پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره بازاریابی، توزیع فراوانی، آمیخته بازاریابی، جذب مشتری

دانلود پایان نامه

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
خلاصه پژوهش 95
یافته های توصیفی پژوهش 96
بحث و نتیجه گیری 99
پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 107
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 108
منابع فارسی ………………..………………………………………….………….110
منابع لاتین …………………..……………………………………….…….………113
پیوست ها ……………………..……………………………………..120

21
26
34
54
58
62
63
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
77
78
79
81
84
85
86
89
90
91
91
92
جدول12: ویژگیهای منحصر به فرد ورزش ……………………………………………………………………..
جدول ‏02: ویژگیهای کالاها و خدمات …………………………………………………………………………
جدول ‏03: آمیخته بازاریابی و c4 از دیدگاه مشتریان ……………………………………………………………
جدول 4-2: جمع بندی پیشینه ی تحقیقات به طور خلاصه …………………………………………………………
جدول1-3: میزان آلفای مقیاس و عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی ……………………………………………
جدول 1-4: سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………
جدول 2-4: وضعیت تاهل آزمودنیها …………………………………………………………………………….
جدول 3-4: وضعیت شغلی آزمودنی ها ……………………………………………………………………………
جدول 4-4: سطح تحصیلات آزمودنیها…………………………………………………………………………..
جدول 5-4: سابقه فعالیت ورزشی آزمودنیها ………………………………….…………………………………..
جدول 6-4: فاصله تقریبی منزل تا باشگاه آزمودنیها ………………………………………………………………
جدول 7-4: نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………………………
جدول 8-4: هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه آزمودنیها …………………………………………………………..
جدول 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنیها ……………………………………………………
جدول 10-4: روزهای استفاده از امکانات باشگاه در هفته آزمودنی ها …………………………………………………
جدول 11-4: میانگین و انحراف استاندارد سوالات …………………………………………………………………
جدول 12-4: نتایج آزمون بارتلت و کیسر می یر و اوکلین ………………………………………………………….
جدول 13-4: نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف ………………………………………………………………….
جدول 14-4: اشتراکات گویه های ابزار تحقیق ……………………………………………………………………
جدول 15-4: نتایج سهم واریانس هر یک از شاخص ها (عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی)…………………………………
جدول 16-4: نتایج تحلیل مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سوالات (گویهها)…………….
جدول 17-4: نتایج ارزیابی پایایی عامل های تصمیمات مشتریان……………………………………………………
جدول 18-4: ارتباط بین شاخص‌ها و عامل‌های عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه …………………
جدول 19-4: ارتباط بین عامل‌های عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………………….
جدول 20-4: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان ……………………………………….
جدول 21-4: آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان………………………………………..
جدول 22-4: وضعیت عامل ها …………………………………………………………………………………..
جدول 23-4: وضعیت سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………
جدول 24-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی عوامل 4گانه ترجیحات مشتریان …………………………..
جدول 25-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 1 تا 4 از عامل قیمت ……………………………..
جدول 26-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 5 تا 9 از عامل مکان ………………………….
جدول 27-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 10 تا 15 از عامل ترویج …….……………………….92
جدول 28-4: نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندی سوالات 16 تا 20 از عامل محصول ……………………………..93

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهنگهداشت وجه نقد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی

