پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، بازار سهام، نرخ بهره

دانلود پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق
4
1-1 مقدمه 2
1-2 شرح و بیان مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 پرسش های تحقیق 8
1-6 فرضیه های تحقیق 9
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی 9
1-8 قلمرو تحقیق 11
1-9 روش تحقیق 12
2-1 مقدمه 16
2-2 سهام وانواع سهام 17
2-2-1 سهام 17
2-2-2 اوراق سهام 18
2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی 19
2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد 21
2-3 نرخ ارز 25
2-3-1 نرخ مبادله ارز 25
2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز 27
2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام 30
2-3-4 نظام ارزی ایران 31
2-4 نرخ تورم 33
2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم 33
2-4-2 محاسبه شاخص تورم 36
2-4-3 تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای کلان اقتصادی (تورم) 38
2-5 تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی 41
2-5-1 تولید ناخالص داخلی 41
2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی 42
2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی 43
2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام 44
2-5-5 منابع رشد اقتصادی 47
2-5-6 شاخص های توسعه مالی 47
2-6 پیشینه تحقیق 48
2-6-1 تحقیقات خارجی 48
2-6-2 تحقیقات داخلی 59
2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی 66
3-1 مقدمه 69
3-2 روش تحقیق 70
3-3 جامعه آماری 72
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 73
3-5 روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 73
3-6 روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن 74
3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن 75
3-8 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 76
3-9 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77
4-1 مقدمه..‏ 82
4-2 توصیف جامعه آماری..‏ 82
4-3 توصیف نمونه آماری..‏ 84
4-3 توصیف یافته ها..‏ 85
4-5 تحلیل روند متغیرها..‏ 86
4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی..‏ 87
4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم..‏ 89
4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز..‏ 93
4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی..‏ 97
4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره..‏ 100
4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس..‏ 105
4-6 رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس..‏ 108
4-6-1 رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس..‏ 109
4-6-2 رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس..‏ 111
4-6-3 رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس..‏ 113
4-6-4 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس..‏ 115
4-6-5 رابطه بین نرخ بهره و شاخص بورس..‏ 117
4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها..‏ 120
4-7 جمع بندی..‏ 121
4-1 مقدمه..‏ 82
5-1 مقدمه.. 125
5-2 خلاصه یافته ها 125
5-3 نتیجه گیری 128
5-3-1 پرسش فرعی اول 129
5-3-2 پرسش فرعی دوم 130
5-3-3 پرسش فرعی سوم 131
5-3-4 پرسش فرعی چهارم 132
5-3-5 پرسش فرعی پنجم 134
5-3-6 پرسش فرعی ششم 135
5-3-7 پرسش اصلی تحقیق 137
5-4 پیشنهادهای تحقیق 143
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 143
5-4 -2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 144
5-5 محدودیت های تحقیق 146
5-5 منابع و مآخذ 148
منابع فارسی 148
منابع لاتین 151
منابع اینترنتی 156
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss 158

جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق 85
جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار 87
جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد 90
جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال 94
جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد 98
جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد) 101
جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393 106
جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد 109
جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت 110
جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه 112
جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد) 114
جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه 116
جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد 118
جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس 120

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهمشارکت سیاسی، مشارکت مردم، مشارکت اجتماعی، انقلاب مشروطه

نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی 88
نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی 89
نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390 91
نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم 92
نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال) 95
نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال 97
نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه 99
نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد) 100
نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد) 103
نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد) 105
نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392 107
نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392 108
نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس 111
نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس 113
نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس 115
نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد) 117
نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119

چکیده
هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است. به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در تو
صیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است. بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.
واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعمنابع محدود، نهاد خانواده، ناخودآگاه

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمکاران،1387)
عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).
ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز . کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری کنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد. براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.
1-2 شرح و بیان مسئله تحقیق
ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراک،948،2012)
محققان نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین1 ،1997،688)
پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کش
ور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ2 وهمکاران،109،2005).
اخیرا تأکیدات فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی*;، V22، V23، V24

دیدگاهتان را بنویسید