سایت مقالات فارسی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

تعداد

۳۵۲

۱۹۲

۴۵

۲

۵۹۱

درصد

۶۰

۳۲

۷

۱

۱۰۰

نمودار۴-۱۸- وضعیت تلفات استان به تفکیک روشنایی در سال ۱۳۹۲
۴-۹- سوال ۷ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نوع معبر برونشهری چگونه است؟
در سال ۱۳۹۲، ۸۲ درصد تلفات مربوط به تصادفاتی است که در راه اصلی اتفاق افتاده و سهم تصادفات بزرگراهی ۷ درصد بوده است. همچنین ۵ درصد در راه فرعی، ۲ درصد در آزادراه ها و ۴ درصد در سایر راهها اتفاق افتاده است. به بیان دیگر در سال ۱۳۹۲، ۴۸۴ نفر در راههای اصلی، ۴۱ نفر در بزرگراه، ۲۸ نفر در راه فرعی، ۱۳ نفر در آزادراه، ۲۴ نفر در سایر مسیرها و ۱ نفر نیز در مسیرهای نامعلوم جان باخته‌اند. بیش از ۸۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در راههای اصلی اتفاق افتاده است. جدای از بحث نقش عامل انسانی، میتوان وجود تقاطعهای با شکل هندسی نامناسب و در حالت کلی نقاط حادثه خیز را در راههای اصلی استان اشاره نمود. بنابراین بایستی نسبت به شناسایی و رفع این نقاط با جذب اعتبارات مناسب اقدام نمود.
جدول۴-۱۴- میزان تلفات استان به تفکیک نوع معبر برونشهری در سال ۱۳۹۲

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

پ اکتبر 29 , 2020
۱ ۵۹۱ درصد ۲ ۷ ۸۲ ۵ ۰ ۴ ۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۹-وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال ۱۳۹۲۴-۱۰- سوال ۸ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان تصادفات جادهای استان در سال ۱۳۹۲، ۵۰۶ نفر یا […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نوع معبر برونشهری آزادراه بزرگراه راه اصلی راه فرعی راه روستایی سایر نامعلوم مجموع
تعداد ۱۳ ۴۱ ۴۸۴ ۲۸ ۰ ۲۴