بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۶

نمودار۴-۱۸- وضعیت تلفات استان به تفکیک روشنایی در سال ۱۳۹۲
۴-۹- سوال ۷ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نوع معبر برونشهری چگونه است؟
در سال ۱۳۹۲، ۸۲ درصد تلفات مربوط به تصادفاتی است که در راه اصلی اتفاق افتاده و سهم تصادفات بزرگراهی ۷ درصد بوده است. همچنین ۵ درصد در راه فرعی، ۲ درصد در آزادراه ها و ۴ درصد در سایر راهها اتفاق افتاده است. به بیان دیگر در سال ۱۳۹۲، ۴۸۴ نفر در راههای اصلی، ۴۱ نفر در بزرگراه، ۲۸ نفر در راه فرعی، ۱۳ نفر در آزادراه، ۲۴ نفر در سایر مسیرها و ۱ نفر نیز در مسیرهای نامعلوم جان باخته‌اند. بیش از ۸۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در راههای اصلی اتفاق افتاده است. جدای از بحث نقش عامل انسانی، میتوان وجود تقاطعهای با شکل هندسی نامناسب و در حالت کلی نقاط حادثه خیز را در راههای اصلی استان اشاره نمود. بنابراین بایستی نسبت به شناسایی و رفع این نقاط با جذب اعتبارات مناسب اقدام نمود.
جدول۴-۱۴- میزان تلفات استان به تفکیک نوع معبر برونشهری در سال ۱۳۹۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نوع معبر برونشهری آزادراه بزرگراه راه اصلی راه فرعی راه روستایی سایر نامعلوم مجموع
تعداد ۱۳ ۴۱ ۴۸۴ ۲۸ ۰ ۲۴ ۱ ۵۹۱
درصد ۲ ۷ ۸۲ ۵ ۰ ۴ ۰ ۱۰۰

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

پ اکتبر 29 , 2020
تحت بررسی نامعلوم مجموع تعداد ۲۲۹ ۳۹ ۳۱۵ ۳ ۰ ۵ ۵۹۱ درصد ۳۹ ۶ ۵۳ ۱ ۰ ۱ ۱۰۰ نمودار۴-۱۷- وضعیت تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال ۱۳۹۲۴-۸- سوال ۶ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه است؟تصادفات فوتی بر حسب وضعیت روشنایی […]