پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده …

۲-۱۰ خلاصه فصل
در ابتدای این فصل، به معرفی سرمایه فکری، تعاریف مختلف، مروری بر چشم انداز تاریخی آن و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداختیم. در ادامه، با هدف آشنایی با ارزیابی و سنجش این سرمایه نو ظهور به طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری و معرفی ضریب ارزش افزوده به عنوان روشی برتر و مبنای این تحقیق پرداخته شد. سپس به بررسی فواید و مشکلات سنجش سرمایه فکری پرداخته شد. همچنین، ارتباط بین سرمایه فکری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده مالی مطرح گردید و سپس مدل ارزش افزوده اقتصادی و ارتباط آن با سرمایه فکری به طور کلی مورد بررسی قرار گرفت و در آخر نگاهی به تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور شد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف اصلی این تحقیق، معرفی سرمایه فکری، عناصر تشکیل دهنده، روش های سنجش و ارتباط آن با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد، بنابراین تحقیق از نوع توصیفی می باشد.
تحقیق فرایندی است که به وسیله آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را نسبت به آنها کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها و نتیجه گیری تحت عنوان روش شناسی تحقیق یاد می شود. تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از روشهای علمی تحقیق، پس از شناسایی مساله تحقیق و تدوین فرضیه ها، به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها پرداخته و پس از انجام آزمونهای مناسب به تجزیه و تحلیل نتایج آزمونها بپردازد.
در این فصل روش تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری، نحوه جمع آوری داده های تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه محاسبه آنها، آزمون های آماری و نرم افزار آماری مورد استفاده توضیح داده شده است .
۳-۲ روش تحقیق
روش انجام این تحقیق، شامل مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای است. روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی می باشد. تحقیق کاربردی، تحقیقی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی، به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ابزارها و وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع تحقیقاتی انجام می شود. همچنین روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق، مبتنی بر تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار ۷ Eviews می باشد.
۳-۳ قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای حدود مشخص و تعریف شده ای باشد تا پژوهشگر بتواند در تمامی مراحل انجام کار، احاطه کافی و قابل اطمینان بر آن داشته باشد. همچنین نتایج به دست آمده از تحقیق نیز باید قابل تعمیم به کل جامعه باشد. تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نظر موضوعی، مکانی و زمانی دارای ویژگی های زیر است :
قلمرو موضوعی بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
قلمرو زمانی به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده دوره زمانی ۹ ساله (۱۳۹۲-۱۳۸۴) برای تحقیق تعیین شده است.
۳-۴ جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری این تحقیق از نوع روش حذفی می باشد. در این تحقیق از ۴۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات آنها در لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد، فقط ۲۵۸ شرکت در هر ۶ سال دوره تحقیق گزارش خود را به بورس ارائه نموده بودند. در ادامه برای انتخاب نمونه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن ویژگی های زیر انتخاب گردیدند :
تا پایان سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.
طی دوره تحقیق تغییر سال مالی و وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه نداشته باشند.
جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، لیزینگ و بانک نباشند.
در طی دوره تحقیق زیان ده نباشند(سود خالص داشته باشند) وزیان عملیاتی نیز نداشته باشند.
خالص ارزش دفتری دارایی آنها منفی نباشد.
اطلاعات مالی شرکت برای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به طور کامل موجود باشد.
با توجه به شرایط بالا، از ۲۵۸ شرکت فعال ،۱۲۷ شرکت حائز شرایط فوق نبوده و حذف گردیدند. لذا، ۱۳۱ شرکت به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب گردیدند.
۳-۵ جمع آوری داده های تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران که شامل فرمت PDF صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی می باشد، و نیز سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.
داده های جمع آوری شده با استفاده از برنامه اکسل طبقه بندی گردیده و سپس متغیرهای مورد نظر برای آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس روش های اندازه گیری نام برده محاسبه گردیدند.
۳-۶ نرم افزارآماری مورد استفاده
در این تحقیق برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزار ۷ Eviews استفاده شده است. این نرم افزار دارای رنج وسیعی از تکنیک های تخمین تک معادله و سیستم های معادلات برای داده های سری زمانی و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مقطعی است. تخمین زننده های اساسی شامل حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات دو مرحله ای، حداقل مربعات غیر خطی و نیز تخمین موزون می باشد.
۳-۷ فرضیه های تحقیق
هدف این تحقیق بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با معیارهای سنتی و نوین عملکرد در صنایع مختلف با استفاده از مدل ضریب ارزش افزوده فکری می باشد. بنابراین فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر طراحی شدند:
فرضیه های اصلی:
بین سرمایه فکری با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
۱) بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲) بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
۳) بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

مدیر سایت

Next Post

تحقیق - بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای ...

د اکتبر 12 , 2020
۴) بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.۵) بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.۶) بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.۳-۸ متغیرهای تحقیقمتغیرهای تحقیق به دو دسته […]