پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی کیفری

مستقل از سایر ارکان دیوان باشد و علاوه بر آن این استقلال خود را در مقابل سایر نهادها و ارگان‌های بین المللی نیز حفظ نماید و تحت تأثیر و نفوذ آنها قرار نگیرد که مجموعه این عوامل سبب... ادامه مطلب