بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم …

دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات
پایان نامه کارشناسی ارشد
(گرایش زراعت)
عنوان:
بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیهای در رقابت گندم Triticum aestivum L. با علفهای هرز
نگارش:
فاطمه فیاض نیا
استادان راهنما:
دکتر عبدالرضا سیاهپوش-دکتر عبدالمهدی بخشنده
استادان مشاور:
دکتر سید عطاءاله سیادت-دکتر محمد رضا مرادی تلاوت
بهمن ۱۳۹۳

نام خانوادگی: فیاض نیا نام: فاطمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد گرایش: زراعت
استادان راهنما: دکتر عبدالرضا سیاهپوش-دکتر عبدالمهدی بخشنده تاریخ دفاع: بهمن۱۳۹۳
استادان مشاور: دکتر سید عطاءاله سیادت-دکتر محمد رضا مرادی تلاوت
بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیهای در رقابت گندم
(Triticum aestivum L.) با علفهای هرز
چکیده
به منظور بررسی اثر تراکم گیاهی با مواد تغذیهای در رقابت گندم با علفهای هرز، آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۲در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجر ا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم کاشت گندم در چهار سطح ( ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ بوته در مترمربع) و محلول پاشی برگی مواد تغذیهای در چهار سطح (۱) شاهد (بدون مصرف کود و بدون علف هرز)، ۲) ۲ عنصر ماکرو فسفر و پتاسیم ، ۳) ۶ عنصر میکرو آهن ، منگنز ، روی ، مس ، بر و مولیبدن ، ۴) مخلوط دو عنصر ماکرو و شش عنصر میکرو) بود. نتایج نشان داد که تراکم کاشت گندم تأثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد سنبله بارور، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، کلروفیل برگ پرچم در مرحله گلدهی، و شاخص رقابت داشت. محلول پاشی برگی مواد تغذیهای بر شاخص برداشت، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، طول میانگره زیرین بالایی سنبله و شاخص رقابت تأثیر معنی داری داشت. اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیهای بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبلچه، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ در مرحله گلدهی، طول میانگره زیرین بالایی سنبله و شاخص رقابت اثر معنی دار داشت. تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله نابارور، تعداد سنبلچه در سنبله، طول میانگره بالایی سنبله و طول سنبله تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه به ترتیب از تیمارهای شاهد (M1D1) با تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع با ۷۴/۶ تن در هکتار، تیمار (M1D4) با تراکم ۷۰۰ بوته در متر مربع با ۶۱/۶ تن در هکتار و نیز تیمار (M3D2) با تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع و استفاده از ۶ عنصر میکرو با ۳۵/۶ تن در هکتار بدست آمد که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. و کمترین میزان عملکرد دانه از تیمار (M2D4) با تراکم ۷۰۰ بوته در متر مربع با ۴۳/۳ تن در هکتار به دست آمد. به نظر میرسد در این آزمایش افزایش رقابت بین گونهای با علفهای هرز، و نیز رقابت درون گونهای که به سبب افزایش تراکم گندم اتفاق افتاده سبب کاهش عملکرد دانه شده است.
واژههای کلیدی: تراکم گندم، مواد تغذیه ای، شاخص رقابت، عملکرد دانه، علفهای هرز

