بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران …

ارزش افزوده

کارایی سرمایه بکارگرفته شده(CEE) – این رابطه ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر واحد سرمایه فیزیکی را نشان می دهد.

ارزش افزوده = کارایی سرمایه بکار گرفته شده
سرمایه بکارگرفته شده

سرمایه بکار گرفته شده شامل ارزش دفتری مجموع دارایی ها بجز دارایی نامشهود می باشد. پالیک فرض می کند که اگر در شرکتی ، هرواحد سرمایه بکارگرفته شده بازده بیشتری نسبت به شرکت دیگر تولید نماید ، در این صورت ، شرکت اول در کاربرد سرمایه های خود بهتر عمل کرده است.
ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) – این نسبت از مجموع ضرایب پیشگفته به دست می آید و محاسبه کننده سرمایه فکری شرکت می باشد. این ضریب به عنوان ابزار اندازه گیری سرمایه فکری مدل پالیک به کار می رود. درست است که در محاسبه این ضریب از داده های حسابداری استفاده می شود ، اما تمرکز آن به جای هزینه های شرکت بر روی منابعی می باشد که برای شرکت باعث ایجاد ارزش می شوند.
VAIC =HCE + SCE + CEE
ارزش افزوده اقتصادی (EVA)– بطور کلی EVA کارایی درون سازمان را نشان می دهد و در حالتی که EVA  برابر صفر باشد به معنای آنست که سود حاصل از عملیات برابر با هزینه تامین وجوه سرمایه گذاری شده است.
EVA= NOPATt – ( WACCt * Capitalt-1)
= سود عملیاتی خالص از مالیاتNOPAT
= میانگین موزون هزینه سرمایهWACC
WACC= (Dt/Dt+Et) Kd + (Et/Dt+Et) Ke
Dt: بدهی های بهره دار در سال T
Et: حقوق صاحبان سهام در سال T
Kd: نرخ هزینه بدهی های بهره دار(برابر با نرخ بهره اوراق مشارکت اسلامی، اعلام شده از سوی بانک مرکزی)
Ke:: نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام
Ke= (DPSt/Pt) + g
DPSt: سود تقسیمی سال T
Pt: قیمت سهام در سال T
g: میانگین پنج ساله نرخ رشد سود سهام
Capital = سرمایه به کارگرفته شده که برابر حاصل جمع بدهیهای بهره دار(کوتاه مدت و بلند مدت) و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال می باشد.
ارزش افزوده سهامداران (SVA)– بیانگر آن است که پول سهامداران بایستی بازده بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در دیگر دارایی ها با سطح ریسک مشابه ارائه نماید .
ارزش افزوده سهامداران (SVA) = ارزش فعلی جریانات نقدی عملیاتی طی دوره + ارزش باقیمانده+ اوراق بهادار قابل معامله – بدهی
ارزش باقیمانده شرکت از تقسیم جریان نقد آزاد در سال n ام بر نرخ تنزیلی که معادل هزینه سرمایه می باشد حاصل می گردد .
جریان نقدی آزاد – معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها،در اختیار دارد.جریان نقدی آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.
مخارج سرمایه ای-جریان خالص وجه نقد ناشی بازده سرمایه گذاری وسود پرداختی-جریان نقد عملیاتی=جریان نقدآزاد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و ...

س اکتبر 20 , 2020
رضایت از زندگی افراد شرکت‌کننده در جلسات روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی، در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری می‌یابد.برای مقایسه میانگین رضایت از زندگی آزمودنی‌های دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم متغیر کنترل گردید. در […]