بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین …

شیو[۱۴۵] (۲۰۰۶)
رابطه ی بین سرمایه فکری (با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری) و عملکرد مالی ۸۰ شرکت تایوانی را در سال ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار داد. یافته های تحقیق نشان داد که ضریب ارزش افزوده فکری با سودآوری و ارزش بازار شرکت همبستگی مثبت، ولی با بهره وری(نسبت گردش دارایی ها) همبستگی منفی دارد.
چن[۱۴۶] و همکاران (۲۰۰۵)
رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تایوان در دوره زمانی (۲۰۰۲-۱۹۹۲) را به گونه ای تجربی بررسی کردند. آنها سرمایه فکری را با استفاده از ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با استفاده از نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، رشد درآمد و بهره وری کارکنان، اندازه گیری نمودند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی چندگانه بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد. همچنین، شواهد ارائه شده حاکی از آن بود که مخارج تحقیق و توسعه اطلاعات بیشتری را در مورد سرمایه ساختاری ارائه می نماید و دارای رابطه مثبتی با سود آوری و ارزش بازار شرکت می باشد.
ریاحی بلکویی[۱۴۷] (۲۰۰۳)
بلکویی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای چند ملیتی امریکایی در دوره زمانی ۱۹۹۶-۱۹۹۲ پرداخته است . جامعه آماری وی ۱۰۰ شرکت تولیدی و خدماتی چند ملیتی آمریکایی در سال ۱۹۹۱ و نمونه آماری آن ۸۱ شرکتی بوده که داده های مورد نیاز پژوهش را در سال های مورد بررسی ارائه کرده بودند. در این راستا وی تعداد درخواستهای حفاظت از علائم تجاری توسط هر شرکت در طی یک دوره ده ساله منتهی به ۱۹۹۱ را به عنوان معیاری برای سنجش سرمایه فکری و نسبت ارزش افزوده به کل دارایی ها را به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کل شرکت در نظر گرفت. در واقع متغیر مستقل این پژوهش تفاوت بین تعداد درخواست علائم تجاری توسط هر شرکت می باشد و میانه تعداد درخواست علائم تجاری در نمونه مورد بررسی و متغیر وابسته ی پژوهش نیز تفات میانگین پنج ساله (۱۹۹۶-۱۹۹۲) نسبت ارزش افزوده به کل داراییها و میانه میانگین پنج ساله این نسبت در نمونه مورد مطالعه می باشد. نتایج وی حاکی از آن است که بین عملکرد شرکتهای چند ملیتی آمریکایی و سرمایه فکری شرکت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فایرر[۱۴۸] و ویلیامز[۱۴۹] (۲۰۰۳)
فایرر و ویلیامز به بررسی ارتباط بین کارایی ارزش افزوده سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی پرداختند. نمونه آماری این تحقیق، ۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۱ بود. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فیزیکی مهم ترین شاخص تعیین کننده عملکرد شرکت ها در آفریقای جنوبی می باشد.
خلاصه ای از تحقیقات خارجی که در بالا ذکر گردید در جدول ۴-۲ آورده شده است.
جدول ۲-۲ خلاصه ای از تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه سرمایه فکری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای ...

د اکتبر 12 , 2020
۲۰۰۶ ۲۰۰۳ ۸۰ رابطه ی بین سرمایه فکری (با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری) و عملکرد مالی شرکت های تایوانی سرمایه فکری با سودآوری و ارزش بازار شرکت همبستگی مثبت، ولی با بهره وری(نسبت گردش دارایی ها) همبستگی منفی دارد. چن و همکاران ۲۰۰۵ ۱۹۹۲تا ۲۰۰۲ ۱۳۶ بررسی […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نام محقق سال تحقیق دوره زمانی تعداد نمونه موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
چانگ ۲۰۰۷ ۲۰۰۱
تا ۲۰۰۵
۳۱۱ بررسی تاثیر سرمایه فکری و زیر مجموعه های آن بر ارزش بازار و عملکرد شرکت های فعال در صنعت تکنولوژی اطلاعات تایوان با استفاده از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب ارزش افزوده فکری تعدیل شده بین سرمایه فکری و زیرمجموعه های آن با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و مدل تعدیل شده این ارتباط را بهتر نمایان می کند.
تن و همکاران ۲۰۰۷ ۲۰۰۰
تا ۲۰۰۲
۱۵۰ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام سنگاپور بین سرمایه فکری شرکت و عملکرد جاری و آتی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.همچنین بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
شیو