بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

از آنجایی که جادهها یکی از اجزای مهم در زیر ساخت بوده؛ میتوان با ارایه خدمات مناسب در زمینه حمل و نقل شرایط لازم و کافی را در هماهنگی با شرایط موجود فراهم نمود.جاده در تصادفات جادهای نقش برجستهای داشته و از جنبه های مختلف آثار قابل ملاحظهای در محیط بجا میگذارد. چنانچه این سامانه دچار برنامه ریزی اصولی و منطقی شود، میتوان از تحمیل آثار زیان آور تصادفات جادهای به جوامع بشری جلوگیری کرد.
اصلاح و تغییرات اساسی در جاده، باعث تغییر رفتار و بهبود وضعیت آمد و شد خودروها خواهد شد. هر چه امکانات خودروها مناسب تر باشد، سبب کاهش تصادفات و افزایش ایمنی آمد و شد خواهد شد. ایجاد و نهادینه نمودن اصلاحات و تغییرات اساسی در جاده، چگونگی آمد و شد در جادهها و استفاده از خودروهای مناسب موجب افزایش ایمنی تردد و حمل و نقل جادهای میشود. بنابراین یافتن روشهای اصلاح وضعیت جادهها و بهبود کیفیت خودروها از جمله عوامل موثر در بهبود عملکرد و کاهش تصادفات جادهای است.
۲-۱-۴- ۴- نقش شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جادهای
تصادفات جادهای از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و آسیبهای شدید جانی و مالی به شمار آمده که جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار میدهند. عوامل متعددی ممکن است در بروز تصادفات جادهای نقش داشته باشند که از جمله این عوامل میتوان به شرایط محیطی و عوامل اقلیمی اشاره کرد. در واقع بروز برخی تصادفات جادهای به میزان قابل توجهی به شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در لحظات تصادف مربوط است. این تنها عاملی است که قابل واپایش نبوده ولی بهبود عوامل دیگر، میتواند تا میزان قابل قبولی تاثیر عوامل در تصادفات رانندگی را کمرنگ کند. مشخصات آب و هوایی و عوامل طبیعی در تصادفات رانندگی نقش بسزایی دارند.
تنوع اقلیمی سبب شدهاند که استان در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار گیرد. از میان این عوامل، که ایمنی و پایداری حمل و نقل جادهای را تحت تأثیر قرار میدهند؛ میتوان به عوامل محیطی و اقلیمی اشاره کرد. این عوامل، درصد بالایی از مخاطرات طبیعی و محیطی را ایجاد میکنند. از این رو میتوان گفت تصادفات جادهای برآیندی از عامل جاده و عوامل طبیعی است. بنابراین مساله تعیین آثار مخاطرات طبیعی و عوامل اقلیمی بر شدت و شمار تصادفات جادهای بسیار مهم است.
یکی از عواملی که ایمنی و پایداری حمل و نقل را تحت تأثیر قرار میدهد، وقوع پدیدههای اقلیمی و مخاطرات طبیعی و محیطی است. آب و هوا نامساعد، ایمنی جادههـا به مخـاطره میافتد. سطوح لغزنده جادهها، دقت در راننــدگی را کاهش میدهد و وزش بادهای شدید ممکن است به خودرو ها آسیب برساند. همچنین ریزش برف سنگین در جادهها و بروز یخبندان و گسترش مه غلیظ در جادهها، اغلب باعث ایجاد راهبندان و توقف آمد و شد خودروها میشود. این عوامل میتوانند نقش اساسی در تصادفات جادهای داشته باشند.
