پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، صورت های مالی

دانلود پایان نامه

2-6-3 ادعا بر دارایی 21
2-6-4 ادعا بر سود 21
2-7 تاریخچه حسابرسی در ایران 21
2-8 اهمیت حسابرسی در بازارهای سرمایه 23
2-9 دوره تصدی حسابرس 24
2-10 کیفیت حسابرسی 26
2-10-1 تعریف کیفیت حسابرسی 26
2-10-2 درک کیفیت حسابرسی 27
2-10-3 کیفیت حسابرسی از دید سرمایه گذار: 28
2-10-4 کیفیت حسابرسی از دید اعضای کمیته حسابرسی: 29
2-11 رهنمودهای کیفیت حسابرسی 29
2-12 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی 31
2-13 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی 33
2-14 تخصص حسابرس در صنعت 35
2-14-1 رویکرد سهم بازار 35
2-14-2 رویکرد سهم پرتفوی 36
2-15 دوره تصدی 37
2-16 پیشینه تحقیق 37
2-16-1 تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه 37
2-16-2 تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی 40
2-16-3 تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصص حسابرس: 42
2-16-4 تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی: 43
2-16-5 تحقیقات صورت گرفته در زمینه دوره تصدی و استقلال حسابرس: 44
2-16-6 تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی: 45
2-16-7 تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری: 45
2-17 جمع بندی 48
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 50
3-2 روش تحقیق 50
3-3 فرضیه های تحقیق 51
3-4 قلمرو تحقیق 51
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 52
3-6 روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 52
3-7 جامعه آماری 54
3-8 نمونه آماری 54
3-9 تعریف عملیاتی متغیر ها 55
3-9-1 متغیر های مستقل 55
3-9-1-1 کیفیت حسابرسی 55
3-9-1-2 تخصص حسابرسی 55
3-9-1-3 دوره تصدی حسابرسی 56
3-9-2 متغیر وابسته 56
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 59
4-2 جامعه آماری و ویژگی های آن 59
4-3 بررسی فرضیه های پژوهشی: 75
4-3-1 بررسی فرضیه اول: 75
4-3-2 بررسی فرضیه دوم: 75
4-3-3 بررسی فرضیه سوم: 76
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 80
5-2 خلاصه تحقیق 80
5-3 نتایج 81
5-4 محدودیت های تحقیق 85
5-6 پیشنهاد ها 85
5-6-1 پیشنهاد های اصلی مبتنی بر نتایج تحقیق 85
5-6-2 پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی 86
فهرست منابع و مآخذ 87

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 آماره توصیفی 61
جدول 4-2 جدول تجزیه واریانس یک طرفه 62
جدول 4-3 63
جدول 4-4 64
جدول 4-5 65
جدول 4-6 65
جدول 4-7 آنالیز توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 67
جدول 4-8 68
جدول 4-10 70
جدول 4-12 71
جدول 4-13 72
جدول 4-15 مدل های پیشنهاد شده 73
جدول 4-16 خلاصه مدل 74
جدول 4-17 77
جدول 4-18 77
جدول 4-19 78

