بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران دربین شرکتهای پذیرفته …

۶-۵-۴-۲ حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ………………………………………………………… ۳۸
۷-۵-۴-۲ مدل کارگزار فناوری………………………………………………………………………………… ۳۹
۸-۵-۴-۲ امتیازات موزون مستند ………………………………………………………………………………۳۹
۹-۵-۴-۲ هدایت کننده اسکاندیا …. ………………………………………………………………………….۴۰
۱۰-۵-۴-۲ نمایشگر دارایی نامشهود…………………………………………………………………………. ۴۱
۱۱-۵-۴-۲ ارزش بازار به ارزش دفتری …………………………………………………………………… ۴۱
۱۲-۵-۴-۲ اندازه گیری ارزش نامشهود …………………………………………………………………… ۴۱
۱۳-۵-۴-۲ شاخص سرمایه فکری ………………………………………………………………………….. ۴۲
۱۴-۵-۴-۲ روش ارزشگذاری جامع ……………………………………………………………………….. ۴۳
۱۵-۵-۴-۲ حسابداری برای آینده ……………………………………………………………………………. ۴۳
۱۶-۵-۴-۲ ارزش بازار تخصیص یافته سرمایه گذار ………………………………………………….. ۴۴
۱۷-۵-۴-۲ درآمد سرمایه دانش محور ……………………………………………………………………… ۴۴
۱۸-۵-۴-۲ ایجاد ارزش جامع(فراگیر) …………………………………………………………………….. ۴۴
۱۹-۵-۴-۲ جستجوگر ارزش ………………………… ……………………………………………………….۴۵
۲۰-۵-۴-۲ ارزش گذاری دارایی فکری …………………………………………………………………… ۴۵
۲۱-۵-۴-۲ گزارش منابع انسانی ……………………………………………………………………………… ۴۶
۲۲-۵-۴-۲ رویکرد ارزش کل نگر ………………………………………………………………………….. ۴۶
۲۳-۵-۴-۲ ضریب ارزش افزوده فکری …………………………………………………………………… ۴۶
۲۴-۵-۴-۲ چرخه ممیزی دانش ……………………………………………………………………………… ۴۷
۲۵-۵-۴-۲ نقشه داراییهای دانش …………………………………………………………………………….. ۴۷
۲۶-۵-۴-۲ اندازه گیری و حسابداری سرمایه فکری ………………………………………………….. ۴۷
۲۷-۵-۴-۲ کارت امتیاز زنجیره ارزش ……………………………………………………………………… ۴۸
۲۸-۵-۴-۲ خطوط راهنمای مریتوم …………………………………………………………………………. ۴۸
۲۹-۵-۴-۲ درجه بندی سرمایه فکری ……………………………………………………………………… ۴۹
۳۰-۵-۴-۲ روش مالی اندازه گیری دارایی های نامشهود ……………………………………………..۵۰
عناوین شماره صفحه
۳۱-۵-۴-۲ ارزشگذاری پویای سرمایه فکری ……………………………………………………………. ۵۰
۳۲-۵-۴-۲ خطوط راهنمای دانمارک ………………………………………………………………………. ۵۱
۳۳-۵-۴-۲ بهره هوشی کسب و کار ………………………………………………………………………… ۵۱
۵-۲ بخش چهارم :ضریب ارزش افزوده فکری …………………………………………………………………… ۵۱
۱-۵-۲ مزیت روش ضریب ارزش افزوده فکری نسبت به سایر روشها………………………………. ۵۳
۶-۲ بخش پنجم : مزایا و مشکلات اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………….. ۵۴
۱-۶-۲ مزایای اندازه گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۶-۲ مشکلات سنجش سرمایه فکری…………………………………………………………………………. ۵۴
۷-۲ بخش ششم : ارزش افزوده سهامداران……………………………………………………………………………۵۶
۸-۲ بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………. ۵۸
۱-۸-۲ پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی ……………………………………………………… ۵۸
۲-۸-۲ محاسبه ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………۵۹
۹-۲ بخش هشتم : پیشینه ی پژوهش سرمایه فکری……………………………………………………………… ۶۰
۱-۹-۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………… ۶۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

متن کامل - بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ...

د اکتبر 12 , 2020
۲-۹-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. ۶۴۱۰-۲ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹فصل سوم – روش تحقیق۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱۲-۳ روش تحقیق ……………………………. ……………………………………………………………………………۷۱۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱۴-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… ۷۲۵-۳ جمع آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۲۶-۳ نرم افزار آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………………… ۷۳۷-۳ فرضیه های تحقیق […]