با توجه به محدودیتهای موجود، شناخت مخاطرات طبیعی و عوامل اقلیمی در مناطق مختلف این امکان را به وجود میآورد که ایمنی حمل و نقل بهتر تامین شود. از این رو ضروری است که حمل و نقل در برابر تاثیر عوامل جغرافیایی و مخاطرات طبیعی و محیطی از جمله شرایط آب و هوایی، هر چه بیشتر ایمن شوند تا بستر مناسب و مطمئنی برای توسعه پایدار فراهم آید.تصادفات جادهای به صورت مختلف به شرایط آب وهوایی بستگی دارد. در میان تمام موانع محیط طبیعی، بی گمان شرایط آب و هوایی به شکل یخبندان، مه، بارندگی شدید و … به طور مستقیم و یا با مداخله در دیگر ترکیبات محیط طبیعی، به طور غیر مستقیم بیشترین نقش را در حمل و نقل جاده ای دارند. به طور کلی برای کاهش تصادفات جادهای، شرایط آب و هوایی، بسیار تاثیر گذار است.
با توجه به اهمیت تصادفات جادهای و تاثیرگذاری پدیدههای اقلیمی در سوانح رانندگی، بایستی به بررسی ارتباط بین تصادفات و اینگونه شرایط در محورهای ارتباطی استان پرداخته شود. هدف اصلی، بررسی نقش محیط و عوامل اقلیمی در تصادفات جادهای، ارایه راهکارهایی برای بالا بردن ضریب ایمنی حمل و نقل جادهای است. از این رو از موضوعات قابل توجه در حمل و نقل، بررسی آثار پدیده های اقلیمی و محیطی، بر تصادفات جادهای با هدف تامین ایمنی و سلامتی پایدار استفاده کنندگان از آن است.
در وقوع هر تصادف عوامل متعددی از جمله عامل انسانی، جاده و وضعیت جوی تاثیر دارند. در واقع نمیتوان گفت وضعیت جوی نامساعد عامل اصلی وقوع تصادف میباشد بلکه وضعیتهای نامساعد جوی بروز تصادف را تا حد زیادی تشدید میکند. آگاهی از زمان آغاز و پایان این پدیدهها، نقش بسیار موثری در مدیریت این عوامل دارد. در واقع در بسیاری از موارد شرایط جوی و اوضاع اقلیمی محل وقوع در بروز حادثه نقش به سزایی دارد. بنابراین بررسی عوامل اقلیمی به عنوان یک از عوامل موثر تصادفات جادهای ضروری به نظر میرسد.
البته ارتباط سادهای بین تصادفها و شرایط جوی وجود ندارد. به طوری که در یک وضعیت معین مثلا در هنگام ریزش برف رانندگان آهسته تر و با دقت بیشتری رانندگی میکنند و حتی ممکن است سفر خود را به تعویق انداخته و یا آن را لغو کنند. این مساله منجر به کاهش مجموع تصادفها خواهد شد. بر عکس در شرایط بارانی که سطح جاده لغزنده است، آمار تعداد تصادفها افزایش مییابد. این وضعیت با شرایطی چون ساعات طولانی تاریکی در زمستان، حجم بالای ترافیک در روزهای خاص و ساعات خاصی از یک روز همراه خواهد بود. بر پایه یافتههای اخیر در ۵ تا ۱۰روز از سال، آمار سوانح دو برابر میشود.حتی در برخی از زمستانها تعداد این روزها افزایش مییابد. تعداد سوانح در هنگام ریزش برف نسبت به بارندگی بیشتر است. تصادفها و تلفات جادهای در طی روزهای برفی %۲۵ بیشتر است و میزان تلفات در واحد ترافیک حدود دو برابر میشود. با افت دما و تحت تاثیر باد و کولاک برف، شرایط خطرناکی برای رانندگان، به ویژه در شب هنگام ایجاد میشود(۵۴).
بر اساس جدول ذیل، شرایط جوی صاف بیشترین سهم را در رخداد سوانح به خود اختصاص داده (%۲/۸۳) که مهمترین دلیل آن غالب بودن شرایط جوی صافی در کشور و افزایش تردد و ترافیک در چنین شرایطی است. در بین شرایط نامساعد جوی بارندگی (%۸/۴۳) سهم بیشتری از دیگر شرایط دارد و سایر شرایط از قبیل ابری (%۳/۳۷)، برف (%۶/۱۲)، مه (%۷/۵) و توفان (%۶/.) به ترتیب سهم کمتری را به خود اختصاص دادهاند(۵۵).
جدول۲-۳- سهم شرایط جوی در تصادفات جادهای در کشور بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۶۹

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

درصد شرایط جوی
۲/۸۳ صاف
۸/۱۶ نامساعد

یکی از مهمترین عوامل تصادفات جادهای، وجود شرایط اقلیمی و آب و هوایی نامساعد در هنگام رانندگی است. اینگونه شرایط از عوامل تاثیر گذار در حمل و نقل جادهای و از عوامل مهم تصادفات جادهای به شمار میآیند. بنابراین ارتباط معنا داری بین بروز سوانح جادهای مرتبط با شرایط اقلیمی و آب و هوایی وجود دارد. بنابراین شناخت پدیدههای آب و هوایی و شرایط محیطی واقلیمی نقش به سزایی در کاهش تصادفهای جادهای دارد.
۲-۱-۵- آموزش و فرهنگ سازی در جهت کاهش تصادفات جادهای
امروزه یکی از اقدامات مهم و اساسی برای ساماندهی و بهبود رفتار رانندگان جهت کاهش تصادفات جادهای، استفاده از آموزش و فرهنگ سازی است. آموزش میتواند سبب افزایش آگاهیها و پذیرش واقعیتها شده و فرهنگ سازی استانداردهایی را ارایه دهد که با آنها رفتار رانندگان قابل سنجش و ارزیابی خواهد بود.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺭﻭشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨصهﻫﺎﻱ بهبود ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رانندگی و اصلاح ﺭﻓﺘﺎﺭ رانندگان است. با توجه به اهمیت فرهنگ رانندگی، بایستی با بهرهگیری از شیوههای نوین برای کاهش تصادفات جادهای تدابیری اتخاذ شود. یکی از اقدامات برای سامان دادن رانندگی بر فرهنگ سازی است.
آموزش و فرهنگ سازی از راههای عمده بهبود آموزش و انتقال فرهنگ، نظارت وکنترل برای کاهش تصادفات جادهای خواهد بود. آموزش فرآیندی است که افراد جامعه نقشها، انتظارات، قواعد، روابط و به طور کلی فرهنگ جامعه خود را برای بقا و دوام فرا میگیرند. یکی از اقدامات اصلی برای کاهش تصادفات جادهای، تکیه بر فرهنگ رانندگی است. بنابراین اهمیت بررسی موضوع آموزش رانندگی برای کاهش تصادفات جادهای کاملا مشخص است. زیرا چگونگی رفتار رانندگان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شمار تصادفات جادهای است
آموزش و فرهنگ سازی رفتار رانندگان، باید با مدیریت و سنجش میزان تحقق نهادینه شدن رفتار رانندگان نسبت به کاهش تصادفات جادهای همراه باشد. به طوری که اقدامات فرهنگ رانندگی برای پیشرفت و ارتقای سطح فرهنگ همگانی، با ارایه روش های درست رانندگی اثر بخش خواهد شد. این هدف از طریق فرهنگ سازی با سرعت، سهولت، فراگیری و اثربخشی بیشتر به اجرا در می‌آید. بدین ترتیب هدف اصلی و نهایی فرهنگ سازی، شناخت و تغییر رفتار رانندگان در راستای توسعه فرهنگ رانندگی و در جهت کاهش تصادفات جادهای است.
۲-۱-۵- ۱- آموزش رفتار رانندگان
نیاز به استفاده از خودرو در عرصههای مختلف زندگی انسان در حال افزایش است. افزایش عرضه و پیامد آن تصادفات جادهای را به دنبال میآورد. آسیب‌های ناشی از کاهش تصادفات جادهای به دلیل عدم آگاهی، آموزش ناکافی و رفتار رانندگان است. با توجه به اینکه رفتارهای نامناسب، ناهنجار و غیر اجتماعی از مهمترین علتهای کاهش تصادفات جادهای میباشد. بنابراین بررسی رفتار رانندگان و یافتن روشهای اصلاح آن از جمله عوامل موثر در بهبود عملکرد و کاهش شمار تصادفات میباشد.
