بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی- قسمت ۳

شکل ‏۳‑۱۵: کج شدگی ()برای (الف) کل یک ساختمان (ب) درب ورودی]۱ [ ۴۳
شکل ‏۴‑۱: پی بر بستر الاستیک]۱[ ۴۸
شکل ‏۴‑۲: سطح بارگیر برای نقاط گوشه، وسط و مرکز در پی‌های گسترده]۱ [ ۵۳
شکل ‏۴‑۳: طول و عرض سطح بارگیر در پی‌های نواری]۱ [ ۵۳
شکل ‏۴‑۴: تغییر شکل پی انعطاف پذیر تحت بار یکنواخت]۱ [ ۵۴
شکل ‏۵‑۱: تیپ پلان‌های استفاده شده: الف) پلان معماری باریک ب) پلان معماری عریض ۶۰
شکل ‏۵‑۲: پی گسترده مربوط به ساختمان های با پلان عریض ۶۵
شکل ‏۵‑۳: پی نواری مربوط به ساختمان های با پلان عریض ۶۵
شکل ‏۵‑۴: پی گسترده مربوط به ساختمان های با پلان باریک ۶۶
شکل ‏۵‑۵: پی نواری مربوط به ساختمان های با پلان باریک ۶۶
شکل ‏۵‑۶: فنرهای اختصاص داده به المان سطح در محیط برنامه SAP: 73
شکل ‏۵‑۷: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر پی زیر آن ۷۵
در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۷۶
شکل ‏۵‑۹: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۷۶
شکل ‏۵‑۱۰: نمودار لنگر تیرهای محورA در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۷۷
شکل ‏۵‑۱۱: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن ۷۸
شکل ‏۵‑۱۲: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری ۷۹
شکل ‏۵‑۱۳: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۸۰
شکل ‏۵‑۱۴:نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۸۱
شکل ‏۵‑۱۵:نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۸۲
شکل ‏۵‑۱۶:نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه اول ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۸۳
شکل ‏۵‑۱۷: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۴ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۸۴
شکل ‏۵‑۱۸: نمودار لنگر تیرهای محور ۱ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۸۴
شکل ‏۵‑۱۹: نمودار لنگرتیرهای محور ۴ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۸۵
شکل ‏۵‑۲۰: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری ۸۶
شکل ‏۵‑۲۱: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری ۸۷
شکل ‏۵‑۲۲: نمودار لنگر تیرهای محور ۱ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری ۸۷
شکل ‏۵‑۲۳: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۸۸
شکل ‏۵‑۲۴: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۸۹
شکل ‏۵‑۲۵: نمودار نیروی محوری ستون –C1 در طبقات ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۸۹
شکل ‏۵‑۲۶: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۴ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۹۰
شکل ‏۵‑۲۷: نمودار لنگر تیرهای محور ۱ در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۹۱
شکل ‏۵‑۲۸: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن ۹۱
شکل ‏۵‑۲۹: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۹۳
شکل ‏۵‑۳۰: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۹۴
شکل ‏۵‑۳۱: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۹۴
شکل ‏۵‑۳۲: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن ۹۵
شکل ‏۵‑۳۳: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه اول ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری ۹۶
شکل ‏۵‑۳۴: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۹۷
شکل ‏۵‑۳۵: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده ۹۸
شکل ‏۵‑۳۶: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۹۹
شکل ‏۵‑۳۷: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۰۰
شکل ‏۵‑۳۸: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۴ در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۰۰
شکل ‏۵‑۳۹: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن ۱۰۱
شکل ‏۵‑۴۰: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری ۱۰۲
شکل ‏۵‑۴۱: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۱۰۳
شکل ‏۵‑۴۲: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۰۴
شکل ‏۵‑۴۳: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن ۱۰۵
شکل ‏۵‑۴۴: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی نواری ۱۰۶
شکل ‏۵‑۴۵: نمای سه بعدی ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن ۱۰۷
شکل ‏۵‑۴۶: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۰۸
شکل ‏۵‑۴۷: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۴ در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۰۸
شکل ‏۵‑۴۸: نمودار لنگر تیرهای محور ۱ در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۰۹
شکل ‏۵‑۴۹: نمای سه بعدی ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۱۰
شکل ‏۵‑۵۰: نمودار نیروی محوری ستون های محور ۱ در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده ۱۱۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ‏۳‑۱: مقادیروبرای محاسبه ضریبدر رابطه (۳-۳) برای تعدادی از مقادیر H/B و L/B ]1[ 20
جدول ‏۳‑۲: مثالهایی از روابط تجربی تعیین E برحسب SPT و CPT ]1 [ 28
جدول ‏۳‑۳: مقادیر تقریبی مدول الاستیسیته و ضریب پواسون ۳۱
جدول ‏۳‑۴: مقادیر متداول۳۴
جدول ‏۳‑۵: ضریب اصلاح نشست تحکیم محاسباتی ۳۵
جدول ‏۴‑۱ : مقادیر K بعنوان راهنما و مقایسه با روابط تقریبی (۴-۸) و (۴-۹) ۵۲
جدول ‏۵‑۱: مدول ارتجاعی ()، مقاومت نهایی () و ضریب پواسون () خاک‌های رسی ۶۲
جدول ‏۵‑۲: بارهای سرویس وارد بر ساختمان ۶۳
جدول ‏۵‑۳: ضخامت تخمین زده شده توسط SAFE برای انواع ساختمان ۶۴
جدول ‏۵‑۴: سختی محاسبه شده برای معرفی در محیط برنامه SAP جهت مدل سازی خاک زیر پی ۷۱
جدول ‏۵‑۵: تاثیر اندرکنش در نیروی محوری ستون های گوشه در طبقه همکف ۱۱۳
جدول ‏۵‑۶: بیشینه تاثیر اندرکنش بر لنگر خمشی تیرهای محیطی در طبقه همکف ۱۱۵
 

فصل اول

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

ج آوریل 9 , 2021
دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطیعنوان:بررسی خشکسالی و ارائه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلاناستاد راهنما:دکتر بهمن رمضانی گورابینگارش:سید حوریه رضوینیمسال تحصیلیتابستان ۱۳۹۳سپاسگزاری:اکنون که به لطف […]