بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده …

۲-۸ بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[139]
۲-۸-۱ پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی
تکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه های تاریخی دارد که ردپایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی (جست . به عنوان مثال آلفرد مارشال ، اقتصاددان معروف انگلیسی در ١٨٩٠ سود اقتصادی را این گونه تعریف می کند :
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را » سود مدیریت «یا » سود تعهد « نیز نامید.
براساس تعریف مارشال ، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند سود پس از بهره و مالیات و سود نقدی پس از بهره و مالیات و … است. تفاوت کلیدی بین سود اقتصادی و سود حسابداری در این نهفته است که اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعاً زمانی سودآور است که : ١ – درآمدهایش بتواند هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد ، و ٢ – بازدهی معقولی را برای مالکان که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند ایجاد کند.
اساساً نظریه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای دو اصل زیر بنا شده است :
۱) شرکت سودآور نیست ، مگر این که درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت آن باشد.
۲) ثروت سهامداران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنندکه ارزش فعلی خالص آنها (بانرخ تنزیلی حداقل معادل هزینه ی سرمایه ی شرکت) مثبت باشد.
در حالیکه ریشه های ارزش افزوده اقتصادی به اقتصاددانان کلاسیک بر می گردد سه اقتصاددان پیشرو آمریکایی قرن بیستم، ایروینگ فیشر[۱۴۰] ، در طول دهه ١٩٣٠ و میلر و مودیلیانی[۱۴۱] از ابتدای دهه ١٩۵٠ تا اواخر دهه ١٩۶٠ معنی کاملتری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده اند.
فیشر ، یک ارتباط اساسی بین خالص ارزش فعلی[۱۴۲] و جریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده ، ایجاد کرد . میلر و مودیلیانی نشان داد که تصمیمات سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت ، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است.
در طول دهه ١٩٧٠ ، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روشهای ارزشگذاری مبتنی بر حسابداری بود ، تا اینکه در سال ١٩٨۶ شریکش آقای استیوارت در موسسه مشاوره ای استرن و استیوارت (واقع در نیویورک) کتاب (The Quest for Value) را منتشر کرد . و در این کتاب ، ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود . در واقع ارزش افزوده اقتصادی در طی ٢٠ سال که استرن و استیوارت با هم کار می کردند ، توسعه یافت (بیدگلی ، فتح الهی ، ۱۳۸۳) .
۲-۸-۲ محاسبه ارزش افزوده اقتصادی(EVA)
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هز ینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . اگر سود خالص شرکتی برابر هزینه فرصت سرمایه بکار گرفته شده باشد شرکت هیچ ارزشی ایجاد نکرده است (حتی اگر مبلغ سود خالص خیلی زیاد باشد) ، زیرا سهامداران با سرمایه گذاری در پژوره های دیگری با ریسک مشابه بازدهی معادل هزینه فرصت کسب خواهند کرد و اگر سود خالص شرکتی کمتر از هز ینه فرصت سرمایه بکار گرفته شده باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و سهامداران فقیرتر خواهند شد ، زیرا اگر در پروژه های دیگری با ریسک مشابه در بازار سرمایه گذاری می کردند ، بازده بیشتری تحصیل می کردند . فقط زمانی که سود خالص شرکت از هزینه فرصت سرمایه بکار گرفته شده در شرکت بیشتر باشد ، ارزش شرکت افزایش یافته و به تبع آن ثروت سهامداران زیادتر می شود . محاسبه این معیار از طریق فرمول ز یر انجام می شود :
با ساده کردن فرمول بالا
و چون
پس با جایگزین کردن آن در فرمول
که اجزای آن عبارتند از :
سرمایه بازده نرخ = r
سرمایه هزینه نرخ = c
سود خالص عملیاتی بعد از مالیات = NOPAT
سرمایه به کار گرفته شده = Capital
همانگونه که اشاره شد نکته کلیدی ارزش افزوده اقتصادی این مطلب است که ارزش ، زمانی ایجاد می شود که نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتر از نرخ کل هزینه سرمایه باشد ، یعنی هزینه سرمایه ریسک سرمایه گذاری را در برگیرد . به عبارت دیگر جهت محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می توان کل هزینه سرمایه به کار گرفته شده را مستقیماً از سود عملیاتی پس از کسر مالیات کاست . یعنی :
که در آن WACC ، میانگین موزون هزینه سرمایه است همچنین می توان EVA را از تفاوت بین نرخ بازده سرمایه گذاری و هزینه سرمایه و حاصلضرب آنها در ارزش دفتری اقتصادی سرمایه که شرکت به کار گرفته است به دست آورد . پس می توان معادله فوق را با استفاده از جایگزینی نرخ بازده سرمایه گذاری شده به جای NOPAT[143] به صورت زیر نمایش داد (نوروش ، صالحی و کرمی، ١٣٨٣).
یعنی :
اجزای کلیدی که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی در این تحقیق مدنظر قرار می گیرند عبارتند از:
١- سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT)
٢- سرمایه (Capital)
٣- تعدیلات حسابداری
۴- هزینه سرمایه
۲-۹ بخش هشتم: پیشینه ی پژوهش سرمایه فکری
در این بخش از تحقیق، سوابق تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور به صورت زیر ارائه می گردد.
۲-۹-۱ تحقیقات انجام شده در خارج کشور
چانگ (۲۰۰۷)
با استفاده از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده، تاثیر سرمایه فکری را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) و سود آوری (بازده دار

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

اییها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سود آوری ساده و حاشیه سود) در صنعت تکنولوژی اطلاعات تایوان طی سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۱ بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری و هر یک از زیرمجموعه های آن با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده بر اهمیت مخارج تحقیق و توسعه و اموال فکری بر افزایش ارزش بازار و سود آوری شرکت تاکید می کرد.
تن[۱۴۴] و همکاران(۲۰۰۷)
نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده در بورس سهام سنگاپور در دوره زمانی (۲۰۰۲-۲۰۰۰) پرداختند. برای این منظور آنها سه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و بازده سالانه هر سهم را به عنوان شاخصی برای بازده مالی، و سه جزء ضریب ارزش افزوده فکری پالیک (۱۹۹۷)، را به عنوان شاخصی برای سرمایه فکری در نظر گرفتند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات جزئی بود. نتایج مطالعات آنها این بودکه:
بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
بین سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
نقش سرمایه فکری در عملکرد صنایع مختلف، متفاوت است.

مدیر سایت

Next Post

بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای ...

د اکتبر 12 , 2020
۲۰۰۶ ۲۰۰۳ ۸۰ رابطه ی بین سرمایه فکری (با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری) و عملکرد مالی شرکت های تایوانی سرمایه فکری با سودآوری و ارزش بازار شرکت همبستگی مثبت، ولی با بهره وری(نسبت گردش دارایی ها) همبستگی منفی دارد. چن و همکاران ۲۰۰۵ ۱۹۹۲تا ۲۰۰۲ ۱۳۶ بررسی […]