بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای …

۲۰۰۶

۲۰۰۳

۸۰

رابطه ی بین سرمایه فکری (با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری) و عملکرد مالی شرکت های تایوانی

سرمایه فکری با سودآوری و ارزش بازار شرکت همبستگی مثبت، ولی با بهره وری(نسبت گردش دارایی ها) همبستگی منفی دارد.

چن و همکاران

۲۰۰۵

۱۹۹۲
تا ۲۰۰۲

۱۳۶

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهام تایوان

سرمایه فکری دارای رابطه مثبت و معنی داری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتها می باشد.

ریاحی بلکوئی

۲۰۰۳

۱۹۹۲
تا ۱۹۹۶

۸۱

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای چند ملیتی آمریکایی

بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای چند ملیتی آمریکایی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

فایرر و ویلیامز

۲۰۰۳

۲۰۰۱

۷۵

بررسی ارتباط بین کارایی ارزش افزوده سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی

بین زیرمجموعه های سرمایه فکری با سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رابطه معنی داری وجود دارد و سرمایه فیزیکی مهم ترین شاخص تعیین کننده عملکرد شرکت ها در آفریقای جنوبی می باشد.

۲-۹-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور
اهم پژوهش های انجام شده در زمینه سرمایه فکری در ایران به این شرح است :
همتی و مهرابی(۱۳۸۹)
در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها به منظور سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده کردند. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۴۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۷ بود. شاخص های بازده مالی شامل بازده سرمایه، سود هر سهم و بازده سالانه سهام بود. آنها چهار فرضیه تدوین کردند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و عملکرد آتی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، سهم سرمایه فکری در عملکرد آتی شرکت در صنایع مختلف متفاوت می باشد. ولی نتایج نشان داد که بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد آتی شرکت ارتباطی وجود ندارد.
همتی و مظفری (۱۳۸۹)
در تحقیق خود، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷ پرداختند.نمونه تحقیق شامل ۶۰ شرکت بود که به روش تصادفی طبقه بندی،انتخاب شده بودند. به منظور انجام تحقیق پنج فرضیه اصلی مطرح گردید و برای آزمون فرضیات از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد فعلی و آتی شرکتهای غیر مالی نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای مورد آزمون ارتباط معنی داری وجود دارد و تفاوت معنی داری بین محتوای اطلاعاتی اجزای سرمایه فکری در پیش بینی عملکرد مالی شرکتهای مورد آزمون وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

تحقیق - بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته ...

د اکتبر 12 , 2020
عباسی وصدقی (۱۳۸۹)در تحقیق خود، به بررسی تاثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در تحقیق خود تاثیر شاخص های سرمایه فکری (کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، […]