بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران …

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد فعلی و آتی شرکتهای غیر مالی نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای مورد آزمون ارتباط معنی داری وجود دارد و تفاوت معنی داری بین محتوای اطلاعاتی اجزای سرمایه فکری در پیش بینی عملکرد مالی شرکتهای مورد آزمون وجود دارد.

عباسی وصدقی

۱۳۸۹

۱۳۷۹
تا ۱۳۸۲

۹۹

بررسی تاثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت ومعنی داری دارد. همچنین تاثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت، اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنی دار می باشد.تاثیر ضریب کارایی سرمایه های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت، اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی می باشد.

ستایش و کاظم نژاد

۱۳۸۸

۱۳۸۰
تا ۱۳۸۵

۱۲۳

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه فکری دارای رابطه مثبت و معنی داری با نرخ بازده دارایی ها و گردش دارایی ها می باشد ولی بین سرمایه فکری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد آتی شرکت دراد.

مدهوشی و اصغر نژاد

۱۳۸۸

۱۳۸۰
تا ۱۳۸۵

۱۶

ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بین سرمایه فکری و بازده مالی، سرمایه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

نمازی و ابراهیمی

۱۳۸۸

۱۳۸۳
تا ۱۳۸۵

۱۲۰

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. افزون بر این، بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی معنا دار، و بین عملکرد گذشته و عملکرد جاری، و عملکرد گذشته و عملکرد آتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ...

د اکتبر 12 , 2020
۲-۱۰ خلاصه فصلدر ابتدای این فصل، به معرفی سرمایه فکری، تعاریف مختلف، مروری بر چشم انداز تاریخی آن و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداختیم. در ادامه، با هدف آشنایی با ارزیابی و سنجش این سرمایه نو ظهور به طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه […]