No category

مقاله رایگان با موضوع گروه کنترل، قلب و عروق

دانلود پایان نامه

و معرفت مرا یاری نمودند. به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه‌ی راهم بود.
خدایا به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته‌ی آنان جامه‌ی عمل بپوشانم. پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .
خداوندا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش در جهت رشد و شکوفایی ایران کهن‌سال عنایت بفرما.
چکیده
تاثیر قرارگیری درازمدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر فعالیت مکانیکی آئورت ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم‌های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتررژیک
به کوشش
مریم اوج ‌فرد
افزایش روزافزون استفاده از دستگاه‌های الکتریکی مولد امواج الکترومغناطیس در زندگی مدرن، و تاثیر آن بر پارامترهای فیزیولوژیک مانند فشارخون ما را بر آن داشت تااثرات احتمالی این امواج را بر فعالیت مکانیکی آئورت ایزوله بررسی کنیم. 21 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند : گروه آزمایش به مدت 75روز در معرض امواج الکترومغناطیس با شدت یک میلی تسلا و فرکانس 50 هرتز قرار گرفتند گروه شاهد در شرایطی مشابه با گروه آزمایش ولی در سولنوئید خاموش قرار‌گرفتند، وگروه کنترل در شرایط معمولی نگهداری شدند. پس از گذشت 75 روز، حیوان بی هوش شده و قطعات 1 سانتیمتری آئورت جدا شد و پس از قرارگیری در محلول کربس اکسیژنه( 95% O2 و5% (CO2 و اتصال به ترانسدیوسر پاسخ مکانیکی آئورت به استیل کولین به عنوان آگونیست سیستم کولینرژیک، فنیل افرین به عنوان آگونیست رسپتورهای ?1-adrenergic، ایزوپروترنول به عنوان آگونیست
رسپتورهای ?-adrenergic و L-NAME مهارگر آنزیم نیتریک اکساید سنتاز توسط power lab AD ثبت شد. pH 4/7 و دما 37 درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شد. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS و ANOVA و تست دانکن آنالیز شد و سطح معنی داری P?0.05 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد میزان پاسخ گویی حلقه‌های آئورت ایزوله به غلظت‌های بالای استیل کولین و فنیل افرین در گروه آزمایش نسبت به دو گروه دیگر به ترتیب افزایش و کاهش یافته،همچنین کاهش تانسیون پایه با افزودن L-NAME در گروه آزمایش در مقایسه با دو گروه دیگر به میزان جزیی از بین رفت. اینچنین میتوان نتیجه گیری کرد که قرارگیری درازمدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین باعث کاهش تانسیون پایه آئورت ایزوله از طریق افزایش حساسیت رسپتورهای استیل کولین، کاهش حساسیت رسپتورهای آلفا-آدرنرژیک و به میزان جزیی از مسیر سیستم نیتررژیک می‌باشد.
کلمات کلیدی: امواج الکترومغناطیس، کولینرژیک، آدرنرژیک، نیتررژیک، آئورت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
1-1- امواج الکترومغناطیس 2
1-1-1- تقسیم بندی طیف امواج الکترومغناطیس بر اساس اثرات بیولوژیک 4
1-2- دیواره عروق 4
1-2-1- بافت‌های دیواره عروق 4
1-2-2- نقشه ساختمانی عروق خونی 6
1-2-3- خاصیت ارتجاعی شریانی 7
1-2-4- اندوتلیوم و نقش وازواکتیو 8
1-2-5- عضله صاف عروق 9
1-3- کنترل هورمونی عروق خونی 11
1-4- کنترل عصبی عروق خونی 11
1-5- سیستم کولینرژیک در عروق 12
