پژوهش – بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت …

در مزارع گندم ایران بیش از ۲۰۰ گونه علف هرز وجود دارد که تعدادی از آنها علفهای هرز مهم و بسیار خسارت زا و تعدادی از آنها اهمیت کمی دارند. با این حال بسیاری از کشاورزان بدون آگاهی از یافتههای تحقیقاتی و اصول علمی در استان خوزستان مشغول تولید گندم بوده و به دلیل عدم استفاده از ارقام مناسب ، تراکم مطلوب ، رعایت مصرف بهینه کودشیمیایی و علفکشها علاوه بر مشکلات علفهای هرز، مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد کرده اند. افزایش مقاومت به علف کشها و نگرانی عمومی درباره اثر جانبی آنها ، موجب فشار زیاد به کشاورزان برای کاهش استفاده از علفکشها شده است، که نتیجه آن منجر به بسط راهبردهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر پایه استفاده از دیگر شیوه های جایگزین کنترل شیمیایی و منطقی کردن استفاده از علفکشها، مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از راههای کاهش رقابت علفهای هرز، استفاده از تراکم بهینه گیاه زراعی است. با افزایش تراکم مناسب و بهبود پوشش گیاهی در مراحل اولیه رشد ، گیاه زراعی میتواند با علفهای هرز مجاور مقابله کند، بدون آنکه علف کشی مصرف شده باشد. البته انتخاب تراکم گیاهی باید به نحوی باشد که زمینه رقابت درون گونه ای، بین بوتههای گندم را باعث نشود. این موضوع هم اکنون در مدیریت پایدار علفهای هرز یعنی استفاده از عوامل به زراعی از جمله تراکم گیاهی پذیرفته شده است.
از طرفی استفاده از عناصر غذایی از جمله عناصر مغذی برای کاهش اثر گذاری رقابت علفهای هرز با گندم نیز در بررسیهای مختلف مدنظر بوده است. بواسطه تغذیه مناسب گندم، بهبود رشد گیاهی و افزایش توان گیاه زمینه بروز رقابت بین گونهای را کاهش میدهد. به عبارت دیگر تقویت گیاه از طریق عناصر مغذی در حد مناسب، باعث ایجاد اندامها و بافتهای مناسب گیاهی شده و توان رقابتی گندم را در استفاده از امکانات محیطی مانند آب و نور را فراهم میکند و برتری خود را نسبت به علفهای هرز نشان میدهد.
اثر متقابل تراکم گیاهی بهینه و عناصر ریز مغذی ضروری گندم زمینه استقامت و پایداری گندم را در مقابله با علفهای هرز آن فراهم میکند و زمینه را در راستا نیاز کمتر به مصرف مواد شیمیایی آلوده کننده محیط مهیا خواهد نمود. از آنجاییکه در این زمینه در خوزستان اطلاعات اندکی موجود است. لذا بررسی در این زمینه برای افزایش تواید گندم در منطقه میتواند مفید و ضروری باشد.
فرضیه ها
۱- با استفاده از عناصر مغذی به همراه عامل به زراعی تراکم میتوان پتانسیل مطلوب گندم را برای مقابله با علفهای هرز آن ایجاد نمود.
۲- با افزایش تراکم گندم جمعیت علفهای هرز کاهش مییابد.
اهداف اصلی
۱- بررسی اینکه آیا عناصر مغذی به همراه عامل به زراعی تراکم میتوانند پتانسیل مطلوب گندم را برای مقابله با علفهای هرز در غیاب علف کش فراهم آورند.
۲- بررسی کنترل علفهای هرز جهت افزایش تولید در واحد سطح.
۳- افزایش قدرت رقابت گندم در برابر علفهای هرز با استفاده از عناصر مغذی.
اهداف فرعی
۱- در کدام سطح از عناصر مغذی توانایی رقابت گندم با علف هرز بیشتر است؟
۲-تعیین تراکم مطلوب کاشت
نوآوری
اثر متقابل تراکم گیاهی بهینه و عناصر ریز مغذی ضروری گندم زمینه استقامت و پایداری گیاه را در مقابله با علفهای هرز آن فراهم میکند و در این راستا نیاز به مصرف مواد شیمیایی آلوده کننده محیط نیز نخواهد بود.
در این زمینه در گندم منطقه خوزستان اطلاعات به اندازه کافی موجود نیست. لذا بررسی جنبه های رقابتی این موضوع میتواند در مدیریت علفهای هرز گندم مفید واقع شود.
فصل دوم
مروری بر پژوهش های انجام شده
مقدمه
