پایان نامه حقوق

. بند دوم: کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعهاین کمیسیون در سال 1983 و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند»... ادامه مطلب