1-5-1- گیرنده‌های کولینرژیکی در عروق 14
1-6- نیتریک اکسید در عروق 16
1-6-1- اعمال عروقی نیتریک اکسید 17
1-6-2- سنتز نیتریک اکسید 19
1-7- سیستم آدرنرژیک 20
1-7-1- ساختمان کلی رسپتورهای آدرنرژیک 21
1-7-2- بتا آدرنرژیک رسپتور 21
1-7-2-1- b1 آدرنرژیک رسپتور 22
1-7-2-2- b2 آدرنرژیک رسپتور 24
1-7-2-3- b3 آدرنرژیک رسپتور 26
1-7-3- a1 آدرنرژیک رسپتور 28
1-7-3-1- مکانیسم عمل رسپتورهای ?1 در عضله صاف 29
1-7-4- a2 آدرنرژیک رسپتور 30
1-7-4-1- مکانیسم عمل رسپتورهای a2 در عضله صاف عروق 30
فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته
2-1- تاثیر امواج الکترومغناطیس بر قلب و عروق 33
2-2- تاثیرتابشامواج الکترومغناطیس بر سیستم‌هایکولینرژیک، آدرنرژیکونیتررژیک 37
2-3- هدف و انگیزه 39
فصل سوم : مواد و روشها
3-1- مواد مورد نیاز 41
3-2- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز 42
3-3- روش کار 43
3-3-1- دستگاه سولنوئید 43
3-3-2- Organ bath یا حمام بافتی 44
3-3-3- ترکیب شیمیایی محلول کربس 47
3-3-4- آماده سازی دوزهای مختلف دارو 48
3-3-5- چگونگی انجام آزمایش 48
3-3-6- جداسازی و تهیه حلقه‌های آئورت سینه‌ای 49
3-3-7- گراف‌های ثبت شده با دستگاه 51
3-4- تجزیه و تحلیل آماری 53
فصل چهارم : نتایج
4-1- مقایسه میزان پاسخ دهی آئورت ایزوله به استیل‌کولین در بین گروه‌ها 55
4-2- مقایسه میزان پاسخ‌ دهی آئورت ایزوله به فنیل‌افرین در بین گروه‌ها 61
4-3- مقایسه میزان پاسخ‌دهی آئورت ایزوله به ایزوپروترنول در بین گروه‌ها 66
4-4- مقایسه میزان پاسخ‌دهی آئورت ایزوله به L-NAME در بین گروه‌ها 71
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌‌گیری
5-1- اثر امواج الکترومغناطیس بر سیستم کولینرژیک در آئورت 74
5-2- اثر امواج الکترومغناطیس بر سیستم آدرنرژیک در آئورت 75
5-3- اثر امواج الکترومغناطیس بر سیستم نیتررژیک در آئورت 77
5-4- نتیجه‌گیری 80
5-5- پیشنهادات برای مطالعات آینده 80
منابع 81
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1-1- ویژگی‌های رسپتورهای بتا آدرنرژیک در انسان 22
جدول 1-2- مکان و اثرات فیزیولوژیک گیرنده‌های b1 آدرنرژیک 23
جدول 1-3- مکان و اثرات فیزیولوژیک گیرنده‌های b2 آدرنرژیک 25
جدول 1-4- نحوه توزیع b3 آدرنرژیک رسپتور در انسان 28
جدول 3-1- ترکیب شیمیایی محلول کربس 47
جدول 4-1-1- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 6-10 56
جدول 4-1-2- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10 57
جدول 4-1-3- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×4 58
جدول 4-1-4- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 5-10×8 59
جدول 4-1-5 مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته 4-10 60
جدول 4-2-1- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ فنیل‌افرین با مولاریته 7-10 61
جدول 4-2-2- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ فنیل‌افرین با مولاریته 6-10 62
جدول 4-2-3- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ فنیل‌افرین با مولاریته 6-10×4 63
جدول 4-2-4- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ فنیل‌افرین با مولاریته 6-10×8 64
جدول 4-2-5- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ فنیل‌افرین با مولاریته 5-10 67
