سایت مقالات فارسی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

درصد

۸۵٫۹

۰٫۵

۱۱٫۷

۰٫۳

۱٫۵

۱۰۰

نمودار۴-۲۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال ۱۳۹۲
۴-۱۱- سوال ۹ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟
درسال ۱۳۹۲، %۴۹ تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران (۲۸۸ نفر) مربوط به برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و سهم برخورد با عابران پیاده نیز %۲۷ (۱۵۸ نفر) بوده است. تلفات مربوط برخورد با شی ثابت و واژگونی %۹(۵۴ نفر) و سقوط ۵%(۲۷ نفر) بوده است. در حالیکه در آمار کشوری برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر %۴۹٫۴، برخورد با عابران پیاده %۱۳٫۲،برخورد با شی ثابت %۵٫۱، واژگونی %۲۸ و سقوط %۱٫۱ اعلام شده است.
نوع بارز تلفات جادهای در این گزارش، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر می باشد. به طوریکه ۴۹ درصد تلفات ناشی از تصادفات جادهای حاصل این نوع برخورد است که بیانگر عدم جدا سازی مسیرهای رفت و برگشت در جادههای استان است. همچنین برخورد با عابران پیاده با ۲۷ درصد در رده بعدی قرار دارد که وقوع حادثه در چنین شرایطی نتیجه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی راننده و یا عابر پیاده میباشد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه میزان تلفات مربوط برخورد با شی ثابت و واژگونی با ۹ درصد است. برای مهار و کاهش واژگونی باید دو عامل سرعت غیر مجاز و خستگی و خواب آلودگی واپایش و پیشگیری شود. همچنین با اعمال مدیریت سرعت به ویژه در مسیرهایی که آمار واژگونی بالا دارند و اصلاح هندسی قوسها و برای پیشگیری از واژگونی ناشی از خواب آلودگی اقداماتی نظیر اجرای شیارهای هشدار دهنده و لرزاننده، کاهش یکنواختی محیط راه در مسیرهای طولانی، افزایش آگاهی رانندگان در خصوص پیامدهای رانندگی در حین خستگی باید مورد عمل قرار گیرد.
جدول۴-۱۶- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال ۱۳۹۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

دسترسی متن کامل - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ...

پ اکتبر 29 , 2020
۵-۱- خلاصه تحقیقدر استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جادهای است. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالشهای مهم استان بوده و خسارتهای مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده های استان تحمیل میشود. از این رو ضرورت دارد به منظور جلوگیری از […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نحوه وقوع تصادفات برخورد وسایل نقلیه برخورد با عابر برخورد با شی ثابت برخورد با حیوان واژگونی سقوط حریق سایر نامعلوم مجموع
تعداد ۲۸۸ ۱۶۱ ۵۴ ۱ ۵۴ ۲۷ ۲ ۲ ۲ ۵۹۱