سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

درصد

۵۴

۱۰

۳۵

۰

۱

۱۰۰

نمودار۴-۱۶- وضعیت تلفات استان به تفکیک محل فوت در سال ۱۳۹۲
۴-۷- سوال ۵ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان تفکیک علت نهایی فوت متوفی چگونه است؟
در سال ۱۳۹۲، مهمترین علت تلفات ناشی از تصادفات در استان به تفکیک علت نهایی فوت، ناشی از شکستگیهای متعدد %۵۳ (۳۱۵ نفر) بوده است. سایر علتها ضربه به سر علت %۳۹ (۲۲۹ نفر)، خونریزی %۶ (۳۹ نفر)، سوختگی %۱ (۳ نفر) و نامعلوم %۱ (۵ نفر) میباشد.
فوت بر اثر شکستگیهای متعدد معمولا بر اثر ضربات شدید به غیر از سرنشین خودرو اتفاق میافتد که بیشترین گروه آسیب پذیر در این خصوص عابران پیاده هستند. به همین دلیل، بیش از ۵۰ درصد علت نهایی فوت، ناشی از شکستگیهای متعدد بوده است؛ که سهم تلفات عابران پیاده رقم قابل توجهی در راههای برون شهری میباشد. در واقع در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران رتبه نخست را در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص داده است. بنابراین ایمن سازی تقاطعهای هم سطح در محورهای برونشهری و ارایه امکانات مناسب عابران پیاده نظیر پلهای روگذر و زیر گذر عابر پیاده و فرهنگ سازی جهت استفاده از تسهیلات، میتوان موجبات کاهش تصادفات و تلفات این قشر را فراهم ساخت.
جدول۴-۱۲- میزان تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال ۱۳۹۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

حتما بخوانید :   بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

مدیر سایت

Next Post

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۵

پنج اکتبر 29 , 2020
درصد ۵۴ ۱۰ ۳۵ ۰ ۱ ۱۰۰ نمودار۴-۱۶- وضعیت تلفات استان به تفکیک محل فوت در سال ۱۳۹۲۴-۷- سوال ۵ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان تفکیک علت نهایی فوت متوفی چگونه است؟در سال ۱۳۹۲، مهمترین علت تلفات ناشی از تصادفات در استان به تفکیک علت نهایی فوت، ناشی از شکستگیهای […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
علت نهایی فوت ضربه به سر خونریزی شکستگیهای متعدد سوختگی تحت بررسی نامعلوم مجموع
تعداد ۲۲۹ ۳۹ ۳۱۵ ۳ ۰ ۵ ۵۹۱
درصد ۳۹ ۶