پایان نامه حقوق

. بند دوم: کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعهاین کمیسیون در سال 1983 و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند»... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : دعاوی زیست محیطی

55گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 56الف) معاهدات بین المللی 561- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت 572- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حقوق کیفری ایران

بند چهارم: تعزیرات 73مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت 77گفتار اول: مصاحبه 78گفتار دوم: مشاهده و مطالعه 79بند اول: مشاهده در محیط آزاد 80بند دوم: مشاهده در محیط بسته 81گفتار سوم: تحقیق و پژوهش... ادامه مطلب