تحقیق – بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته …

عباسی وصدقی (۱۳۸۹)
در تحقیق خود، به بررسی تاثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در تحقیق خود تاثیر شاخص های سرمایه فکری (کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه)۹۹ شرکت را طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به روش رگرسیون پانل دیتا بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان داد ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت ومعنی داری دارد. همچنین تاثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت، اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنی دار می باشد. تاثیر ضریب کارایی سرمایه های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت، اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی می باشد. همچنین نتایج نشان داد، شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند دارای عملکرد مالی بهتری می باشند و نیز میانگین ضریب سرمایه فکری در بین صنایع گوناگون دارای تفاوت معنی داری می باشد.
ستایش و کاظم نژاد (۱۳۸۸)
در تحقیق خود، به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.در این راستا، از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برای ارزیابی عملکرد و از متغیرهای اندازه و نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده کردند. نتایج تحقیق در قلمرو زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نشان داد که سرمایه فکری دارای رابطه مثبت و معنی داری با نرخ بازده دارایی ها و گردش دارایی ها می باشد، ولی بین سرمایه فکری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معنی داری وجود ندارد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد آتی شرکت دارد.
مدهوشی و اصغر نژاد (۱۳۸۸)
در تحقیق خود، ابتدا بر اساس روشی کاربردی، ارزش سرمایه فکری شرکتهای سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی شش ساله از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ محاسبه، سپس ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادند.روش آماری مورد استفاده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته بود. یافته های تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
نمازی و ابراهیمی(۱۳۸۸)
تحقیقی تحت عنوان “بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند. دوره زمانی مورد مطالعه (۱۳۸۳-۱۳۸۵) و نمونه انتخابی شامل ۱۲۰ شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش “رگرسیون حداقل مربعات جزئی” حاکی از این است که صرفنظر از اندازه شرکت، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. افزون بر این، به طور کلی، هم در سطح کلیه شرکتها و هم در سطح صنایع، بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی معنا دار، و بین عملکرد گذشته و عملکرد جاری، و عملکرد گذشته و عملکرد آتی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
خیری و همکاران(۱۳۹۱)
در چند تحقیق مختلف به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی، نحوه ی تامین مالی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های زیر مجموعه ی گروه مپنا پرداختند. آنها از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و شاخص سودآوری اصلی به عنوان شاخص عملکرد مالی و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری خالص تر جهت سنجش عملکرد شرکت استفاده کردند. جامعه ی آماری آنها شامل تمام زیر مجموعه های گروه مپنا و سالهای تحقیق مابین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بوده است.
در مورد ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی نتایج تحقیق آنها نشان داد ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و شاخصهای سنجش عملکرد مالی بازده دارایی ها و شاخص سودآوری اصلی شرکتهای عضو گروه مپنا وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان اجزای سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری بیشترین ارتباط را با شاخص های عملکرد مالی دارد.
در مورد ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای عضو گروه مپنا می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان اجزای سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی بیشترین ارتباط را با شاخص ارزش افزوده اقتصادی دارد.
در مورد ارتباط بین سرمایه فکری و نحوه تامین مالی در تحقیق آنها برای اندازه گیری سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده است و ساختار سرمایه به عنوان شاخص نحوه تامین مالی در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش رگرسیون پانل دیتا(حداقل مربعات)استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و نحوه تامین مالی شرکتهای عضو گروه مپنا می با

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

شد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان اجزای سرمایه فکری، کارایی سرمایه بکارگرفته شده بیشترین ارتباط را با شاخص ساختار سرمایه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکتهایی که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بالاتری دارند بیشتر از منابع داخلی اقدام به تامین مالی می کنند.
خلاصه ای از تحقیقات داخلی که در بالا ذکر گردید در جدول ۵-۲ آورده شده است.
جدول ۲-۳ خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه سرمایه فکری

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ...

د اکتبر 12 , 2020
۲-۱۰ خلاصه فصلدر ابتدای این فصل، به معرفی سرمایه فکری، تعاریف مختلف، مروری بر چشم انداز تاریخی آن و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداختیم. در ادامه، با هدف آشنایی با ارزیابی و سنجش این سرمایه نو ظهور به طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نام محقق سال تحقیق دوره زمانی تعداد نمونه موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
همتی و مهرابی ۱۳۸۹ ۱۳۸۳ تا
۱۳۸۷
۱۴۶ بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه فکری و عملکرد مالی و عملکرد آتی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، سهم سرمایه فکری در عملکرد آتی شرکت در صنایع مختلف متفاوت می باشد.
همتی و مظفری ۱۳۸۹ ۱۳۸۳
تا ۱۳۸۷
۶۰