بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

درصد

۴۹

۲۷

۹

۱/.

۹

۵

۳/.

۳/.

۳/.

۱۰۰

نمودار۴-۲۱- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال ۱۳۹۲
۴-۱۱- سوال ۹ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نوع خودروی مورداستفاده متوفی چگونه است؟
در سال ۱۳۹۲، خودرو مورد استفاده ۲۳۵ نفر (۴۰ درصد) از افراد متوفی خودرو سواری، ۱۱۸ نفر (۲۰ درصد) موتورسیکلت، ۲۷ نفر (۵ درصد) وانت بار، ۱۰ نفر (۲ درصد) کامیون، ۵ نفر (۱ درصد) کامیونت، ۱ نفر (درصد) تریلی، ۳ نفر (۱ درصد) ماشینهای کشاورزی، ۱۹ نفر (۳ درصد) اتوبوس و مینی بوس بوده است. در حالی که در کشور به ترتیب خودروی سواری، موتور و عابر پیاده به ترتیب با %۴۹٫۷، %۱۷٫۹ و %۱۳٫۳ بوده است. نقش خودرو به علت متغیرهای مختلف ساختاری آنها، متنوع است با توجه به آمد و شد زیاد خودروی سواری در جادههای استان بالطبع تصادفات زیادی را نسبت به سایر وسایل نقلیه برای خود ثبت کرده است.
البته جدای از عابر پیاده، دوچرخه و موتور سیکلت که تصادفاتشان منجر به فوت شده به علت برخورد مستقیم بدن با وسیله نقلیه در حال حرکت در مناطق با بافت مسکونی و یا محلهای عبور عرضی عابرین پیاده است. وجود رقم ۳% اتوبوس امری قابل تامل و توجه است. که علت آن سانحه سقوط اتوبوس در محور هراز در سال ۱۳۹۲ بوده که ۱۸ مورد فوتی در صحنه تصادف داشته است.
جدول۴-۱۸- میزان تلفات استان به تفکیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی در سال ۱۳۹۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

دسترسی متن کامل - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ...

پ اکتبر 29 , 2020
۵-۱- خلاصه تحقیقدر استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جادهای است. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالشهای مهم استان بوده و خسارتهای مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده های استان تحمیل میشود. از این رو ضرورت دارد به منظور جلوگیری از […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نوع خودرو عابر سواری مینی بوس اتوبوس وانت کامیونت کامیون تریلی موتور دوچرخه آمبولانس ماشین کشاورزی نظامی انتظامی سایر مجموع