سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

تحت بررسی

نامعلوم

مجموع

تعداد

۲۲۹

۳۹

۳۱۵

۳

۰

۵

۵۹۱

درصد

۳۹

۶

۵۳

۱

۰

۱

۱۰۰

نمودار۴-۱۷- وضعیت تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال ۱۳۹۲
۴-۸- سوال ۶ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه است؟
تصادفات فوتی بر حسب وضعیت روشنایی در هنگام تصادف به گروههای شب، روز، هنگام طلوع یا غروب آفتاب تقسیم شدهاند. بر اساس دسته بندی فوق، در سال ۱۳۹۲،%۶۰ تلفات (۳۵۲ نفر) مربوط به تصادفاتی است که در روز اتفاق افتاده است. سهم تصادفات شب %۳۲ (۱۹۲ نفر)، هنگام طلوع یا غروب آفتاب %۷ (۴۵ نفر) و نامعلوم %۱ (۲ نفر) بوده است.
با توجه به آمار ارایه شده، چنین به نظر میرسد وجود شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای فراوان، نزدیکی شهر و روستا و واقع شدن زمینهای کشاورزی و باغات در حاشیه شهرها و جادههای اصلی یکی از دلایل افزایش تلفات ناشی از تصادفات جادهای در روز میباشد. همچنین خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه باعث شده است تا بخش زیادی از سفرها در شهرها و محورهای روستایی برای کار به شهرهای بزرگتر استان انجام پذیرد، که این نیز سبب تشدید افزایش تصادفات جادهای در روز شود.
جدول۴-۱۳- میزان تلفات استان به تفکیک روشنایی جاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

پ اکتبر 29 , 2020
۱ ۵۹۱ درصد ۲ ۷ ۸۲ ۵ ۰ ۴ ۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۹-وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال ۱۳۹۲۴-۱۰- سوال ۸ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان تصادفات جادهای استان در سال ۱۳۹۲، ۵۰۶ نفر یا […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
روشنایی جاده روز شب هنگام طلوع یا غروب آفتاب نامعلوم مجموع