ﮔﻨﺪم۱ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ و ﭘــﺮ ﻣﺼــﺮف ﺗــﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ ﺟﻬــﺎن ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺣﺪود ۶۰ ﺗﺎ ۷۰ درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ را ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣــﻲﻛﻨــﺪ، اﻳــﻦ ﻣﺤﺼــﻮل ﺑــﺎ ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑــﻴﺶ از ۴۰ درﺻــﺪ ﻛﺎﻟﺮی و۵۰ درﺻــــﺪ ﭘــــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣــــﻮرد ﻧﻴــــﺎز در، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ (مهاجرانی و غدیری ۲۰۰۲؛ حسن زاده گورتپه و همکاران، ۲۰۰۸). اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻒﻛﺶ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻠﻒﻛـﺶﻫـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫـﺮز و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ آنﻫـﺎ، راﻫﺒـﺮد ﺟﺪﻳـﺪی را ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ. از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ در راﺳﺘﺎی ﻛـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻛﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﺮورﺗﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ (جعفرنژاد و رحمانیان، ۲۰۰۳). ﻳﻮﻻف وﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﮔﻨﺪم در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (پورآذر و جهدیری، ۲۰۰۲؛ حسن زاده–دلوئی و همکاران،۲۰۰۲؛ منتظری، ۲۰۰۷). ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﻨـﺪم ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻋﻠﻒﻫﺮز، ﻧﻮع رﻗـﻢ ﮔﻨــﺪم، ﻣﻴــﺰان و زﻣــﺎن ﻛــﻮد ﻣﺼــﺮﻓﻲ، ﺗــﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷــﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﻳـﻒﻫـﺎی ﻛﺸـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد (منتظری، ۲۰۰۷). وﺟﻮد ﻳـﻮﻻف وﺣﺸـﻲ در ﻣﺰارع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺘـﺮل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. Triticum aestivum L.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻨﺘـﺮل ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زراﻋــﻲ، ﻛــﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻣﺤﺼــﻮل، ﻛــﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد و اﻓــﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺗﻤﻴــﺰ ﻛــﺮدن ﺑــﺬر ﻣــﻲﺷــﻮد (پورآذر و غدیری، ۲۰۰۲). ﺑﻮﺳــــﺎن و ﻣﺎﻛﺴﻮل (۲۰۰۰)، ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗـــﺮاﻛﻢﻫﺎی ۶۰ ﺗـــﺎ ۹۰ ﺑﻮﺗـــﻪ ﻳـــﻮﻻف وﺣﺸـــﻲدر ﻣﺘـــﺮ ﻣﺮﺑـــﻊ در ﺗـــﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠـــﻮب ﮔﻨـــﺪم ، ﻣﻨﺠـــﺮ ﺑـــﻪ ۵۵ درﺻﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد آن ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻛﺎرﻟﺴـﻮن و ﻫﻴﻞ (۱۹۸۵)، ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻨﺪم از ۱۱۳ ﺗﺎ ۷۰۰ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳـﻮﻻف وﺣﺸــﻲ را از ﺻــﻔﺮ ﺗــﺎ ۳۰۰ ﺑﻮﺗــﻪ در ﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑــﻊ را ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ از ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻨﺪم، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳـﻮﻻف وﺣﺸـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎی ۱۰ ، ۳۰ ، ۶۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ﺑﻮﺗﻪ ﻳـﻮﻻف وﺣﺸـﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨـﺪم در ﺗـﺮاﻛﻢ ۴۰۰ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻳﻮﻻف، از ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﻪ، وزن ﺳﻨﺒﻠﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳـﻨﺒﻠﻪ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد (زمانی و ﻫمکاران، ۲۰۰۵). ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﻳﻮﻻف وﺣﺸـﻲ در رﻗﺎﺑــــﺖ ﺑــــﺎ ﮔﻨــــﺪم ﺗﻮﺳــــﻂ ﺑﺴــــﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘــــﺎن، به ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺗـﺮ ﺑــــﺮگﻫﺎی ﻳــــﻮﻻف و ﺗﺠﻤــــﻊ در ﺳــــﻄﺢ ﺑــــﺎﻻی ﭘﻮﺷﺶﮔﻴﺎﻫﻲ، اﻓﻘـﻲ ﺗـﺮ ﺑـﻮدن ﺑـﺮگ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن دوام ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﻲ، که از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺮﺗـﺮی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻳﻮﻻف وﺣﺸﻲ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑـﺎ ﮔﻨـﺪم میباشد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ (حسن زاده–دلوئی و همکاران،۲۰۰۲). ﺑـﺎﻳﻼن و ﻫﻤﻜﺎران (۱۹۹۱)، در بررسی خود ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﻳﻮﻻف وﺣﺸﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ اﻳـﻦ ﮔﻴــﺎه ﺑــﺎ ﮔﻨــﺪم دارد، زﻳــﺮا ﻫﺮﭼــﻪ ﻗــﺪرت ﺳــﺎﻳﻪ اﻧــﺪازی ﻳﻮﻻف وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻨﺪم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗـﻪ ﻳـﻮﻻف وﺣﺸـﻲ در ﮔﻨﺪم، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـــﻪ دﻟﻴـــﻞ ﺑﺮﺗـــﺮی ﻳـــﻮﻻف وﺣﺸـــﻲ در اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄـــﻲ ﺑـــﻪ وﻳـــﮋه ﻧـــﻮر و ﻧﻴـــﺰ ﺑـــﻪ دﻟﻴـــﻞ آراﻳــﺶ و ﺗﻮزﻳــﻊ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮگﻫــﺎ در ﭘﻮﺷــﺶ ﮔﻴــﺎﻫﻲ، رﻗﺎﺑﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ واﺣﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻮﻻف وﺣﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﺴـــﺒﻲ ﮔﻨـﺪم ﻧﺎﺷـــﻲ از اﻳـــﻦ رﻓﺘـــﺎر رخ ﻣـــﻲ دﻫـــﺪ (ابراهیم پور نور آبادی و همکاران، ۲۰۰۷).
روشﻫﺎی زراﻋﻲ ﻛﻪ، در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲروﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺬر ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻧﻴـﺰ ﺷـﺪه میتواند ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﺸــﻜﻼت ﻋﻠــﻒﻫــﺎی ﻫــﺮز هم در آﻳﻨــﺪه ﺷــﻮد. (سومادی و همکاران، ۱۹۸۴). ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎی زراﻋـﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺟﻬـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻠـﻒﻫـﺎی ﻫـﺮز، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ اﺳـﺖ (واکر و همکاران، ۲۰۰۲). ﻛـﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم، ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺮدد (واکر و همکاران، ۲۰۰۲ ؛ کافی و همکاران، ۲۰۰۶ نقل از مقاله تأثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان، قربانی و همکاران، ۱۳۹۱). ارﻗﺎﻣﻲ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘـﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺼﻮص نور و آب داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫـﺎی ﻫـﺮز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. وﺟـﻮد رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻨﺪم و درﻳﺎﻓﺖ ﻧـﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮای ﺟﻮاﻧـﻪزﻧـﻲ و روﻳـﺶ ﻋﻠـﻒﻫـﺎی ﻫـﺮز، ﺑﺨﺼــﻮص ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﭘﻬــﻦ ﺑــﺮگ ﻧﻈﻴــﺮ ﺳــﻠﻤﻪ۱، اﺳـــﻔﻨﺎج ﺑـــﺎﻏﻲ۲ و ﮔـﻞ زرد ﺑﻬـﺎری۳ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
واکر و همکاران ( ۲۰۰۲) ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻨﺪم از ۱۰۰ ﺑـﻪ ۱۵۰ و ۲۰۰ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﻮﻻف وﺣﺸـﻲ۴ و ﭼﭽـﻢ۵ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧوپی ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻛﻮب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧـﺪ (گرندی و همکاران، ۱۹۹۹). اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﺗـﻮده و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺬر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ (کروف و باستیناس، ۱۹۹۹). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮ اﻛﻢ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ (کاسلنی، ۱۹۹۱). آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﻳﻨﻪ و ﻫﻤﻜﺎران (۲۰۰۴) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﺎﺷﺖ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻨﺪم، ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ

