بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

۱

۵۹۱

درصد

۲

۷

۸۲

۵

۰

۴

۰

۱۰۰

نمودار۴-۱۹-وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال ۱۳۹۲
۴-۱۰- سوال ۸ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟
از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان تصادفات جادهای استان در سال ۱۳۹۲، ۵۰۶ نفر یا %۸۵٫۹ مصدومان و زخمیهای منجر به فوت از طریق آمبولانس به مراکز درمانی و بیمارستانها انتقال پیدا کرده‌اند. بعد از آمبولانس نباید از نقش خودروهای گذری که معمولا فاقد لوازم، تجهیزات، امکانات و تجربه درمانی هستند غافل بود، زیرا در همین سال، ۷۱ نفر یا %۱۱٫۷ از مصدومان و زخمیهای منجر به فوت توسط این خودروها به مراکز درمانی و بیمارستانها منتقل شده‌اند.همچنین ۳ نفر یا %۰٫۵ توسط خودروهای پلیس، ۲ نفر یا %۰٫۳ توسط سایر خودروها و ۹ نفر یا %۱٫۵ به شکل نامعلوم به مراکز درمانی و بیمارستانها انتقال یافتهاند.
اگرچه انتظار این است که همه مصدومان و زخمیهای ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران از طریق آمبولانس که از تجربه و امکان درمان اولیه برخوردارند، به مراکز درمانی انتقال پیدا کنند ولی با توجه به آمارهای موجود، نقش خودروهای گذری در این انتقال‌ها بالاست که این امر از عدم پوشش کافی و حضور به موقع گروههای امداد و نجات جادهای در حمل مصدوم حکایت دارد. بنابراین با افزایش میزان انتقال مصدومان و زخمیها از طریق آمبولانس و با به کمینه رساندن میزان انتقال‌ها توسط خودروهای گذری، میزان تلفات ناشی تصادفات جادهای را کاهش خواهد یافت.
جدول۴-۱۵- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال ۱۳۹۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

پ اکتبر 29 , 2020
درصد ۸۵٫۹ ۰٫۵ ۱۱٫۷ ۰٫۳ ۱٫۵ ۱۰۰ نمودار۴-۲۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال ۱۳۹۲۴-۱۱- سوال ۹ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟درسال ۱۳۹۲، %۴۹ تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران (۲۸۸ نفر) مربوط به برخورد وسایل نقلیه با […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نحوه انتقال متوفی آمبولانس خودروی پلیس خودروهای عبوری سایر نامعلوم مجموع
تعداد ۵۰۶ ۳ ۷۱ ۲ ۹ ۵۹۱