جدول 4-3-1- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به ایزوپروترنول با مولاریته 5-10 67
جدول 4-3-2- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به ایزوپروترنول با مولاریته 4-10 68
جدول 4-3-3- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به ایزوپروترنول با مولاریته 4-10×4 69
جدول 4-3-4- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌های مختلف در دقایق 3، 6 و 9 در پاسخ به ایزوپروترنول با مولاریته 4-10×8 70
جدول 4-4- مقایسه میانگین و خطای معیار تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم بین گروه‌هادر دقایق 15، 25 و 40 در پاسخ بهL-NAME با مولاریته 4-10 ودر حالت پایه 72
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1- میدان الکتریکی و مغناطیسی 2
شکل 1-2- طیف امواج الکترومغناطیس 3
شکل 1-3- تقسیم‌بندی طیف امواج الکترومغناطیس براساس اثرات بیولوژیک 4
شکل 1-4- ساختمان مقطع عرضی دیواره آئورت 7
شکل 1-5- اندوتلیوم و نقش وازو‌اکتیو 9
شکل 1-6- گیرنده‌های کولینرژیکی و مکانیسم عمل آن‌ها 16
شکل 1-7- اعمال عروقی نیتریک‌اکسید 17
شکل 1-8 زیرگروه‌های رسپتورهای آدرنرژیکی 20
شکل 1-9- ساختمان کلی رسپتورهای آدرنرژیک 21
شکل 1-10- مکانیسم عمل b1 آدرنرژیک رسپتور در میوکارد 23
شکل 1-11- مکانیسم عمل b2 آدرنرژیک رسپتور در عضله صاف 25
شکل 1-12- مکانیسم عمل گیرنده‌های b2 در فضای آلوئولی 26
شکل 1-13- مکانیسم عمل گیرنده‌های b3 در بافت چربی 26
شکل 1-14- مکانیسم عمل گیرنده‌های b3 در میوسیت‌های دهلیز انسان 27
شکل 1-15- مکانیسم عمل گیرنده‌های b3 در سلول‌های اندوتلیالی 27
شکل 1-16- مکانیسم عمل گیرنده‌های a1در عضله صاف 29
شکل 1-17- نحوه توزیع a2 آدرنرژیک رسپتور 30
شکل 1-18- مکانیسم عمل رسپتورهای a2 در عضله صاف عروق 31
شکل 1-19- مکانیسم عمل رسپتورهای a2 در سلول‌های بتای پانکراس 31
شکل 3-1- دستگاه سولنوئید روشن 44
شکل 3-2- حمام بافتی 45
شکل 3-3- پاورلب و بریج‌آمپلی‌فایر 45
شکل 3-4- ترانسدیوسر 46
شکل 3-5- واتر سرکولاتور 46
شکل 3-6- حمام بافتی متصل به بریجآمپلیفایر و واتر سرکولاتور 47
شکل 3-7- جدا کردن آئورت سینه‌ای 48
شکل 3-8- حلقه‌های عرضی آئورت متصل به گیره 50
شکل 3-9- نحوه گرفتن ثبت با دستگاه پس از تجویز دوزهای مختلف از داروهای مختلف 51
شکل 3-10- گراف‌های ثبت شده با دستگاه 51
شکل 3-11- گراف‌ ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویز استیل کولین با غلظت‌های مختلف در بازه‌های زمانی 10 دقیقه‌ای 52
شکل 3-12- گراف‌ ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویز فنیل افرین با غلظت‌های مختلف در بازه‌های زمانی 10 دقیقه‌ای 52
شکل 3-13- گراف‌ ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویز ایزوپروترنول با غلظت‌های مختلف در بازه‌های زمانی 10 دقیقه‌ای 52
شکل 3-14- گراف‌های ثبت شده از تغییرات تانسیون آئورت (gr) پس از تجویزL-NAME با مولاریته -4 10 طی بازه زمانی 45 دقیقه 53
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1-1- مقایسه تغییرات تانسیون آئورت بر حسب گرم در دقایق 3،6 و 9 در پاسخ به استیلکولین با مولاریته

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهپیوند، هیدروژنی، روشهای

دیدگاهتان را بنویسید