شکلها و نمودارها
5
5
5
18
24
28
30
40
41
41
45
47
48
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
80
82
82
83
شکل1-1: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی سه مرحلهای ……………………………………………….……..
شکل2-1: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی پنج مرحلهای ……………………………………………………..
شکل3-1: مدل تصمیم مشتری هووارد (1994) ………………………………………………………………
شکل1-2: فرایند بازاریابی …………………………………………………………………………………..
شکل 22: مقایسه آمیخته بازاریابی در مورد کالاو خدمات ………………………………………………………
شکل ‏02: چهار ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………..
شکل ‏02: اجزای یکپارچه آمیخته بازاریابی خدمات …………………………………………………………..
شکل5-2: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی سه مرحلهای ……………………………………………………….
شکل6-2: فرآیند تصمیمگیری خرید ورزشی پنج مرحلهای ………………………………………………………
شکل 7-2: فرآیند کامل تصمیمگیری خرید ورزشی ……………………………………………………………< br />شکل 8-2: عوامل موثر ( غیرقابل کنترل ). بر رفتار مخاطبان ورزشی ……………………………………………..
شکل 9-2: تأثیر موقعیت در رفتار مصرف کننده ورزشی …………………………………………………………
شکل10-2: عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید …………………………………………………………
شکل 1-4: توزیع فراوانی متغیر سن آزمودنی ها ……………………………………………………………….
شکل 2-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل آزمودنی ها ………………………………………………………
شکل 3-4: توزیع فراوانی متغیر وضعیت شغلی …………………………………………………………………
شکل 4-4: توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………………………….
شکل 5-4: توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت ورزشی ………………………………………………………….
شکل 6-4: توزیع فراوانی فاصله منزل تا باشگاه مشتریان ……………………………………………………….
شکل 7-4: توزیع فراوانی نحوه آشنایی مشتریان با باشگاه ………………………………………………………
شکل 8-4: توزیع فراوانی متغیر هدف و انگیزه از تمرین در باشگاه ………………………………………………..
شکل 9-4: اطلاع از وضعیت امکانات سایر باشگاه های آزمودنیها …………………………………………………
شکل 10-4: توزیع فراوانی میزان استفاده هفتگی مشتریان از امکانات باشگاه ………………………………………
شکل 11-4: مدل مفهومی ترجیحات مشتریان در انتخاب یک باشگاه بر اساس عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی………….
شکل 12-4: رابطه بین عامل قیمت با هر کدام از سؤالات 1 تا 4 …………………………………………………
شکل 13-4: رابطه بین عامل قیمت با هر کدام از سؤالات 5 تا 9 …………………………………………………
شکل 14-4:. رابطه بین عامل ترویج با هر کدام از سؤالات 10 تا 15 ……………………………………………..
شکل 15-4: رابطه بین عامل محصول با هر کدام از سؤالات 17 تا 20 ………………….……………….………83
شکل 16-4: خروجی نرم افزار لیزرل در حالت معنی داری: آزمون رابطه علی بین سئوالات و عامل ها ……………………….87
شکل 17-4: خروجی نرم افزار لیزرل در حالت استاندارد: آزمون رابطه علی بین سئوالات و عامل ها ……………………..…88