یکی از علتهای عمده رفتار نا مناسب رانندگی در ایران نبود آموزش کافی است که اصلاح و تغییرآن نیازمند آموزش و روشن ساختن موارد و مصادیق رفتارهای درست رانندگی است. بدون شک آموزش نقش موثری در کاهش تصادفات جادهای داشته و ایجاد و نهادینه نمودن آن، موجب بهبود رفتار رانندگان میشود. از این رو آموزشهای موثر یکی از تکیه گاههای اصلی برای کاهش تصادفات جادهای است.
در عصر حاضر یکی از اقدامات اصلی برای کاهش تصادفات جادهای تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی است. آموزش منجر به توسعه آگاهی و ویژگیهای شخصیتی رانندگان میشود. آموزش سبب چگونگی توسعه اندیشه و کنار آمدن و پذیرش و تسلیم با واقعیت های رانندگی میشود. بدیهی است ﻫﺮ ﻗﺪﺭ روشها ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ رانندگان ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد.
آموزش باعث افزایش سطح مهارت، دانش فردی رانندگان و ارتقا فرهنگ رانندگی می شود. آموزش یک رشته اطلاعات در اختیار رانندگان قرار می دهد که این اطلاعات در تصمیم‌گیری و واکنش ها بسیار موثر است. ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای رانندگی و تمرکز بر روی پیامدها و حوادث ناگوار ناشی از آن، به نحوی که در جهت تغییر عادت‌های نادرست رانندگی و ناشایست نشان دادن رفتارهای ناهنجار هدف گذاری شود، تاثیر به سزایی در نحوه رانندگی، واکنش رانندگان و رفتار رانندگان خواهد داشت. به همین دلیل، به سامان کردن رفتار رانندگان بر محور آموزش در جهت کاهش تصادفات جادهای اهمیت ویژه ای مییابد.
آموزش یکی از ابزارهای عمده انتقال فرهنگ، جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و ضامن استمرار و بقای هر جامعهای خواهد بود. آموزش فرآیندی است که افراد جامعه از طریق آن نقشها، انتظارات، قواعد، روابط و به طور کلی فرهنگ جامعه خود را برای بقا و دوام فرا میگیرند(۵۶). بطور کلی آموزش در حوزه ترافیک، مهمترین اصل در میان سایر اصول (اجرای مقرارت، مهندسی ترافیک و شرایط محیطی) و عامل انسانی به عنوان مهمترین رکن ترافیکی محسوب میشود(۵۷).
بنابراین آموزش نحوه رانندگی میتواند بینش رفتار رانندگی را به همراه داشته باشد. این بینش, زمینه اصلی کاهش تصادفات جادهای را فراهم میکند. اگر امکانات و برنامه ریزیها برای سامان بخشی رفتار رانندگی باشد، فرهنگ حمل و نقل و ترافیک نیز خود را با نیاز جامعه هماهنگ خواهند کرد. در نتیجه توجه به نقش آموزش در رانندگی، هزینههای اجتماعی را کاهش میدهد که همه این عوامل میتواند ناشی از وجود آموزش رانندگی باشد. بنابراین راه اصلی کاهش تصادفات جادهای، آموزش رانندگان و فرهنگ رانندگی است.

مدیر سایت

Next Post

دسته بندی علمی - پژوهشی : بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۹

پ اکتبر 29 , 2020
آموزش منجر به تغییر در باورها و رفتارها میشود. آموزش منجر به توسعه آگاهی و ویژگیهای شخصیتی رانندگان میشود. با آگاهی و ویژگی شخصیتی رانندگان و شناسایی رفتار رانندگی و یافتن روشهای اصلاح آن از جمله عوامل موثر در بهبود عملکرد و کاهش شمار تصادفات جادهای میباشد. ایجاد و نهادینه […]