تحقیق – بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای …

۴) بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
۵) بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
۶) بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
۳-۸ متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق به دو دسته متغیر مستقل و متغیر وابسته تقسیم می شوند. متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.
متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشد :
متغیرهای مستقل
* کارایی سرمایه انسانی
* کارایی سرمایه ساختاری
* کارایی سرمایه به کار گرفته شده
متغیرهای وابسته
*ارزش افزوده اقتصادی
*ارزش افزوده سهامداران
۳-۹ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه
در این تحقیق برای اندازه گیری سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده شده است. طبق این مدل، ارزش افزوده حاصل از کاربرد منابع شرکت برای هر سال از رابطه زیر محاسبه می گردد :
VA = OP +EC + D + A
OP سود عملیاتی ، EC هزینه نیروی کار ، D استهلاک دارایی های ثابت و A استهلاک دارایی های نامشهود می باشد.
توجه به این نکته مهم است که در این مدل هزینه های نیروی کار جزء ورودی ها به حساب نمی آیند. به علت نقش فعال این نیرو در فرآیند ایجاد ارزش ، توان فکری (ارائه شده توسط هزینه های نیروی کار) به عنوان هزینه به حساب نمی آید. بنابراین ، جنبه کلیدی روش پالیک این می باشد که به نیروی کار به عنوان نهاد ایجاد کننده ارزش نگاه می نماید. نتیجه این که ارزش افزوده بیان کننده ثروت جدید ایجاد شده در هردوره می باشد. پالیک معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت را سه معیار کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه به کار گرفته شده می داند.
کارایی سرمایه انسانی (HCE)– رابطه بین ارزش افزوده و سرمایه انسانی می باشد و نشان دهنده این است که به ازای هر ریال خرج شده برای کارکنان چه مقدار ارزش افزوده ایجاد می شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ارزش افزوده = کارایی سرمایه انسانی
سرمایه انسانی

سرمایه انسانی شامل هزینه های کار مستقیم + کار غیر مستقیم + حقوق بخش های فروش ، بازاریابی و اداری می باشد.
کارایی سرمایه ساختاری (SCE) – کارایی سرمایه ساختاری میزان سرمایه ساختاری مورد نیاز برای ایجاد یک ریال ارزش افزوده را محاسبه و به عنوان شاخص موفقیت سرمایه ساختاری در فرآیند ایجاد ارزش می باشد.
سرمایه ساختاری نشان دهنده سهم سرمایه ساختاری در ایجاد ارزش می باشد. در مدل پالیک سرمایه ساختاری بدین صورت محاسبه می شود.
سرمایه انسانی – ارزش افزوده = سرمایه ساختاری
هر چه سهم سرمایه انسانی در ایجاد ارزش کمتر باشد ، به همان مقدار سهم سرمایه ساختاری بیشتر می شود. کارایی سرمایه ساختاری به صورت زیر تعریف می شود.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و ...

س اکتبر 20 , 2020
رضایت از زندگی افراد شرکت‌کننده در جلسات روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی، در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری می‌یابد.برای مقایسه میانگین رضایت از زندگی آزمودنی‌های دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم متغیر کنترل گردید. در […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
سرمایه ساختاری = کارایی سرمایه ساختاری