بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و …

رضایت از زندگی افراد شرکت‌کننده در جلسات روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی، در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری می‌یابد.
برای مقایسه میانگین رضایت از زندگی آزمودنی‌های دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم متغیر کنترل گردید. در این مرحله نیز قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس، باید پیش‌فرضهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پیش‌فرض‌های انجام این آزمون بررسی شد. در ذیل نتایج این بررسی‌ها ارائه شده است:
پیشفرض فاصلهای بودن دادهها: داده‌های بدست آمده از پرسشنامه رضایت از زندگی دارای مقیاس فاصلهای هستند.
پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها: برای اطمینان از نرمال بودن توزیع داده‌های بدست آمده از پرسشنامه رضایت از زندگی، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۱۳ ارائه شده است.
جدول ۴-۱۳: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات متغیر رضایت از زندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر Z اسمیرنف سطح معناداری
رضایت از زندگی ۶۷۲٫ ۸۹۸٫

همان‌طور که در جدول فوق نشان داده شده است، دادههای بدست آمده از اجرای پرسشنامه رضایت از زندگی دارای توزیع نرمال هستند (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در متغیر رضایت از زندگی معنادار نمی‌باشد). بنابراین پیش‌فرض نرمال بودن توزیع دادهها رعایت شده است.
پیشفرض همگنی واریانس‌ها: مفروضه همگنی واریانس‌های متغیر رضایت از زندگی با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون در جدول ۴-۱۴ ارائه شده است.
جدول ۴-۱۴: آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر رضایت از زندگی

متغیر F درجه آزادی ۱ درجه آزادی۲ سطح معناداری
رضایت از زندگی ۰۰۳٫ ۱ ۱۴ ۹۵۴٫

همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج نشان داد که آزمون لون معنیدار نمی‌باشد (۹۵۴/۰ P= ،۰۰۳/۰= (۱۴،۱)F) که نشان دهنده این است که واریانسها همگن هستند. بنابراین آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه پس‌آزمون رضایت از زندگی قابل اجراست. نتایج تحلیل کوواریانس در جدول ۴-۱۵ ارائه شده است.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران ...

س اکتبر 20 , 2020
نوحی، عصمت؛ عبدالکریمی، مهدی؛ رضاییان، محسن.(۱۳۸۹). کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روشهای مقابله با آن در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۰. (۲): ۱۲۷-۱۳۷٫منابع لاتینAbbass, A. (2002). Intensive short term dynamic psychotherapy in a private psychiatric office. American Journal of […]