مقدمه
در عصر حاضر ورزش بعنوان ابزاری چند بعدی در حوزه های مختلف تاثیرات گسترده ای به جا گذاشته است. امروزه ورزش در سلامت افراد، گذراندن اوقات فراغت سالم و با نشاط و لذت بخش، آموزش و پرورش بویژه در نسل نوجوان، ایجاد روابط اجتماعی سالم، پیشگیری از ابتلا به بیماری ها، پیشگیری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی نقش خود را متجلی ساخته است (بهلکه، 1387).
با توجه به اهمیت نقش ورزش، بخش خدمات به علت ویژگیهای آن یعنی: ناملموس بودن، فناپذیر بودن، تعامل زیاد با مشتری، همزمانی تولید و مصرف و ناهمگون بودن در سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است (هات و توماس1، 2001). این ویژگیها به همراه افزایش بخش خدمات، باعث افزایش نیاز به کیفیت بهتر خدمات برای سازمانهایی شده است که به دنبال بهبود عملکرد مالی و جذب مشتریان در محیط بسیار رقابتی میباشند (وانگ و هوی2، 2003). بر همین اساس خدمات نقش مهمی را در برنامههای بازاریابی بسیاری از شرکتهای تجاری ایفا میکند و برتری خدمت، بخشی از بسته ارزش مورد تقاضای مشتریان است. از این رو در بازارهای رقابتی و آزاد، راهبردهایی از قبیل ارائه خدمات با کیفیت، بیشترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. از طرفی، به نظر برخی از صاحب نظران، مشتری محوری معادل و هم معنی مدیریت خوب و موثر تلقی می شود. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت، سود آوری و بقاء سازمان قلمداد شده و جهتگیری کلیه اهداف، استراتژیها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری میباشد (کاتلر3، 1382). از طرفی، درک نیازها و خواسته های هر مشتری، مهم ترین مرحله جذب مشتری است. بنابراین هر سازمانی که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را به طور موثرتر تشخیص دهد، می تواند هم در بحث درآمد زایی و هم در رقابت بازار موفق تر باشد (حسن زاده، 1384).
با توجه به اهمیت میادین ورزشی در این زمینه، شناسایی عوامل مهم و موثر در جذب افراد و تداوم شرکت آنان در فعالیتهای بدنی موجب می شود تا مسئولین مکانهایی را فراهم ساخته و خدماتی را ارائه کرده که افراد بتوانند ساعاتی را به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی و با علاقه و تمایل به ورزش و فعالیتهای بدنی بپردازند. همچنین اهمیت نقش بازاریابی در جذب مشتریان و تحقیق در زمینه بازاریابی اماکن ورزشی، به مدیران و برنامه ریزان فرصت برنامه ریزی های بهتر برای فعالیتهای ورزشی افراد جامعه را خواهد کرد و به سرمایه گزاران در بخش خصوصی کمک می کند تا با اطمینان خاطر از سودآوری مناسب در این راه سرمایه گزاری کنند (رمضانی، 1387). بطوریکه یکی از اهداف مدیریت، افزایش منابع است که از طریق بازاریابی می توان به این مهم دست یافت.
با توجه به این موضوع که نخستین و مهمترین اصل بازاریابی، توجه به خواسته مشتری است، سازمانها بدون توجه به خواسته مشتری نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. توجه به خواسته و ترجیحات مشتری، موجب رضایت و وفاداری او می گردد و در نتیجه، افزایش شهرت و اعتبار شرکت و همچنین افزایش سودآوری آتی شرکت را بدنبال دارد. لذا آگاه بودن از ترجیحات مشتریان بالقوه می تواند دارای اهمیت بسیار باشد. اگر ترجیحات مردم را شناسایی شود، می توان رفتار آنها را پیش بینی کرده و بر رفتار آنها تا حدی کنترل داشت. ترجیح مش
تری ناشی از نگرشی است که به یک محصول یا نام تجاری خاص دارد (رنجبریان، 1385).
در همین راستا باشگاههای ورزشی با تعیین استراتژی های جذب و حفظ مشتری میتوانند منافع خود را افزایش دهند و خود را از سایر باشگاهها متمایز کنند. بازاریابان برای افزایش مشارکت مردم باید از عواملی که باعث جلب توجه مردم به شرکت در رویدادهای ورزشی میشوند اطلاع داشته باشند. این موضوع به بازاریابان امکان تقسیم کارآمد بازار و اهداف را میدهد. همچنین میتواند به عنوان وسیلهای برای کمک به مدیران برای شناسایی خدمات مورد نیاز مشتریان، طراحی و بازاریابی رویدادها، بهبود موقعیت شغلی، و ابداع روشهایی برای بهبود تکرار حضور و افزایش درآمدها مد نظر قرار گیرد (ساعت چیان، 1390).
بیان مسأله
امروزه بازاریابی ورزشی همگام با صنعتی شدن ورزش خود به یک صنعت جهانی درآمد ساز تبدیل شده است که نتیجه اش کسب سرمایه و درآمدزایی برای سازمانهای ورزشی است که همسو با آن فرایندهایی مانند توجه به خواستهها و ترجیحات مشتری، ارائه خدمات کیفی و رضایت و وفاداری مشتریان اهمیت فراوانی پیدا کرده است (حسن زاده، 1384). بازاریابی محصولات و خدمات عامل ماندگاری و بالندگی موسسات و شرکتها است، بدین جهت این امر از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در چرخه تولید تا مصرف نکته ای کلیدی تلقی میگردد. در این بین مهمترین ابزار بازارداری برای بازاریابان ارتباط دائم با افراد، ارائه خدمات مناسب و آگاهی از حرکات رقباست (سی یو لیم، 2006). برای تکرار خریدهای یک مشتری ورزشی، بازاریابان میتوانند از دو استراتژی استفاده کنند: در استراتژی اول بازاریابان ورزشی، متغیرهای آمیخته بازاریابی را برای افزایش جذب و رضایت مشتری با دقت و تدبیر بیشتری طراحی نمایند و در استراتژی دوم، آنها با کاهش هزینههای ورزشی، قیمت را برای مشتریان ورزشی کاهش دهند (آل حسینی، 1382). از این رو لازم است سازمانها و بالاخص سازمانهای ورزشی مانند باشگاههای پر طرفدار آمادگی جسمانی و ایروبیک، عواملی که منجر به تصمیم

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیامام صادق، ظاهر و باطن، آیات و روایات

دیدگاهتان را بنویسید