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات ایجاد شده در هزینه سرمایه در شرکت هایی که از موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از این خدمات بی بهره هستند می باشد. هزینه سرمایه نشان دهنده فشار و ضعف مالی(اسکات1، 1976)، نماینده بدهی(مایرز2، 1977)، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است.
هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند. این منحنی ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه سرمایه شرکت است. مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت و هزینه بدهی را نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا، هزینه سرمایه بیشتری را به دنبال خواهد داشت. اما انجام حسابرسی شرکت توسط موسسات خوشنام و با کیفیت باعث کاهش این ریسک و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (احمد پور و کاشانی پور، 1389).
پیتمن و فورتین3 (2004) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی که درطی سال 1977 تا 1988 به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند در طی 9 سال پس از پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس، بررسی کردند. آن ها دریافتند شرکت هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه سرمایه کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهد، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند (پیتمن و فورتین، 2004).
از طرفی ازدیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود. به طور معمول پذیرفته شده که، مؤسسات حسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات متنوع و با کیفیتی ارایه می کنند. این عامل می تواند فرآیند حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارایه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر منجر شود. گزارشگری مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتباردهندگان در تصمیم گیری و کاهش ریسک اطلاعاتی آنها می شود. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا تر می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود.
1-2 بیان مساله
اعتبار دهندگان توجه خاصی به کیفیت اطلاعات مالی دارند. یافته های گذشته نشان می دهد که شرکت هایی که از خدمات موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهند که، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتها
ی مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود.
با توجه به این که مؤسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت، خدمات حسابرسی با کیفیت بیشتری ارائه می دهند، (دی آنجلو4، 1981) که این امر می تواند منجر به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر می انجامد، در نتیجه استفاده کنندگان از این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به اطلاعات تکیه کرده و از آنها برای تصمیم گیری های مهم استفاده می کند و این امر (ارائه گزارشات با کیفیت بالاتر) موجب کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خواهد شد بنابراین ارائه گزارشات با کیفیت بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز ریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به عبارتی اعتبار دهندگان با توجه به کیفیت این دو عامل در مورد اعطاء یا عدم اعطای اعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کنند.
مدت زمانی است که حسابرسی با کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مورد علاقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ بین المللی حسابرسی، خدمات حسابرسی با کیفیتی فراهم می کنند که اعتبار و آگاهی بخشی صورت های مالی را افزایش می دهد (بیکر5، 1998).
مطالعات ته و وانگ تاثیر کیفیت حسابرسی و دوره تصدی بر اعتبار صورت های مالی گزارش شده در سراسر شرکت های آمریکایی را نشان می دهد. طبیعتا کیفیت حسابرسی به وسیله اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی آنان را کاهش داده و هزینه بهره و هزینه سرمایه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (ته6 و وانگ7، 1993).
در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است، با این حال بانک ها و سایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار مدیریت شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه های کنترلی و کیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند. از این رو انتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه کیفیت حسابرسی و تأمین بدهی وجود داشته باشد (احمد پور، 1389).
با توجه به مطالب پیش گفته هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت8 و هزینه سرمایه نشان می دهد. به عبارت بهتر عدم انجام حسابرسی واحد تجاری توسط موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت موجب افزایش ریسک عدم پرداخت9 و در نتیجه هزینه بهره بالایی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت (فیشر10 و زچنر11، 1989).
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها را مد نظر قرار می دهند. بنابراین، انجام تحقیقاتی در راستای ارزیابی ارتباط این عوامل با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد(احمد پور، 1389).
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تحقیق حاظر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رابطه ای بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد؟
1-4 اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه هدف اساسی بشرح زیر است:
الف) تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه.
ب) تعیین رابطه بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه.
ج) تعیین رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه سرمایه.
1-5 فرضیه های تحقیق
الف)کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردرشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، بازار سهام، نرخ بهره

1-6 روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می برند.
همچنین تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است زیرا ضمن توصیف وضع فعلی جامعه مورد بررسی بدون دخل و تصرف، در بررسی رابطه متغیر ها از تکنیک رگرسیون و همبستگی استفاده می نماید. به لحاظ ماهیت داده ها نیز این تحقیق یک پژوهش پس رویدادی است زیرا از اطلاعات گذشته شرکت ها برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها
در رابطه با روش گردآوری اطلاعات باید عنوان شود که اطلاعات مربوط به مسائل تئوریک از منابع کتابخانه ای نظیر مجلات، مقالات، گزارش های علمی و پایان نامه های تخصصی تهیه شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مالی از گزارش های منتشره سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار های اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز، صورت های مالی و گزارش های حسابرسی است.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در حوزه رابطه حسابرسی و ویژگی های آن بر هزینه سرمایه شرکت هاست.
قلمرو زمانی: شامل دوره 5 ساله از سال 86 لغایت 90 است.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-9 جامعه و
نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه، با استفاده از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زیر انتخاب نمونه آماری صورت گرفته است:
1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
2. شرکت طی سال های 1386 تا 1390، تغییر سال مالی نداده باشد.
3. شرکت تا پایان سال مالی 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
4. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نسبت به شرکت های تولیدی، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.
5. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهسرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، ساختار سرمایه، سودآوری

دیدگاهتان را بنویسید