانی، آمیخته بازاریابی، جذب مشتری

فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق

4
4-1 مقدمه‏
توصیف و تحلیل یافته های تحقیق، به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های

دیدگاهتان را بنویسید