  1. Chenopodium album L.

Atriplex . Hymenelytra Torr 2.

  1. Senecio vernalis L.
  2. Avena ludoviciana L.
  3. ۵٫ Lolium rigidum

درون ﮔﻮﻧﻪای ﮔﻴﺎه زراﻋـﻲ را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر و اﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﺎﻓﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ داد و ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﺬف دم روﺑﺎﻫﻲﻛﺸﻴﺪه۱ ﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨـﺪم از ۲۰۰ به ۴۰ ﺑﻮﺗـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑﻊ، زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ (کافی و همکاران، ۲۰۰۶). اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎه زراﻋـﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ روش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ از ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨـﺎﺑﻊ رﺷـﺪ ﺑﺎﺷﺪ، (آلدریچ، ۱۹۸۴). ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻨﺪم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ۳۰۰ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ و زﻳﺴـﺖ ﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎی ﮔﺮدﻳﺪ (کریستین و همکاران، ۲۰۰۲). ﻛﺎﺳـﻠﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (ﻛﺎﺳـﻠﻨﻲ و همکاران، ۱۹۹۱) ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﻨـﺪم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ علف پشمکی۲ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺬر از ۹۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ۱۸۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ ۱۵درﺻﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ۲۵درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺬور ﺑﺮوﻣﻮس ﮔﺮدﻳﺪ. همچنین افزایش میزان بذر از ۶۷ کیلوگرم در هکتار به ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار باعث کاهش آلودگی مزارع گندم به بروموس گردید. ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم، ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ای ﻣﺜﻞ ﭼﭽﻢ، ﻃﻲ دوره اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ (پلتزر، ۱۹۹۹؛ ماسون و همکاران، ۲۰۰۷). ﺑﻌـﻼوه اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺷﺪ (اولسن و همکاران، ۲۰۰۵). ﺳﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (۱۹۹۱)، ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ در دو ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﻨـﺪم آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻋﻠـﻒ ﻫـﺮز دم روﺑـﺎﻫﻲ و ﻋـﺎری از دم روﺑﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﻳﻒ ﻫـﺎی ﻛﺎﺷـﺖ از ۲۳ به ۵/۷ ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ۱۸درﺻﺪی ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺤﺼـﻮل ﺷـﺪ. ﺧﺴـﺎرت ﻳـﻮﻻف وﺣﺸﻲ در ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎی ۱۰ ﺗﺎ ۲۰۰ ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻨﺪم در اﻳـﺮان، ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۱۲ ﺗﺎ ۳۵درﺻﺪ ( موسوی، ۲۰۰۱،) و در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ۲۹۸ ﺧﻮﺷﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻨﺪم (سلیمی، ۱۹۹۴) ۳۱درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ گیاه زراﻋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧوپی ﻗﺒﻞ از روﻳﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺎیﻫﺮز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ، ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪازی ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز در زﻣﺎن زودﺗﺮی از ﻓﺼﻞ رﺷﺪ آﻏـﺎز ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زراﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد (نجفی، ۲۰۰۶). دوره رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر اﻏﻠﺐ ﮔﺮاسﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺰارع ﮔﻨـﺪم ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻛﺸــﻮر ﻧﻈﻴــﺮ ﻳــﻮﻻف وﺣﺸــﻲ، ﻋﻠــﻒ ﻗﻨــﺎری ۳دم روﺑــﺎﻫﻲ ﻛﺸــﻴﺪه ( نقل از مقاله تأثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه بر تراکم و زیست توده علف های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان، قربانی و همکاران، ۱۳۹۱ ). Huds Alopecurus myosuroides ۱٫

مدیر سایت

Next Post

مقاله - بررسی اثر متقابل تراکم گیاهی با مواد تغذیه ای در رقابت گندم Triticum ...

پ اکتبر 29 , 2020
secalinus2. Bromus Phalaris elongata Braun- Bqlan 3.و اﻧــﻮاع ﭼﭽــﻢ۱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨـﺪم اﺳـﺖ. ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره رﻗﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻋﻠﻒﻫﺎیﻫﺮز ﺑﺎ ﮔﻨـﺪم ﻳﻜـﻲ از دﻻﺋـﻞ اﺻﻠﻲ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮس و راﺑـﻴﻦ(۱۹۹۳)، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎﺷﺖ زودﻫﻨﮕـﺎم ﮔﻨـﺪم در ﻣﺰرﻋﻪ آﻟﻮده ﺑـﻪ دم روﺑـﺎﻫﻲ ﻛﺸـﻴﺪه […]