فصل اول
مقدمه
گندم یکی از قدیمی ترین گیاهان کره زمین است که انسان آن را کشت و کار و مورد استفاده قرار داده است. عملکرد دانه گندم از دهه ۱۹۵۰ افزایش چشمگیری یافته است. افزایش محصول گندم به عوامل مختلفی بستگی دارد، ولی تمامی محقّقان معتقدند که افزایش عملکرد در واحد سطح از اولویّت مهمی برخوردار است. یکی از این عوامل، ایجاد شرایط مطلوب و کاهش خسارت ناشی از تنشهای محیطی برای رسیدن به حداکثر عملکرد میباشد(هاپکینز،۱۳۸۵)، بر خلاف جانوران، گیاهان به علت حضور ثابت در یک مکان ناچار به تحمّل تنشها هستند. تنش یا استرس واژه ای است که اولین بار توسط بیولوژیستها در مورد موجودات زنده به کار برده شد. بعدها این اصطلاح از علم فیزیک گرفته شد و آن را به عنوان هر عاملی که امکان بالقوه وارد آوردن صدمه به موجودات زنده را دارد، تعریف نمودند. تنش نتیجه روند غیر عادی فرایندهای فیزیولوژیک است که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل میشود. همانطوری که در تعریف فوق آمده است، تنشهای محیطی، معمولا به تنشهای زنده و غیر زنده تقسیم شده اند که در بین تنشهای زنده، علفهای هرز بیشترین خسارت را به گیاهان زراعی وارد میکنند (هاپکینز۱۳۸۵؛ کافی و همکاران،۱۳۸۸ و سنجری و همکاران،۲۰۰۶). زیرا گیاهان زراعی و علفهای هرز برای بدست آوردن مواد غذایی، آب، نور و فضا با یکدیگر رقابت میکنند. هنگامی که گیاه زراعی و علف هرز نزدیک به یکدیگر رشد میکنند، رقابت شروع میشود و وقتی که تأمین هر یک از عوامل ضروری رشد کمتر از مقدار مورد نیاز علف هرز شود، علف هرز با داشتن خصوصیت سازگاری بیشتر و رشد سریع تر میتواند رشد گیاه زراعی را در زیستگاه اصلی تحت تأثیر قرار داده و پتانسیل تولید آنرا کاهش دهد. بنابراین شناسایی و کنترل علفهای هرز میتواند در افزایش عملکرد و بهره وری اقتصادی نقش اساسی داشته باشد (میرکمالی و همکاران ، ۲۰۰۶، نقل از مقاله تأثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان، قربانی و همکاران، ۱۳۹۱). تنش توان آسیب رسانی دارد که به صورت نتیجه یک متابولیسم غیر عادی اتفاق افتاده و ممکن است به صورت کاهش رشد، مرگ گیاه و یا مرگ اندامی ازگیاه بروز کند. چنانچه تنشهای محیطی حادث نمیشدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان میبود، در حالیکه در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از ۱۰ تا ۲۰درصد پتانسیل عملکرد آنان است (ساتوره و اسلافر، ۲۰۰۵).
در بعضی از نقاط کره زمین، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنش زا، در تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمّل هزینه بیشتر و بازده کمتر صورت میگیرد. ایران یکی از کشورهایی است که در اکثر نقاط آن تنشهای مهم غیرزنده نظیر خشکی، شوری، گرما و باد و تنشهای زنده مثل قارچها، باکتریها، ویروسها، حشرات و علفهای هرز موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی گردیده است.
برای تأمین گندم مورد نیاز کشور و رسیدن به خودکفایی، باید به افزایش توان تولید و حفظ حداکثر پتانسیل موجود توجه داشت .بنابراین شناسایی و کنترل علفهای هرز میتواند در افزایش عملکرد و بهره وری اقتصادی نقش اساسی داشته باشد (میرکمالی و همکاران ، ۲۰۰۶) . در این بین محصولاتی که سریعتر میتوانند پوشش خود را ببندند نسبت به محصولاتی که پوشش آنها دیرتر بسته میشود یا قادر به این کار نیستند، قابلیت بیشتری برای رقابت با علفهای هرز دارند. در بین محصولات یکساله، غلات دانه ریز و دانههای روغنی از محصولاتی هستند که پوشش آنها سریعتر بسته میشود و پوشش متراکم و رقابتی را تشکیل میدهند. در مورد غلات قابلیتهای زیادی برای گسترش روشهای غیر مستقیم کنترل علفهای هرز وجود دارد. از آنجا که رقابت بین گیاهان بر اثر مجاورت آنها با یکدیگر به وجود میآید، شاید بتوان رقابت را تابعی از تراکم گیاهی توصیف کرد که با تغییر تراکم گیاهان زراعی، جمعیت علفهای هرز را میتوان کاهش داد. رقابت یکی از ارزانترین و کاربردی ترین روشها برای کنترل علفهای هرز توسط کشاورزان است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت ...

پ اکتبر 29 , 2020
در مزارع گندم ایران بیش از ۲۰۰ گونه علف هرز وجود دارد که تعدادی از آنها علفهای هرز مهم و بسیار خسارت زا و تعدادی از آنها اهمیت کمی دارند. با این حال بسیاری از کشاورزان بدون آگاهی از یافتههای تحقیقاتی و اصول علمی در استان خوزستان مشغول تولید گندم […]